Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra stečajnih masa vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknada za registraciju stečajne mase

Visina naknade za registraciju stečajne mase u Registar iznosi 3.300,00 dinara.

Naknada za promenu podataka o stečajnoj masi

Visina naknade za registraciju promene podataka o stečajnoj masi iznosi 1.100,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada iz prethodnog stava uvećava se za 550,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Naknada za brisanje stečajne mase

Visina naknade za brisanje stečajne mase iznosi 1.400,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim ili evidentiranim podacima o subjektu registracije u papirnoj formi 1.100,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora (rešenja) u papirnoj formi 1.100,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da subjekt registracije nije registrovan ili evidentiran u Registru ili da Registar ili evidencija ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije ili evidentiranja u papirnoj formi 550,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu u papirnoj formi 1.600,00 dinara po pravnom licu,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija ili evidencija i istorijski registrovanim ili evidentiranim podacima u  papirnoj formi 550,00 dinara po podatku.

Ostale naknade

Naknade za registraciju drugih podataka o stečajnoj masi iznose:

 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 1.100,00 dinara,
 • za objavlјivanje dokumenta koji se objavlјuje u skladu sa zakonom, 800,00 dinara po dokumentu,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.900,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde sa podacima koji su predmet registracije i/ili evidencije u registrima, a za koje nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.100,00 dinara po upisu za potvrdu u papirnoj formi,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za izdavanje drugih dokumenata 120,00 dinara.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.