Registar finansijskih izveštaja počeo je sa radom u Agenciji za privredne registre 1. januara 2010. godine. Integracijom velikog broja finansijskih podataka i podataka statusnog karaktera formiran je celovit informacioni sistem koji, na jednom mestu, obezbeđuje potpune i pravovremene podatke i informacije o pravnim licima i preduzetnicima usaglašene sa standardima Evropske unije.

Registar finansijskih izveštaja kao jedinstveno čvorište potpunih, ažurnih i pravovremenih informacija o privrednim subjektima doprinosi stvaranju sigurnijeg i povoljnijeg poslovnog ambijenta, smanjenju stepena sistematskog rizika u realnom sektoru i finansijskom sistemu, poboljšanju informisanosti i sigurnosti investitora, povećanju konkurentnosti domaće privrede i podsticanju priliva inostranih investicija. Takođe, objedinjenost ovakvih informacija je od posebne koristi i državnim organima i institucijama za potrebe statističkog praćenja privrede, analize i dijagnostike makroekonomskih kretanja u zemlji, kao i za donošenje odluka iz oblasti ekonomske, monetarne i fiskalne politike.

Poslovi prijema i obrade finansijskih izveštaja kao i publikovanja podataka o finansijskim rezulatima poslovanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica imaju tradiciju dugu pola veka i obavljani su najpre u Službi društvenog knjigovodstva (SDK) odnosno Zavodu za obračun i plaćanja (ZOP). Razvoj poslova boniteta započet je 14. januara 2002. godine osnivanjem Centra za bonitet, kao organizacionog dela Zavoda za obračun i plaćanja, da bi prestankom rada ove institucije 2003. godine, Centar za bonitet u okviru Narodne banke Srbije, preuzeo od ZOP-a računovodstvene podatke počev od 1994. godine i formirao elektronsku bazu tih podataka. Istovremeno, prema donetim propisima, Centar je nastavio da vrši prijem i obradu finansijskih izveštaja, proširuje bazu novim računovodstvenim podacima i unapređuje i razvija usluge boniteta.

Od 2010. godine poslovi prijema, kontrole, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, kao i poslovi boniteta, na osnovu ovlašćenja definisanih odgovarajućim zakonskim propisima, obavljaju se u Agenciji za privredne registre u kojoj je uspostavljen Registar finansijskih izveštaja. Agencija za privredne registre je od Narodne banke Srbije preuzela predmete, dokumentaciju, arhivu, baze podataka, sredstva za rad, potreban broj zaposlenih, kao i deo informacionog sistema i neophodnu informatičko tehnološku opremu, i nastavila je  aktivnosti na unapređenju kvaliteta informacija u zemlji – podizanjem kvaliteta finansijskog izveštavanja i razvojem usluga boniteta, a u cilju prilagođavanja savremenim uslovima poslovanja.

Zakonom o računovodstvu, koji je stupio na snagu jula 2013. godine, uveden je niz novina u domenu finansijskog izveštavanja, počev od finansijskih izveštaja za 2014. godinu, od kojih je najznačajnija ta da se finansijski izveštaji, dostavljaju Agenciji za privredne registre u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Istovremeno, obim podataka finansijskog izveštavanja usklađen je sa finansijskom snagom  obveznika, a podaci za statističke i druge potrebe se dostavljaju odvojeno od finansijskih izveštaja. Takođe, poboljšana je i transparentnost finansijskog izveštavanja, s obzirom na obaveznost javnog objavljivanja svih finansijskih izveštaja i dokumentacije uz te izveštaje za sve obveznike na internet strani Agencije, te se pored potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja javno objavljuju i nepotpuni i računski netačni finansijski izveštaji pravnih lica i preduzetnika koji nisu otklonili utvrđene nedostatke. Zarad primene novog modela finansijskog izveštavanja, u Agenciji za privredne registre, u okviru Registra finansijskih izveštaja razvijen je poseban informacioni sistem koji obezbeđuje jedinstven postupak unosa i dostavljanja izveštaja za statističke i druge potrebe, finansijskih izveštaja i dokumentacije uz finansijske izveštaje, i to u formi elektronskog dokumenta. Ovaj sistem omogućava i jedinstvenu elektronsku obradu podataka, javno objavljivanje podataka i dokumenata u skladu sa tim zakonom, podnošenje prijava za privredni prestup protiv onih obveznika koji nisu izvršili svoje obaveze u skladu sa istim, zatim skladištenje i čuvanje elektronskih dokumenata, kao i jedinstveni postupak isporuke podataka i dokumenata svim zainteresovanim korisnicima, odnosno pružanja usluga iz Registra. U 2019. godini usvojen je novi Zakon o računovodstvu čija puna primena počinje od finansijskih izveštaja za 2021. godinu. Dakle, na postupak i rokove dostavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu i dokumentacije koja se dostavlja uz te izveštaje, primenjuju se odredbe starog Zakona.

