Broj računa, model i poziv na broj

Uplata naknada koje pruža Agencija u okviru Registra zadužbina i fondacija vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknada za osnivanje zadužbine/fondacije

Naknada za registraciju osnivanja i upisa  podataka i dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom iznosi 6.500,00 dinara.

Naknade za promene podataka o zadužbini/fondaciji

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o predmetu registracije, zabeležbe, pokretanja postupka likvidacije ili registracije stečaja zadužbine/fondacije iznosi 3.100,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva registracija podataka o više predmeta registracije i zabeležbi, naknada od 3.100,00 dinara uvećava se za 1.500,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbe.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka zadužbine/fondacije iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta, pod uslovom da se radi o promeni koja proizvodi pravno dejstvo od dana donete odluke nadležnog organa zadužbine/fondacije).

Naknada za registraciju statusne promene iznosi 6.500,00 dinara po zadužbini/fondaciji koja učestvuje u statusnoj promeni.

Naknada za promenu pravne forme iz zadužbine u fondaciju iznosi6.500,00 dinara.

Naknada za brisanje zadužbine/fondacije

Visina naknade za za brisanje zadužbine/fondacije iznosi 3.300,00 dinara.

Naknade u vezi sa ogrankom zadužbine/fondacije

Naknada za registraciju obrazovanja ogranka, iznosi 3.100,00 dinara po ogranku.

Naknada za registraciju promene podatka u jednom ogranku iznosi 3.100,00 dinara.

Naknada za brisanje jednog ogranka iznosi 3.100,00 dinara.

Ako se prijavom zahteva promena podataka kod više ogranaka ili brisanje više ogranaka, naknada od 3.100,00 dinara se uvećava za 1.500,00 dinara po promeni odnosno po brisanju ogranaka.

Ako se uz upis ogranka, zahteva registracija još nekih promena, naknada se računa tako što se za ogranak plaća naknada u visini od 3.100,00 dinara, a za svaku dodatnu promenu (koja nije upis ogranka, plaća se po 1.500,00 dinara po promeni. Na primer, naknada za upis jednog ogranka i promenu upravitelja iznosi ukupno 4.600,00 dinara (3.100,00 + 1.500,00); naknada za upis dva ogranka i promenu sedišta zadužbine/fondacije i upravitelja iznosi ukupno 9.200,00 dinara (3.100,00 + 3.100,00 + 1.500,00 + 1.500,00).

Naknada za promenu podataka o registrovanom ogranku iznosi 3.100,00 dinara. Kod već registrovanog ogranka, mogu se promeniti naziv, vrsta i delatnost. Ako se ovi podaci menjaju u više registrovanih ogranaka, naknada od 3.100,00 dinara se uvećava za 1.500,00 dinara za svaki naredni ogranak (nevezano za broj podataka koji se menja u okviru svakog pojedinčanog ogranka).

Ako se menja adresa sedišta ogranka, onda se vrši brisanje ogranka i registracija novog ogranka i naknada iznosi 6.200,00 dinara (3.100,00 + 3.100,00 dinara).

Naknada za brisanje ogranka iznosi 3.100,00 dinara. Ako se briše više ogranaka za svaki naredni plaća se dodatna naknada od 1.500,00 dinara po ogranku.

Ako se istom prijavom traži upis jednog i brisanje drugog ogranka naknada iznosi 4.600,00 dinara (3.100,00 + 1.500,00 dinara).

Važno je imati u vidu da se u svim navedenim slučajevima primenjuju pravila o neblagovremenosti prijave za registraciju, tako da, ako je odluka koja predstavlja osnov za upis, promenu ili brisanje ogranka starija od 15 dana u momentu podnošenja prijave, potrebno je dostaviti i dokaz o uplati dodatne naknade za neblagovremenost u iznosu od 6.000,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim ili evidentiranim podacima o subjektu registracije u papirnoj formi 1.900,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora (rešenja) u papirnoj formi 1.900,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da subjekt registracije nije registrovan ili evidentiran u Registru ili da Registar ili evidencija ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije ili evidentiranja u papirnoj formi 1.100,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu u papirnoj formi 1.600,00 dinara po pravnom licu,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija ili evidencija i istorijski registrovanim ili evidentiranim podacima u papirnoj formi 550,00 dinara po podatku.

Ostale naknade

Naknade za registraciju drugih podataka o zadužbinama/fondacijama iznose:

 • za rezervaciju, prenos i obnovu rezervacije naziva 1.600,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.900,00 dinara
 • za izdavanje potvrde sa podacima koji su predmet registracije i/ili evidencije u registrima, a za koje nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.100,00 dinara po upisu za potvrdu u papirnoj formi,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za izdavanje drugih dokumenata 120,00 dinara.

Rezervacija naziva

Naknada za rezervaciju/obnovu rezervacije/prenos rezervacije naziva iznosi 1.600,00 dinara.

Objava dokumenta (KOJI NIJE PREDMET REGISTRACIJE)

Naknada za objavu dokumenta koji nije predmet registracije, a obajvljuje se u skladu sa zakonom, iznosi 800,00 dinara po dokumentu

Bez naknade

Kontakt podaci zadužbine/fondacije registruju se bez naknade.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.