Prilikom podnošenja zahteva, preko Centralnog informacionog sistema Agencije za privredne registre (CIS), dobićete instrukcije o načinu plaćanja taksi i naknada, uključujući i naknade za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP).

Visina naknada u okviru CEOP

Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (̰„Sl. glasnik RS”, br. 131/22).

Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura, naknada iznosi:

  • za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije „A” i „B” 1.000,00 dinara;
  • za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije „V” i „G” 2.000,00 dinara;
  • za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije „A” i „B” 3.000,00 dinara;
  • za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije „V” i „G” 5.000,00 dinara;
  • za izdavanje i izmenu rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji 2.000,00 dinara;
  • za izdavanje i izmenu privremene građevinske dozvole 2.000,00 dinara;
  • za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije „A” i „B” 1.000,00 dinara;
  • za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije „V” i „G” 2.000,00 dinara;
  • za prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu i druge zahteve kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure 500,00 dinara.