Registar finansijskih izveštaja je centralna, javna, jedinstvena elektronska baza podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije uz te izveštaje u sladu sa Zakonom o računovodstvu, kao i podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika. 

U okviru Registra se vodi i posebna baza podataka za statističke i druge potrebe, zatim posebna dokumentaciona baza koja sadrži sva dokumenta i akta dostavljena Registru, odnosno evidencija obveznika sa osnovnim statusnim podacima o pravnim licima i njihovim zakonskim zastupnicima, kao i preduzetnicima.

Na osnovu podataka koji se vode u okviru Registra finansijskih izveštaja sagledavaju se privredna kretanja u Republici Srbiji, analizira finansijski položaj i uspešnost poslovanja pravnih lica i preduzetnika i procenjuje rizik poslovanja, a radi obezbeđivanja pouzdanih informacija korisnicima. 

Finansijski izveštaji predstavljaju struktuirani prikaz finansijskog položaja i poslovnih promena koje su nastale u izveštajnom periodu, sa ciljem da se obezbede informacije o finansijskoj poziciji, performansama, odnosno finansijskom uspehu i promenama finansijske pozicije pravnog lica i preduzetnika, korisne za donošenje ekonomskih odluka širokog kruga korisnika. 

Baza izvornih finansijskih izveštaja kao jedinstvena elektronska baza sadrži podatke iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije propisane zakonom koji uređuje računovodstvo za sva pravna lica - privredna društva, Narodnu banku Srbije, banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoce finansijskog lizinga, penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, platne institucije i institucije elektronskog novca, faktoring društva, zadruge, ustanove, druga pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. 

Za ove grupe pravnih lica baza sadrži individualne podatke iz finansijskih izveštaja počev od 1994. godine (za berze i brokersko-dilerska društva od 2000, za preduzetnike od 2004, za davaoce finansijskog lizinga i za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima od 2006, za društva za upravljanje investicionim fondovima od 2007, za zatvorene/privatne investicione fondove od 2008, za faktoring društva od 2013, za Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i platne institucije od 2016. godine), standardizovane u skladu s propisima koji su bili u primeni u godini za koju su podaci iskazani.

Baza podataka za statističke potrebe je centralna i jedinstvena elektronska baza računski usaglašenih podataka iz izveštaja za statističke potrebe koji obuhvataju Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj, a koje pravna lica i preduzetnici dostavljaju Agenciji za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj. Zbirno obrađeni podaci za statističke i druge potrebe smatraju se zvaničnim podacima o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije. 

Podaci o bonitetu vode se po grupama, i to za privredna društava i zadruge, za ustanove i za preduzetnike, a utvrđuju se na osnovu podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i drugih podataka koji se vode u bazi izvornih finansijskih izveštaja, kao i zbirnih podataka i pokazatelja izračunatih na osnovu podataka za statističke i druge potrebe, odnosno podataka pribavljenih od drugih nadležnih državnih institucija. Standardizovani su i usaglašeni sa direktivama Evropske unije i međunarodnim računovodstvenim standardima i pravilima finansijske analize što omogućava sveobuhvatno izveštavanje o bonitetu na brz i jednostavan način.

Podaci o bonitetu čine polaznu osnovu za ekonomsku i finansijsku analizu poslovanja privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika tokom vremena kao i za sagledavanje njihove uspešnosti poslovanja i finansijskih kapaciteta, odnosno relativnog položaja u odnosu na okruženje i ukupnih privrednih kretanja. 

