O BON izveštajima

Izveštaji o bonitetu daju pouzdane, ažurne i pregledne informacije o uspešnosti poslovanja i finansijskom položaju privrednih subjekata i čine vredan alat u donošenju valjanih poslovnih odluka i smanjenju rizika poslovanja.

Izveštaji o bonitetu predstavljaju sistematizovani set podataka o bonitetu za poslednje tri izveštajne godine, a sadrže osnovne podatke, sažete bilanse, pokazatelje za ocenu boniteta (na individualnom i zbirnom nivou), podatke o reviziji finansijskih izveštaja, podatke o danima nelikvidnosti i zabrani raspolaganja sredstvima na računima kod banaka, kao i napomene uz izveštaj o bonitetu. Izrađuju se za privredna društva, zadruge, ustanove i preduzetnike.

U ponudi je više vrsta izveštaja različite sadržine, strukture i iskazne moći, prilagođenih potrebama korisnika. Izveštaji su razvrstani u dve osnovne grupe - standardizovani, izrađeni za opšte namene i specijalizovani, izrađeni za specifične namene, u skladu s posebnim propisima i potrebama tržišta (učešće u javnim nabavkama, procena kreditne sposobnosti dužnika i primalaca lizinga, procena boniteta učesnika na tržištu hartija od vrednosti i sl.).

Pored izveštaja o bonitetu, dostupan je i set (komplet) pokazatelja za ocenu boniteta u formi izveštaja, koji uz individualne, sadrži i pokazatelje na zbirnom nivou. Pokazatelji se daju za odabranu godinu, po grupama - za privredna društva i zadruge, za ustanove i za preduzetnike

Pokazatelji za ocenu boniteta su standardizovani i objektivizirani, na individualnom i zbirnom nivou, i uređeni su u komparativnim vremenskim serijama, čime je omogućena njihova višegodišnja uporedivost.

BON izveštaji se ne izdaju za pravna lica nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim na njihov zahtev. Takođe, Agencija ne izdaje BON izveštaje za ogranke stranih pravnih lica, kao ni za brisana pravna lica i preduzetnike.

Način naručivanja

BON izveštaji izdaju se svim zainteresovanim korisnicima - pravnim i fizičkim licima, na srpskom i engleskom jeziku, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

 Zahtev za izdavanje BON izveštaja može se dostaviti:

Po prijemu ispravno popunjenog zahteva, Agencija korisniku dostavlja obaveštenje sa svim potrebnim elementima za uplatu naknade (tekući račun, poziv na broj, iznos naknade). BON izveštaji se izdaju nakon evidentiranja uplate na računu Agencije (na osnovu dnevnih plaćanja), posle prihvatanja avansnog računa od strane korisnika (ako je korisnik obveznik primene Zakona o elektronskom fakturisanju), na način za koji se korisnik opredelio u svom zahtevu (lično, poštom ili i-mejlom).

Korisnik može dostaviti zahtev za hitno izdavanje izveštaja (u toku dana kada je zahtev podnet), pri čemu se naknada uvećava (50%). Taj zahtev može se podneti do 13 časova za izveštaj koji se dostavlja lično ili i-mejlom odnosno do 10 časova ako se izveštaj dostavlja poštom.

BON izveštaji se izdaju u elektronskoj formi, a na zahtev korisnika mogu se izdati u papirnoj formi, uz uvećanje naknade (20%). Izveštaji u papirnoj formi se dostavljaju lično ili poštom.