APR podatke svojih registara čini javno dostupnim putem internet pretraživača (Google Chrome, Mozilla Firefox itd) ili putem veb-servisa. Svaki drugi način pristupa i neovlašćenog preuzimanja podataka (aplikacije, skripte i drugi alati za preuzimanje i pregled podataka) biće onemogućen.

Agencija za privredne registre omogućava svim zainteresovanim licima da putem jedinstvenog linka „Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja sastavljenih na 31.12.2021. i kasnije“, za konkretno pravno lice odnosno preduzetnika mogu da pristupe javno objavljenom finansijskom izveštaju tog lica koji je sačinjen na 31.12.2021. godine i kasnije. Pored toga, putem tog linka mogu izvršiti proveru podataka u Evidenciji obveznika finansijskog izveštavanja za 2023. godinu, kao i da prate tok obrade zahteva koji su podneti u 2024. godini.

Finansijskim izveštajima sa datumom bilansa pre 31.12.2021. godine za sve obveznike, a koji su javno objavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Zakon), moguće je pristupiti putem linka Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja sastavljenih pre 31.12.2021. godine.

Pretraga podataka se vrši po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika, s tim da sindikalne organizacije, prilikom pretrage, na mesto matičnog broja unose PIB.

Nakon unosa jednog od navedenih kriterijuma, prikazuju se statusni podaci obveznika na dan upita, kao i linkovi za pristup:

  • Evidenciji obveznika – gde su prikazani statusni podaci o obvezniku na datum bilansa, aktuelnim zakonskim zastupnicima i ostali podaci o obvezniku koji su od značaja za dostavljanje izveštaja za 2023. godinu;
  • Lista primljenih zahteva sa podacima o primljenom zahtevu, njegovom statusu, kao i dokumentima izrađenim od strane Agencije (obaveštenja o utvrđenim nedostacima, kao i dopisi koji se ne objavljuju u delu Objavljeni finansijski izveštaji);
  • Objavljeni finansijski izveštaji- gde su javno objavljeni finansijski izveštaji, nezavisno od toga da li su potpuni i računski tačni, kao i dokumentacija propisana članom 45. Zakona, odnosno izjave o neaktivnosti, nezavisno od njihove ispravnosti;
  • Link ka odgovarajućem statusnom registru APR-a putem kojeg se, nakon unosa odgovarajućeg matičnog broja ili poslovnog imena obveznika pristupa podacima o tom licu u odgovarajućem statusnom registru koji se vodi u Agenciji;
  • Link ka Posebnom informacionom sistemu Agencije kojim se pristupa sistemu Agencije.