Baza podataka o bonitetu koja se vodi u Registru je centralna, jedinstvena, standardizovana, javna, elektronska baza koja sadrži objektivizovane i standardizovane podatke i pokazatelje za ocenu boniteta privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika, kao i ocene boniteta privrednih društava koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije. Baza podataka o bonitetu sadrži kompleksne, međusobno povezane baze podataka, i to bazu izvornih podataka i bazu izvedenih podataka.

Kontinuirano usavršavanje poslova boniteta zasnovano je na stalnom razvoju i unapređenju dve metodologije - metodologije za standardizaciju podataka i pokazatelja u komparativnim vremenskim serijama i metodologije za ocenu sposobnosti izmirivanja obaveza privrednih društava, čime je omogućeno kvalitetno informisanje o bonitetu  privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika ne samo putem podataka i pokazatelja, već i putem standardizovanih i specijalizovanih izveštaja o bonitetu različite strukture, sadržine i iskazne moći (Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu boniteta BON 1, Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja BON 2, Izveštaj o bonitetu za javne nabavke BON JN, Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti dužnika BON KS, itd.), kao i ocene boniteta izražene u formi skoringa.

Rečnik pojmova

REGISTAR FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - centralna, javna, jedinstvena elektronska baza podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije koja se saglasno zakonu koji uređuje računovodstvo dostavlja uz te izveštaje, kao i podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika.

U okviru Registra se vodi i posebna jedinstvena elektronska baza podataka iz izveštaja za statističke potrebe, na osnovu kojih se sagledavaju privredna kretanja u Republici Srbiji.

IZVEŠTAJ ZA STATISTIČKE POTREBE – posebna vrsta izveštaja koji čine obrasci: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj, koji se dostavlja do kraja februara naredne godine za prethodnu kalendarsku godinu. Podaci iz tog izveštaja se koriste isključivo za izračunavanje zbirnih podataka i pokazatelja na nivou Republike Srbije i javno se ne objavljuju.

IZJAVA O NEAKTIVNOSTI – dokument koji dostavlja obveznik  koji u izveštajnoj godini nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, do kraja februara naredne godine. Dostavljanjem ove izjave obveznik je ispunio obavezu dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za tu izveštajnu godinu.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - set propisanih obrazaca u kojima obveznik  daje prikaz rezultata poslovanja i svog finansijskog položaja u izveštajnoj godini, a može biti redovni godišnji, konsolidovani  godišnji i vanredni. Set obrazaca koji čini finansijski izveštaj utvrđen je Zakonom u zavisnosti od vrste izveštaja i vrste i veličine obveznika.

REDOVNI GODIŠNjI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – posebna vrsta finansijskog izveštaja, koji obveznik  dostavlja radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine. Pravno lice koje ima poslovnu godinu različitu od kalendarske, redovni godišnji finansijski izveštaj za izveštajnu godinu dostavlja radi javnog objavljivanja, najkasnije u roku od šest meseci od dana kada je taj izveštaj sastavljen.

KONSOLIDOVANI GODIŠNjI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – posebna vrsta finansijskog izveštaja s podacima na nivou ekonomske celine, koji dostavljaju matična pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više zavisnih pravnih lica u zemlji i inostranstvu, najkasnije do 31. jula naredne godine.

BILANS STANjA - obrazac finansijskog izveštaja u kome se prikazuje stanje i struktura imovine (aktiva), kao i kapitala i obaveza (pasiva) jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, na dan bilansiranja u poslovnoj godini.

BILANS USPEHA - obrazac finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, o prihodima, rashodima i rezultatu u periodu od početka godine do dana bilansiranja u poslovnoj godini.

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU - obrazac finansijskog izveštaja koji čine stavke prihoda i rashoda (uključujući i reklasifikacije usled korigovanja), koje nisu priznate u Bilansu uspeha jednog pravnog lica u periodu od početka godine do dana bilansiranja u poslovnoj godini.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - obrazac finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci o prilivima i odlivima gotovine jednog pravnog lica po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i finansiranja, u periodu od početka poslovne godine do dana bilansiranja.

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU - obrazac finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci o promenama (povećanjima i smanjenjima) sopstvenog kapitala jednog pravnog lica u periodu od početka poslovne godine do dana bilansiranja.

