Zakon o privrednim komorama („Službeni glasnik RS”, broj 112/2015) je počeo sa primenom 06.01.2016. godine.

Na osnovu ovog zakona Agencija za privredne registre vodi Registar privrednih komora i Registar predstavništava stranih privrednih komora, kao povereni posao Ministarstva privrede.

U Registar privrednih komora upisuju se Privredna komora Srbije, Privredne komore autonomnih pokrajina i ugovorne privredne komore, a u Registar predstavništava stranih privrednih komora se upisuju predstavništva stranih privrednih komora na teritoriji Republike Srbije.

Na postupak registracije privrednih komora i predstavništava stranih privrednih komora, primenjuju se sledeći propisi:

 • Zakon o privrednim komorama („Sl. glasnik RS”, broj 112/2015),
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS” broj 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021),
 • Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS” broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015. 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021),
 • Uredba o Klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS”, broj 54/2010),
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih komora i Registra predstavništava stranih privrednih komora („Sl. glasnik RS” broj 15/2016),
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 131/2022).

Registar privrednih komora sadrži sledeće podatke:

 • naziv i skraćeni naziv;
 • sedište i adresa sedišta;
 • oblik organizovanja (Privredna komora Srbije, Privredna komora Vojvodine, Privredna komora Kosova i Metohije ili ugovorna privredna komora);
 • datum osnivanja;
 • matični/registarski broj;
 • PIB;
 • lično ime, prebivalište, odnosno boravište i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i država izdavanja putne isprave ili jedinstveni matični broj za stranca za predsednika privredne komore i za druga lica ovlašćena za zastupanje ako je predviđeno;
 • vreme na koje se osniva ili podatak o tome da se osniva na neodređeno vreme;
 • datum donošenja statuta odnosno datum izmena i dopuna statuta;
 • upis članstva u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji ili inostranstvu;
 • podaci o statusnoj promeni;
 • podaci o likvidaciji i stečaju;
 • podaci o brisanju iz Registra;
 • kontakt podaci (broj telefona, broj mobilnog telefona i adresa elektronske pošte;
 • zabeležba podataka od značaja za pravni promet.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana Registar privrednih komora sadrži podatke koji mogu da postoje, i to:

 • naziv privredne komore na stranom jeziku;
 • naziv privredne komore na jeziku nacionalne manjine;
 • brojevi računa u bankama.

Registar predstavništava stranih privrednih komora sadrži sledeće podatke:

 • naziv i sedište strane privredne komore;
 • naziv, sedište i adresa predstavništva strane privredne komore u Republici Srbiji;
 • ime lica ovlašćenog za zastupanje strane privredne komore u Republici Srbiji;
 • broj i datum rešenja o upisu u Registar predstavništava stranih privrednih komora;
 • broj i datum rešenja o brisanju iz Registra predstavništava stranih privrednih komora;
 • kontakt podaci (broj telefona, broj mobilnog telefona i adresa elektronske pošte), predstavništva strane privredne komore u Republici Srbiji;
 • matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) predstavništva strane privredne komore.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana Registar predstavništava stranih privrednih komora sadrži podatke koji mogu da postoje, i to:

 • naziv predstavništva na stranom jeziku;
 • brojevi računa u bankama;
 • zabeleška podataka od značaja za pravni promet.