Zakon o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/2016), stupio je na snagu 16.02.2016. godine.

Na postupak registracije sportskih udruženja u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, primenjuju se sledeći propisi:

 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021),
 • Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021),
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 131/2022).

Predmet registracije

Obavezni podaci:

 • oblik organizovanja (udruženje, društvo, granski savez, teritorijalni savez, stručno udruženje, Olimpijski komitet, Paraolimpijski komitet, druga udruženja i savezi u oblasti sporta);
 • naziv;
 • sedište i adresa;
 • sportka grana/grane i sportska disciplina/discipline u okviru  sportske grane;
 • oblast/oblasti sporta i sportska disciplina/discipline u okviru oblasti sporta;
 • datum upisa u Registar;
 • podaci o zastupniku – ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i adresa i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj pasoša i država izdavanja;
 • matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB);
 • broj računa u banci;
 • statutu i izmene i dopune statuta;
 • predviđeno vreme za koje se udruženje, društvo, odnosno savez osniva;
 • članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu;
 • zabeleška pokretanja postupka za zabranu rada;
 • zabeleška zabrane rada;
 • podaci o statusnoj promeni;
 • podaci o likvidaciji;
 • podaci o stečaju;
 • kontakt podaci (broj telefona, faksa i internet adresa);
 • broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar;
 • privredna delatnost koju sportsko udruženje neposredno obavlja.

Fakultativni podaci u Registru:

 • skraćeni naziv;
 • naziv  i skraćeni naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine;
 • naziv i skraćeni naziv u prevodu na strani jezik;
 • naziv, sedište i adresu ogranka i podatke o zastupniku ogranka;
 • zabeleške podataka od značaja za pravni promet.

Objava dokumenata na internet strani APR:

 • statut
 • izmene i dopune statuta (prečišćen tekst).