Registar privrednih subjekata-privredna društva počeo je sa radom 1. januara 2005. godine, čime se sa registracije privrednih subjekata u sudskom postupku prešlo na administrativni postupak registracije, sa ciljem ubrzanja postupka i postizanja veće efikasnosti kroz postojanje jedinstvenog, elektronskog sistema registrovanja podataka, koji su od značaja za privredne subjekte i koji su neophodni u svakodnevnom pravnom i poslovnom prometu.

Prelaskom na centralizovani sistem registracije dobijena je jedinstvena, centralizovana, elektronska baza podataka o privrednim subjektima u Republici Srbiji, koja sadrži sve podatke koji su prema zakonu, a u skladu sa direktivama EU predmet registracije, a koja je putem interneta dostupna svim zainteresovanim licima, bez potrebe da dokazuju svoj pravni interes, na brz i jednostavan način. 

Relevantni propisi dostupni na sajtu:

 • Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011, 99/11, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018),
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014 i 31/2019),
 • Zakon o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS”, br. 15/2016),
 • Zakon o zadrugama („Službeni glasnik RS”, br. 112/2015),
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS”, br. 42/2016),
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020, 11/2021 i 66/2021).

Predmet registracije

Obavezni podaci:

 • poslovno ime
 • adresa sedišta
 • datum osnivanja
 • datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta
 • matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno  i registarski broj
 • poreski identifikacioni broj (PIB)
 • registarski brojevi dodeljeni od Republičkog fonda PIO i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • vreme trajanja, ako je privredno društvo osnovano na određeno vreme
 • pravnu formu
 • šifru pretežne delatnosti
 • podatak o zastupniku i granice njegovih ovlašćenja
 • osnovni (registrovani) kapital
 • udeo i ulog člana
 • procenu vrednosti nenovčanog uloga ili potvrdu nadležnog organa subjekta registracije o proceni vrednosti nenovčanog uloga
 • osnivački akt
 • statut.

U zavisnosti od vrste subjekta registracije Registar sadrži i podatke o:

 • članovima i osnivačima subjekta registracije
 • zadrugarima
 • direktoru, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora
 • predsedniku i članovima nadzornog odbora
 • predsedniku i članovima upravnog odbora.

Fakultativni podaci u Registru:

 • skraćeno poslovno ime
 • poslovno ime na stranom jeziku
 • skraćeno poslovno ime na stranom jeziku
 • podaci o prokuristi
 • podaci o ogranku
 • obaveza overe izmena osnivačkog akta
 • podaci o likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju
 • zabeležbe
 • podaci o nazivima, rezervisanim u skladu sa zakonom o postupku registracije
 • podaci o pozivu, oglasu i objavi dokumenta koji se registruje u skladu sa zakonom
 • adresa za prijem pošte
 • adresa za prijem elektronske pošte
 • brojevi računa u bankama.

Rečnik pojmova

Registar privrednih subjekata je jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se registruju preduzetnik, privredno društvo, zadruga i zadružni savez, javna preduzeća, ogranak i predstavništvo stranog privrednog društva, kao i drugi oblici organizovanja (u skladu sa zakonom);

Registracija je upis, promena i brisanje podataka o subjektu registracije, dokumenata koja se odnose na subjekt registracije, zabeležbi, kao i drugih podataka u Registru 

Podaci u Registru privrednih subjekata su podaci koji se u skladu sa propisima upisuju u Registar.

Reč je o sledećim podacima:

 • poslovno ime;
 • adresa sedišta;
 • datum osnivanja;
 • datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta;
 • matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i registarski broj;
 • poreski identifikacioni broj (PIB);
 • registarske brojeve dodeljene od Republičkog fonda PIO i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje;
 • vreme trajanja, ako su preduzetnik i privredno društvo osnovani na određeno vreme;
 • pravna forma, odnosno oblik organizovanja ili oznaku preduzetnika;
 • šifra pretežne delatnosti;
 • podatak o zastupniku i granice njegovih ovlašćenja;
 • osnovni (registrovani) kapital;
 • udeo i ulog člana;
 • procena vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa subjekta registracije o proceni vrednosti nenovčanog uloga;
 • osnivački akt;
 • statut.

Pored navedenih podataka Registar u zavisnosti od vrste subjekta registracije sadrži podatke i o:

 • članovima i osnivačima subjekta registracije;
 • zadrugarima;
 • direktoru, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora;
 • predsedniku i članovima nadzornog odbora;
 • predsedniku i članovima upravnog odbora.

Pored navedenih podataka Registar sadrži podatke koji mogu da postoje i to:

 • skraćeno poslovno ime;
 • poslovno ime na stranom jeziku;
 • skraćeno poslovno ime na stranom jeziku;
 • prekid obavljanja delatnosti preduzetnika;
 • podatke o prokuristi;
 • podatke o poslovođi i granice njegovih ovlašćenja;
 • podatke o ogranku;
 • izdvojeno mesto preduzetnika;
 • obavezu overe osnivačkog akta;
 • podatke o likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju;
 • zabeležbe;
 • podatke o nazivima, rezervisanim u skladu sa zakonom o postupku registracije;
 • podatke o pozivu, oglasu i objavi dokumenta koji se registruje u skladu sa zakonom;
 • adresu za prijem pošte;
 • adresu za prijem elektronske pošte;
 • brojeve računa u bankama. 

Registraciona prijava je podnesak kojim se pokreće postupak registracije. Registraciona prijava za osnivanje privrednog subjekta je propisani obrazac (JRPPS) i prijava osnivanja obavezno se podnosi na ovom obrascu.

Ostale registracione prijave mogu se podneti i u formi podneska koji mora da sadrži sve neophodne elemente za pokretanje postupka. Više o ovome možete pročitati u odeljku Uputstva.

Registrator jeste fizičko lice koje vodi registar, imenovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj Agencije.

Podnosilac prijave jeste lice ovlašćeno za podnošenje prijave. Više o ovlašćenjima za podnošenje prijave možete pročitati u odeljku Uputstva.

Objavljivanje jeste elektronsko prikazivanje, na internet strani Agencije, podataka i dokumenata koji su predmet registracije i evidentiranja, odluka koje su donete u postupku registracije i evidentiranja i podataka i dokumenata koji nisu predmet registracije i evidentiranja, a objavljuju se u skladu sa propisima. 

Izvod o registrovanim podacima jeste javna isprava koja sadrži registrovane podatke o pravnom ili fizičkom licu ili predmetu registracije, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda.

Potvrda jeste javna isprava kojom se potvrđuje da li je podatak ili dokument bio registrovan, da li registar sadrži dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili kojom se potvrđuju pravna stanja ili posledice registracije. 

Evidencija jeste jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka i dokumenata koji su propisani kao predmet evidentiranja i dokumenata na osnovu kojih je izvršeno evidentiranje.

Izvod o evidentiranim podacima jeste javna isprava kojom se potvrđuje da li je neki podatak ili dokument evidentiran, da li evidencija sadrži neki dokument i da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz evidencije. 

Zabeležba jeste upis podataka i dokumenata koji su kao takvi propisani kao predmet zabeležbe ili upis podataka i dokumenata koji po oceni registratora predstavljaju činjenice od značaja za pravni promet.