APR podatke svojih registara čini javno dostupnim putem internet pretraživača (Google Chrome, Mozilla Firefox itd) ili putem veb-servisa. Svaki drugi način pristupa i neovlašćenog preuzimanja podataka (aplikacije, skripte i drugi alati za preuzimanje i pregled podataka) biće onemogućen.

Preko internet strane Agencije za privredne registre objavljuju se i dostupni su za pretraživanje podaci o privremenim merama zabrane otuđenja i opterećenja, koje su registrovane po zahtevu poverilaca. Baza podataka Registra sudskih zabrana se puni postupno, srazmerno dinamici podnošenja prijava za registraciju.

Ostala pretraživanja

Uputstvo za pretraživanje podataka sadržanih u Registru sudskih zabrana

Pretraživanje podataka koji su upisani u Registar sudskih zabrana vrši se po četiri osnovna kriterijuma, i to:

 • subjektima;
 • imovini u odnosu na koju je određena privremena mera;
 • broju sudske odluke o privremenoj meri i
 • broju pod kojim je zavedena registraciona prijava za upis privremene mere u Registru (SZ. br.).

Pretaživanje po subjektima

Ako se pretraživanje vrši po izvršnom dužniku, u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice ili državni organ, strano ili domaće lice, kriterijumi za pretraživanje su različiti:

 • za domaće fizičko lice, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili jedinstveni matični broj građana (JMBG);
 • za strano fizičko lice, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili broju pasoša;
 • za domaće pravno lice, unose se podaci o poslovnom imenu i/ili matičnom broju;
 • za strano pravno lice, unose se podaci o poslovnom imenu i/ili oznaka pod kojom se vodi u stranom registru privrednih subjekata i nazivu registra;
 • za državni organ, bira se naziv državnog organa iz padajuće liste državnih organa;
 • za preduzetnika, unose se podaci o nazivu preduzetnika i/ili matičnom broju.

Napomena:

Kada se pretraživanje vrši po izvršnom dužniku, preporuka je da se pretraživanje uvek izvrši i po matičnom broju, odnosno JMBG izvršnog dužnika, u zavisnosti od toga da li je u pitanju domaće: pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice.

Pretraživanje podataka po imovini u odnosu na koju je određena privremena mera

Ako se pretraživanje vrši po podacima o imovini u odnosu na koju je određena privremena mera, kriterijumi za pretragu zavise od vrste imovine.

NAPOMENA: Kada se pretraživanje podataka vrši prema imovini u odnosu na koju je određena privremena mera, poželјno je izvršiti i pretraživanje po izvršnom dužniku.

Napominjemo da se podaci o predmetima zabrane unose na osnovu sudskih odluka kojima su privremene mere određene.

Podaci kojima je bliže određen predmet zabrane u Registru sudskih zabrana odgovaraju podacima koji su navedeni u izreci konkretne odluke, od čije preciznosti direktno zavisi potpunost registrovanih podataka, kao i rezultati koje je moguće dobiti pretraživanjem.

 • Kada je predmet zabrane nepokretnost ili stvarno pravo na nepokretnosti kriterijumi su sledeći:

- broj katastarske parcele;

- opština;

- mesto;

- katastarska opština;

- ulica;

- kućni broj ili oznaka;

- broj stana/poslovnog prostora/garaže.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Pretraživanje objekata je potrebno izvršiti posebno prema podacima o broju katastarske parcele i nazivu katastarske opštine, a posebno prema adresi (mesto, ulica i kućni broj).

 • Kada je predmet zabrane pokretna stvar kriterijumi su sledeći:
 • predmet koji ima registracioni broj:

- registarska oznaka/broj;

- marka;

- tip/model;

- broj šasije (ukoliko postoji);

- broj motora.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Podatke o pokretnim stvarima prema kojima se vrši pretraživanje potrebno je uneti u izvornom obliku.

 • predmet koji nema registracioni broj:

- marka;

- tip/model;

- proizvodna oznaka/serijski broj.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Podatke o pokretnim stvarima prema kojima se vrši pretraživanje potrebno je uneti u izvornom obliku.

 • pokretna stvar određena po vrsti/zbir pokretnih stvari:

- naziv/vrsta;

- marka;

- tip/klasa.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Podatke o pokretnim stvarima prema kojima se vrši pretraživanje potrebno je uneti u izvornom obliku.

 • umetnički predmet ili dragocenost:

- vrsta/naziv;

- autor/proizvođač.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Podatke o pokretnim stvarima prema kojima se vrši pretraživanje potrebno je uneti u izvornom obliku.

 • životinja:

- bliže određenje;

- vrsta.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Podatke o pokretnim stvarima prema kojima se vrši pretraživanje potrebno je uneti u izvornom obliku.

Napomena:

Ukoliko je privremena mera određena na celokupnoj imovini izvršnog dužnika pretraživanje daje rezultate ukoliko se vrši po podacima za izvršnog dužnika.

Pretraživanje po broju sudske odluke o privremenoj meri

Ako se pretraživanje vrši po sudskom broju odluke kojom je određena ili ukinuta privremena mera, kriterijumi za pretraživanje su:

 • naziv suda;
 • broj pod kojim je sudska odluka doneta.

Kriterijume je potrebno navesti kumulativno.

*Ukoliko se sud koji je doneo odluku ne nalazi na ponuđenoj listi, pretraživanje se može izvršiti po broju rešenja o privremenoj meri.

**Podaci oznaka/broj odluke se mogu uneti delimično ili u celini u izvornom obliku

Pretraživanje po broju pod kojim je zavedena registraciona prijava za upis privremene mere u Registru (SZ. br.)

Pretraživanje se vrši prema broju pod kojim je zavedena konkretna registraciona prijava. Format unosa broja je hhhh/hhhh bez dodataka –h.

Objavljenom dokumentu se pristupa klikom na odgovarajući link u tabeli, a kompletnom pregledu registrovanih podataka i svim objavljenim dokumentima klikom na osnovni SZ. broj pod kojim su podaci o privremenoj meri registrovani.