Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra ponuđača, vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknada za upis ponuđača

Naknada za registraciju upisa ponuđača iznosi 3.300,00 dinara, a ako je prijava elektronska 3.000,00 dinara.

Naknada za ponovnu registraciju ponuđača, brisanog iz Registra na osnovu sopstvenog zahteva ili po službenoj dužnosti, iznosi 3.300,00 dinara.

Naknade za promene podataka o ponuđaču

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o ponuđaču iznosi 1.100,00 dinara, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 1.100,00 dinara uvećava se za 550,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi, a ako je prijava elektronska, naknada od 1.000,00 dinara se uvećava za 500,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi.

Naknada za brisanje ponuđača

Naknada za brisanje ponuđača iz Registra iznosi 1.400,00 dinara, a ako je prijava elektronska 1.200,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim ili evidentiranim podacima o subjektu registracije u papirnoj formi 1.100,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora (rešenja) u papirnoj formi 1.100,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da subjekt registracije nije registrovan ili evidentiran u Registru ili da Registar ili evidencija ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije ili evidentiranja u papirnoj formi 550,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu u papirnoj formi 1.600,00 dinara po pravnom licu,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija ili evidencija i istorijski registrovanim ili evidentiranim podacima u papirnoj formi 550,00 dinara po podatku.

Ostale naknade

Naknade za registraciju drugih podataka o ponuđaču iznose:

 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 1.100,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.900,00 dinara
 • za izdavanje potvrde sa podacima koji su predmet registracije i/ili evidencije u registrima, a za koje nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.100,00 dinara po upisu za potvrdu u papirnoj formi,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za izdavanje drugih dokumenata 120,00 dinara

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.