STATISTIČKI IZVEŠTAJ - obrazac izveštaja za statističke potrebe u kome se prikazuju dodatni podaci za statističko praćenje i izveštavanje o finansijskom položaju i rezultatima poslovanja jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, u toku poslovne godine.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - deo finansijskog izveštaja u kome se daju opisi i raščlanjeni prikazi pojedinih pozicija datih u obrascima tog izveštaja. U napomenama se obelodanjuju korišćene metode bilansiranja, primenjena računovodstvena regulativa i značajne transakcije i događaji.

DOKUMENTACIJA UZ REDOVNI GODIŠNjI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – dokumentacija koju pravna lica dostavljaju u sklopu redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo (odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka, revizorski izveštaj za obveznike revizije i godišnji izveštaj o poslovanju).

DOKUMENTACIJA UZ KONSOLIDOVANI  GODIŠNjI  FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – dokumentacija koju obveznik prilaže uz obrasce konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo (odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, revizorski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju).

VANREDNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – posebna vrsta finansijskog izveštaja koji sastavljaju obveznici kod kojih je u toku tekuće godine došlo do statusne promene (u slučaju statusne promene pripajanja vanredni finansijski izveštaj sastavlja pravno lice koje prestaje sa poslovanjem, dok u slučaju statusne promene izdvajanja vanredni finansijski izveštaj sastavlja pravno lice koje u postupku promene izdvaja deo svoje imovine i obaveza, osim ako posebnim zakonom nije drukčije propisano), otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka, pokretanja, odnosno zaključenja (okončanja) postupka likvidacije,kao i ogranci stranog pravnog lica i preduzetnici u slučaju brisanja iz nadležnog statusnog registra. Vanredni finansijski izveštaj se dostavlja u roku od 60 dana od dana kada je sastavljen.

OBVEZNICI - pravna lica – privredna društva, Narodna banka Srbije, banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima, berza, brokersko-dilerska društva, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, platne institucije, institucije elektronskog novca, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe zakona koji uređuje računovodstvo, kao i druga pravna lica utvrđena tim zakonom, preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, ogranci i drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji (ogranci), a koji dostavljaju izveštaje Agenciji za privredne registre, kao i stečajne mase.

DRUGA PRAVNA LICA - su pravna lica koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti (udruženja, komore, zadužbine, fondacije, političke organizacije, sindikalne organizacije i sl.).

DRUŠTVA OD JAVNOG INTERESA - velika pravna lica razvrstana u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, javna društva i sva pravna lica koje Vlada na predlog nadležnog ministarstva proglasi pravnim licima od javnog interesa za Republiku Srbiju, nezavisno od njihove veličine.

JAVNO DRUŠTVO - izdavalac koji je uspešno izvršio javnu ponudu hartija od vrednosti u skladu sa prospektom čije je objavljivanje odobrila Komisija za hartije od vrednosti ili čije su hartije od vrednosti uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici Srbiji.

JAVNO PREDUZEĆE - preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

OBVEZNICI REVIZIJE - velika i srednja pravna lica i preduzetnici, sva javna društva, mala i mikro pravna lica i preduzetnici čiji ukupni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi iznos od 4.400.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti i sva javna preduzeća koja su dužna da vrše reviziju redovnih godišnjih finansijsih izveštaja u skladu sa zakonom, kao i matična pravna lica koja su dužna da vrše reviziju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja.

ZAHTEV ZA OBRADU IZVEŠTAJA ZA STATISTIČKE POTREBE – propisani obrazac ugrađen u Posebni informacioni sistem Agencije koji se koristi za sastavljanje  Izveštaja za statističke potrebe.

ZAHTEV ZA JAVNO OBJAVLjIVANjE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA – propisani obrazac ugrađen u Posebni informacioni sistem Agencije koji se koristi za sastavljanje redovnih godišnjih, konsolidovanih godišnjih i vanrednih finansijskih izveštaja.

ZAHTEV ZA ZAMENU JAVNO OBJAVLjENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA – propisani obrazac ugrađen u Posebni informacioni sistem Agencije koji se koristi za sastavljanje zamene finansijskih izveštaja.

BONITET - sposobnost izmirivanja obaveza u roku koja, pored kreditne sposobnosti, obuhvata i opštu materijalnu sposobnost i poziciju na tržištu. Bonitet se često ne poklapa sa pojmom likvidnosti, budući da dužnik može biti dobrog bonitetnog statusa, a ipak kratkoročno nelikvidan. 

