Zakonom o zadužbinama i fondacijama („Sl. glasnik RS“, broj 88/2010), uređuje se upis predstavništava stranih zadužbina i fondacija u Registar zadužbina i fondacija koji vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu Agencija), kao povereni posao Ministarstva kulture. U ovaj Registar vrši se upis predstavništava stranih zadužbina i fondacija čije je sedište na teritoriji Republike Srbije.

Zakon je počeo da se primenjuje 01.03.2011. godine. Predstavništva stranih zadužbina i  fondacija koje su otpočele sa delovanjem na teritoriji Republike Srbije pre početka primene ovog zakona dužne su da svoje delovanje usaglase sa ovim zakonom i podnesu prijavu za upis u Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija u roku od 12 meseci od dana početka primene ovog zakona (do 01.03.2012. godine). Predstavništva koja ne podnesu prijavu za upis u Registar u propisanom roku ne mogu više delovati na teritoriji Republike Srbije.

Predstavništva stranih zadužbina i fondacija nemaju svojstvo pravnog lica.