Broj računa, model i poziv na broj

Uplata naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru  Registra komora vrši se na račun: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknade za osnivanje privredne komore

Naknada za registraciju osnivanja i upisa  podataka i dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom iznosi 6.500,00 dinara.

Naknade za promene podataka o privrednoj komori

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o predmetu registracije i zabeležbe iznosi 3.100,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva registracija podataka o više predmeta registracije i zabeležbi, naknada od 3.100,00 dinara uvećava se za 1.500,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbe.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta, pod uslovom da se radi o promeni koja proizvodi pravno dejstvo od dana donete odluke nadležnog organa).

Naknada za brisanje privredne komore

Visina naknade za brisanje privredne komore iznosi 3.300,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim ili evidentiranim podacima o subjektu registracije u papirnoj formi 1.900,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora (rešenja) u papirnoj formi 1.900,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da subjekt registracije nije registrovan ili evidentiran u Registru ili da Registar ili evidencija ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije ili evidentiranja u papirnoj formi 1.100,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu u papirnoj formi 1.600,00 dinara po pravnom licu,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija ili evidencija i istorijski registrovanim ili evidentiranim podacima u papirnoj formi 550,00 dinara po podatku.

Ostale naknade

Naknade za registraciju drugih podataka o privrednim komorama i predstavništvima stranih privrednih komora iznose:

 • za rezervaciju, prenos i obnovu rezervacije naziva 1.600,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.900,00 dinara
 • za izdavanje potvrde sa podacima koji su predmet registracije i/ili evidencije u registrima, a za koje nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.100,00 dinara po upisu za potvrdu u papirnoj formi,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za izdavanje drugih dokumenata 120,00 dinara.

Rezervacija naziva

Naknada za rezervaciju/obnovu rezervacije/prenos rezervacije naziva iznosi 1.600,00 dinara.

Objava dokumenta (KOJI NIJE PREDMET REGISTRACIJE)

Naknada za objavu dokumenta koji nije predmet registracije, a obajvljuje se u skladu sa zakonom, iznosi 800,00 dinara po dokumentu.

Bez naknade

Kontakt podaci komore/predstavništva strane privredne komore registruju se bez naknade.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.