BAZA PODATAKA O BONITETU – centralizovana, jedinstvena, standardizovana, javna, elektronska baza podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika, kao i ocena boniteta privrednih društava koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije. Baza podataka o bonitetu sadrži kompleksne, međusobno povezane baze podataka, i to bazu izvornih i bazu izvedenih podataka.

METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANjE PODATAKA O BONITETU I DAVANjE OCENA BONITETA – dokument u kome je uređen način utvrđivanja i obelodanjivanja podataka o bonitetu, sadržina izveštaja o bonitetu, postupak utvrđivanja ocena boniteta i sadržina skoringa odnosno drugih usluga, kao i sadržina kataloga usluga boniteta. Metodologiju donosi registrator Registra finansijskih izveštaja. Metodologija - opšti deo objavljuje se na internet stranici Agencije.

PODACI O BONITETU - izvorni i izvedeni podaci, pri čemu izvorne podake čine objektivizovani podaci iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja, zatim podaci i dokumenta preuzeti iz drugih registara i evidencija koje vodi Agencija, kao i podaci koje dostavljaju drugi nadležni organi i korisnici usluga, dok izvedene podatke čine objektivizovani, standardizovani i međusobno uporedivi podaci i pokazatelji, u komparativnim vremenskim serijama, utvrđeni u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika i davanje ocena boniteta privrednih društava i Metodologijom za utvrđivanje, objavljivanje i davanje zbirnih podataka iz baze podataka za statističke i druge potrebe u standardizovanoj formi. Agencija vodi podatke o bonitetu po grupama, i to za: privredna društva i zadruge, za ustanove i za preduzetnike.

MAKROEKONOMSKE INFORMACIJE - godišnje makroekonomske informacije koje se izrađuju u Agenciji za privredne registre. Informacije se izrađuju po grupama pravnih lica i za preduzetnike, odnosno ekonomske celine, a sadrže detaljne informacije o njihovom broju, broju zaposlenih, rezultatima poslovanja, strukturi poslovne imovine i izvora finansiranja. Makroekonomske informacije se izrađuju i objavljuju u formi Godišnjeg biltena finansijskih izveštaja i makroekonomskih saopštenja o poslovanju pravnih lica i preduzetnika odnosno ekonomskih celina.

GODIŠNjI BILTEN FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA – publikacija koja se izrađuje u Agenciji za privredne registre i sadrži makroekonomske informacije odnosno zbirne podatke o poslovanju svih pravnih lica i preduzetnika u zemlji, utvrđene za poslednje dve godine, na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe, kao i na osnovu podataka iz baze izvornih finansijskih izveštaja. Izrađuje se i objavljuje dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku. 

MAKROEKONOMSKA SAOPŠTENjA - godišnja makroekonomska saopštenja koja se se izrađuju u Agenciji za privredne registre u formi publikacija. Makroekonomska saopštenja se izrađuju po grupama pravnih lica, na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe, kao i na osnovu podataka iz baze izvornih finansijskih izveštaja i baze podataka o bonitetu. Sadrže zbirne podatke o uspešnosti poslovanja i finansijskom položaju pravnih lica, preduzetnika i ekonomskih celina u Republici Srbiji, za poslednje dve godine i analizu trenda datu na osnovu tih podataka. Pored podataka na ukupnom nivou, u okviru saopštenja poseban osvrt daje se sa aspekta koncentracije finansijskih performansi po određenim nivoima klasifikacije i poslovanja odabranih segmenata privrede. 

USLUGE IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA – usluge koje se pružaju iz Registra finansijskih izveštaja svim zainteresovanim korisnicima, a obuhvataju davanje podataka iz finansijskih izveštaja upisanih u Registar, davanje zbirnih podataka iz baze za statističke potrebe u standardizovanoj formi, pružanje usluga boniteta, davanje pojedinačnih i zbirnih podataka iz finansijskih izveštaja upisanih u Registar u skladu sa zahtevom korisnika, izdavanje kopija dokumenata koje sadrži Registar i izdavanje potvrda i drugih informacija vezano za vođenje Registra.

USLUGE BONITETA – usluge iz Registra finansijskih izveštaja koje se daju u formi podataka o bonitetu, izveštaja o bonitetu, ocena boniteta i specijalnih aranžmana.

