APR podatke svojih registara čini javno dostupnim putem internet pretraživača (Google Chrome, Mozilla Firefox itd) ili putem veb-servisa. Svaki drugi način pristupa i neovlašćenog preuzimanja podataka (aplikacije, skripte i drugi alati za preuzimanje i pregled podataka) biće onemogućen.

Preko internet strane Agencije za privredne registre objavljuju se i dostupni su za pretraživanje podaci o privremenim merama zabrane otuđenja i opterećenja, koje su registrovane po zahtevu poverilaca. Baza podataka Registra sudskih zabrana se puni postupno, srazmerno dinamici podnošenja prijava za registraciju.

Ostala pretraživanja

Uputstvo za pretraživanje podataka sadržanih u Registru sudskih zabrana

Pretraživanje podataka koji su upisani u Registar sudskih zabrana vrši se po četiri osnovna kriterijuma, i to:

 • subjektima;
 • imovini u odnosu na koju je određena privremena mera;
 • broju sudske odluke o privremenoj meri; i
 • broju pod kojim je zavedena registraciona prijava za upis privremene mere u Registru (SZ. br.).

Pretaživanje po subjektima

Ako se pretraživanje vrši po izvršnom dužniku, u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice, strano ili domaće lice, kriterijumi za pretraživanje su različiti:

 • za domaće fizičko lice, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili jedinstveni matični broj građana (JMBG);
 • za strano fizičko lice, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili broju pasoša;
 • za domaće pravno lice, unose se  podaci o poslovnom imenu i/ili matičnom broju;
 • za strano pravno lice, unose se  podaci o poslovnom imenu i/ili oznaka pod kojom se vodi u stranom registru privrednih subjekata i nazivu registra.

Napomena:

Kada se pretraživanje vrši po izvršnom dužniku, preporuka je da se pretraživanje uvek izvrši i po matičnom broju, odnosno JMBG izvršnog dužnika, u zavisnosti od toga da li je u pitanju domaće: pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice.

 

Pretraživanje podataka po imovini u odnosu na koju je određena privremena mera. 

Ako se pretraživanje vrši po podacima o imovini u odnosu na koju je određena privremena mera, kriterijumi za pretragu zavise od vrste imovine.

 • Kada je predmet zabrane nepokretnost ili stvarno pravo na nepokretnosti kriterijumi su sledeći:

  • broj katastarske parcele;
  • opština;
  • mesto;
  • katastarska opština;
  • ulica;
  • kućni broj ili oznaka;
  • broj stana/poslovnog prostora/garaže.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

 • Kada je predmet zabrane pokretna stvar kriterijumi su sledeći:

 • predmet koji ima registracioni broj:

  • registarska oznaka/broj;
  • marka;
  • tip/model;
  • broj šasije (ukoliko postoji);
  • broj motora.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

 • predmet koji nema registracioni broj:

  • marka;
  • tip/model;
  • proizvodna oznaka/serijski broj.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

 • umetnički predmet ili dragocenost:

  • vrsta/naziv;
  • autor/proizvođač.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

 • životinja:

  • bliže određenje;
  • vrsta.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Napomena:

Ukoliko je privremena mera određena na celokupnoj imovini izvršnog dužnika pretraživanje daje rezultate ukoliko se vrši po podacima za izvršnog dužnika.

Pretraživanje po broju sudske odluke o privremenoj meri

Ako se pretraživanje vrši po sudskom broju odluke kojom je određena ili ukinuta privremena mera, kriterijumi za pretraživanje su:

 • naziv suda;
 • broj pod kojim je sudska odluka doneta.

Kriterijume je potrebno navesti kumulativno.

Pretraživanje po broju pod kojim je zavedena registraciona prijava za upis privremene mere u Registru (SZ. br.)

Pretraživanje se vrši po broju pod kojim je zavedena konkretna registraciona prijava. Format unosa broja je xxxx/xxxx bez dodataka –x.