Novim Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/2019 i 92/2023) - u dalјem tekstu: Zakon, koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, sa početkom primene od 1. jula 2020. godine, vođenje Registra ponuđača, kao i prethodnim zakonom, povereno je Agenciji za privredne registre koja je osnovana Zakonom o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011).

Registar je počeo sa radom 1. septembra 2013. godine. 

Registar ponuđača je jedinstvena, centralna, elektronska i javna baza podataka o domaćim pravnim licima i preduzetnicima koji dokažu nepostojanje uslova za isklјučenje iz postupka javne nabavke. Osnovi za isklјučenje iz postupka javne nabavke propisani su odredbom člana 111. Zakona.

U ovaj Registar može biti upisan, kao ponuđač, domaće pravno lice ili preduzetnik koje podnetom, propisanom, dokumentacijom dokaže:

  • da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
  • da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za:

(1) krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;

(2) krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe službenog položaja, krivično delo trgovine uticajem, krivično delo primanja mita i krivično delo davanja mita, krivično delo prevare, krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti i krivično delo poreske utaje, krivično delo terorizma, krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja, krivično delo pranja novca, krivično delo finansiranja terorizma, krivično delo trgovine lјudima i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

  • da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne.

Smatra se da su domaće pravno lice i preduzetnik upisom u Registar ponuđača dokazali da nema osnova za njihovo isklјučenje iz postupka javne nabavke iz razloga propisanih članom 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona.

U Registar se upisuju sledeći podaci o ponuđaču:

  • matični/registarski broj;
  • poreski identifikacioni broj;
  • poslovno/registrovano ime i adresa sedišta;
  • lično ime i JMBG, odnosno broj pasoša i zemlјa izdavanja, ime zakonskog zastupnika ponuđača ako je zakonski zastupnik fizičko lice, poslovno ime i matični broj zakonskog zastupnika ponuđača ako je zastupnik pravno lice.

U Registar se registruje upis ponuđača, promene podataka o ponuđaču, brisanje ponuđača i zabeležbe podataka o ponuđaču koje su od značaja za pravni promet, kao i  datum registracije ponuđača, datum promene podataka o ponuđaču i datum brisanja ponuđača iz Registra. Registar sadrži i dokumente na osnovu kojih je izvršena registracija.