SAŽETI BILANS – sažeti deo finansijskog izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu)  u kome su bilansne pozicije sažete odnosno grupisane tako da su prikazani bilansni podaci uporedivi u vremenskom periodu, relevantni za utvrđivanje pokazatelja o bonitetu i omogućavaju sagledavanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja. Agencija za privredne registre sažete bilanse daje, u vremenskim serijama, u okviru izveštaja o bonitetu.

IZVEŠTAJ O BONITETU – sistematizovani set podataka o bonitetu, za period od tri godine, na osnovu kojih se može sagledavati finansijski položaj i uspešnost poslovanja privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika. Agencija za privredne registre izrađuje standardizovane (za opšte namene) i specijalizovane (za određene namene, u skladu sa posebnim propisima i potrebama tržišta) izveštaje o bonitetu, po grupama, i to za privredna društva i zadruge, za ustanove i za preduzetnike.

SPECIJALNI ARANŽMAN – usluga iz Registra finansijskih izveštaja sačinjena prema posebnom zahtevu odnosno metodologiji korisnika. U okviru specijalnih aranžmana daju se podaci iz izvornih finansijskih izveštaja – pojedinačni i zbirni, zatim zbirno obrađeni podaci za statističke i druge potrebe, kao i podaci o bonitetu i skoring.

OCENA BONITETA - ocena sposobnosti izmirivanja obaveza utvrđena u skladu sa definisanom metodologijom. Agencija za privredne registre ocenu boniteta daje u formi skoringa.

SKORING - forma ocene boniteta koju daje Agencija za privredne registre. Predstavlja „objektiviziranu“ ocenu sposobnosti izmirivanja obaveza privrednog društva, utvrđenu na osnovu kvantitativnog modela vrednovanja finansijskih principa poslovanja - profitabilnosti, sigurnosti i likvidnosti, nezavisnosti, fleksibilnosti, finansiranja u skladu sa rizikom i budućeg rasta, pri čemu se kao korektivni elementi koriste podaci o nelikvidnosti i zabrani raspolaganja sredstvima na računima kod banaka, kao i drugi podaci od značaja za poslovanje privrednog društva. Agencija skoring daje samo za privredna društva, i to u formi sistematizovanog seta podataka, koji pored skoringa (ocene ili oznake statusa), sadrži i podatke o bonitetu za period od pet godina.

ODLIČAN BONITET (A) - skoring privrednog društva koje, prema metodologiji Agencije za privredne registre, karakteriše izvanredna sposobnost izmirivanja obaveza, te se saradnja sa ovim privrednim društvom preporučuje.

VEOMA DOBAR BONITET (B) - skoring privrednog društva koje, prema metodologiji Agencije za privredne registre, karakteriše vrlo zadovoljavajuća sposobnost izmirivanja obaveza, te se saradnja sa ovim privrednim društvom  podrazumeva.

DOBAR BONITET (C) - skoring privrednog društva koje, prema metodologiji Agencije za privredne registre, karakteriše zadovoljavajuća sposobnost izmirivanja obaveza, te se saradnja sa ovim privrednim društvom ne odbija.

PRIHVATLjIV BONITET (D) - skoring privrednog društva koje, prema metodologiji Agencije za privredne registre, karakteriše slabija sposobnost izmirivanja obaveza, te saradnja sa ovim privrednim društvom zavisi od poverenja u to društvo.

VEOMA SLAB BONITET (E) - skoring privrednog društva koje, prema metodologiji Agencije za privredne registre, karakteriše vrlo slaba sposobnost izmirivanja obaveza, te se saradnja sa ovim privrednim društvom odbija.

PROFITABILNOST - finansijski princip poslovanja koji pokazuje uspešnost poslovanja privrednog društva na duži rok.

SIGURNOST I LIKVIDNOST - finansijski princip poslovanja koji pokazuje stepen zaštite poverilaca i sposobnost privrednog društva da izmiruje obaveze.

NEZAVISNOST - finansijski princip poslovanja koji pokazuje stepen minimiziranja nepovoljnih zahteva poverilaca privrednog društva.

FLEKSIBILNOST - finansijski princip poslovanja koji pokazuje sposobnost kratkoročnog prilagođavanja privrednog društva izmenjenim uslovima poslovanja.

