Napomena:

Sve instrukcije u vezi sa plaćanjem naknade (poziv na broj, iznos naknade, račun na koji se naknada uplaćuje), kao i praćenje statusa naknade, nalaze se u posebnom informacionom sistemu Agencije na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Naknade za objavljivanje i zamenu finansijskih izveštaja i dokumentacije

Za obradu Izveštaja za statističke potrebe (podaci za statističke i druge potrebe) ne naplaćuje se naknada.

Plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja moguće je izvršiti na dva načina:

  • Elektronski (Visa, MasterCard ili DinaCrad platnom karticom) putem posebne aplikacije Agencije. U slučaju odabira ovog načina plaćanja pre potpisivanja i dostavljanja izveštaja od strane zakonskog zastupnika, naknada za objavljivanje izveštaja se automatski povezuje sa predmetom i nije potrebno dostavljati dokaz o uplati naknade  u delu Dokumentacija.

  • Plaćanje naknade putem „Naloga za plaćanje“ potrebno je obavezno postupiti u skladu sa instrukcijama u vezi sa plaćanjem naknade (poziv na broj, iznos naknade, račun na koji se naknada uplaćuje) kako bi se uplata povezala sa predmetom. Napominjemo, ako je izvršena uplata, a ista nije identifikovana u sistemu do momenta potpisivanja i dostavljanja izveštaja, potrebno je priložiti dokaz o uplati naknade u posebni informacioni sistem Agencije u delu „Dokumentacija“ kako bi se omogućilo potpisivanje izveštaja, a u postupku obrade naknada će biti povezana sa predmetom.
Napomena:
Uplate izvršene putem „Naloga za plaćanje“, u skladu sa instrukcijama, u sistemu se vide tek sutradan nakon što trezor prebaci novac na račun Agencije. Ukoliko ste uplatu izvršili u kritičnom periodu (poslednjeg dana roka za dostavljanje izveštaja) skenirani dokaz o uplati priložite u delu „Dokumentacija“ na odgovarajuće mesto.

Visina naknada za objavljivanje i zamenu FI i dokumentacije

Visina naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu ostala je identična i sedmu godinu zaredom, odnosno nije se menjala od dostavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Za javno objavljivanje finansijskog izveštaja i dokumentacije iz člana 34. starog Zakona o računovodstvu, odnosno izjave o neaktivnosti, obveznik plaća naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

 

Vrsta izveštaja/obveznika

 

Visina naknade

(u dinarima)

1.

Redovni godišnji finansijski izveštaji dostavljeni u roku

 

1.1

Velika, srednja i mala pravna lica obveznici revizije

6.000,00

1.2

Mala pravna lica koja nemaju obavezu vršenja revizije

3.000,00

1.3

Mikro pravna lica i preduzetnici obveznici revizije

3.000,00

1.4

Mikro pravna lica bez drugih pravnih lica

1.200,00

1.5

Mikro druga pravna lica i preduzetnici

500,00

2.

Izjava o neaktivnosti dostavljena u roku

300,00

3.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji dostavljeni u roku

6.000,00

4.

Vanredni finansijski izveštaji dostavljeni u roku

500,00

5.

Finansijski izveštaji (redovni, izjava o neaktivnosti, konsolidovani i vanredni) dostavljeni posle roka

osnovna naknada u zavisnosti od vrste izveštaja/ obveznika +   

   3.000,00

6.

Zamena finansijskih izveštaja

 

6.1

Zamena kompletnog finansijskog izveštaja (obrazaca i dokumentacije)

osnovna naknada u zavisnosti od vrste izveštaja/obveznika

6.2

Zamena dokumentacije uz finansijske izveštaje

1.000,00

 

Napomena:
Ukoliko uplata nije identifikovana do momenta potpisivanja i dostavljanja izveštaja, obveznici su dužni da prilože skenirani dokaz o uplati naknade u Posebni informacioni sistem, u delu „Dokumentacija“ na predviđeno mesto, u suprotnom neće moći da se dostavi finansijski izveštaj.