FINANSIRANjE U SKLADU SA RIZIKOM - finansijski princip poslovanja koji pokazuje ispunjenost zahteva za zaštitom privrednog društva od prezaduženosti.

BUDUĆI RAST - finansijski princip poslovanja koji pokazuje stepen ulaganja u modernizaciju, odnosno u budući rast privrednog društva.

STOPA POSLOVNOG DOBITKA -  pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje odnos ostvarenog poslovnog rezultata i prihoda od prodaje.

STOPA BRUTO DOBITKA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje stopa stopu prinosa jedinice prihoda od prodaje. 

STOPA NETO DOBITKA -  pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje neto prinosnu snagu prihoda od prodaje.

STOPA PRINOSA NA UKUPNA SREDSTVA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje stopu ukamaćenja prosečnog ukupnog kapitala ili imovine bez obzira na vlasničku strukturu kapitala. 

STOPA PRINOSA NA SOPSTVENI KAPITAL - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje stopu ukamaćenja prosečnog sopstvenog kapitala.

EFEKAT FINANSIJSKOG LEVERIDžA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje odnos stope prinosa na sopstveni kapital i stope prinosa na ukupna sredstva; ukazuje na opravdanost korišćenja pozajmljenog kapitala.

 RACIO POKRIĆA KAMATA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje odnos ostvarenog rezultata pre oporezivanja i plaćenih kamata s jedne strane i plaćenih kamata s druge strane. 

RACIO SOPSTVENOG KAPITALA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje učešće sopstvenog u ukupnom kapitalu, čija visina je diktirana potrebom sopstvenog finansiranja stalnih sredstava i efektom finansijskog leveridža. 

STEPEN UKUPNE ZADUŽENOSTI - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje sa koliko dinara pozajmljenog kapitala je pokriven svaki dinar sopstvenog kapitala. 

NETO OBRTNI KAPITAL - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje iznos dugoročnog kapitala kojim su finansirana obrtna sredstva. 

STOPA POKRIĆA ZALIHA NETO OBRTNIM KAPITALOM - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje procentualno pokriće zaliha neto obrtnim kapitalom, što ukazuje da li je uspostavljena ravnoteža u oblasti dugoročnog finansiranja.

POKRIĆE STALNIH SREDSTAVA SOPSTVENIM KAPITALOM - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje pokrivenost stalne imovine sopstvenim kapitalom. 

POKRIĆE STALNIH SREDSTAVA DUGOROČNIM IZVORIMA FINANSIRANjA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje pokrivenost stalne imovine dugoročnim izvorima finansiranja. 

OPŠTI RACIO LIKVIDNOSTI - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje pokrivenost kratokročno pozajmljenog kapitala ukupnim obrtnim sredstvima. 

RACIO TEKUĆE LIKVIDNOSTI - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje pokrivenost kratokročno pozajmljenog kapitala gotovinom, lako unovčivim hartijama od vrednosti i kratkoročnim potraživanjima.

RACIO NOVČANE LIKVIDNOSTI - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje pokrivenost kratokročno pozajmljenog kapitala gotovinom i lako unovčivim hartijama od vrednosti. 

CASH FLOW - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje oslobođena sredstva upotrebljiva za refinansiranje, dodatno investiranje i razduženje.

PROSEČNO VREME NAPLATE POTRAŽIVANjA OD KUPACA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje prosečno vreme potrebno za naplatu potraživanja od kupaca, izražava se brojem dana. 

PROSEČNO VREME VEZIVANjA ZALIHA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje prosečno vreme zadržavanja zaliha, odnosno efikasnost korišćenja zaliha, izražava se brojem dana. 

PROSEČNO VREME PLAĆANjA OBAVEZA PREMA DOBAVLjAČIMA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje prosečno vreme potrebno za izmirivanje obaveza prema dobavljačima, izražava se brojem dana. 

INTENZITET ULAGANjA U OSNOVNA SREDSTVA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje učešće osnovnih sredstava u poslovnoj imovini. 

INTENZITET FINANSIJSKIH ULAGANjA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje učešće dugoročnih finansijskih plasmana u poslovnoj imovini. 

GODIŠNjA STOPA OTPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA - pokazatelj za ocenu boniteta, pokazuje prosečnu godišnju stopu otpisa osnovnih sredstava.