Upis u Registar zadužbina i fondacija i predstavništava stranih zadužbina i fondacija

Zakonom o zadužbinama i fondacijama („Sl. glasnik RS“, broj 88/2010), uređuje se upis zadužbina i fondacija u Registar zadužbina i fondacija koji vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu Agencija), kao povereni posao Ministarstva kulture. Takođe, propisan je i postupak upisa predstavništava stranih zadužbina i fondacija u Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija.

Zakon je počeo da se primenjuje 01.03.2011. godine. Zadužbine fondacije i fondovi osnovani i upisani u registre prema Zakonu o zadužbinama, fondacijama i fondovima („Sl. glasnik SRS“, broj 59/89), nastavljaju sa radom kao zadužbine i fondacije, s tim što su dužni da u roku od godinu dana (do 01.03.2012. godine), usklade svoj statut i druge opšte akte sa novim zakonomi predaju prijavu usklađivanja Agenciji. Ako ne predaju prijavu za upis usklađivanja i propisanu dokumentaciju u ovom roku prestaju sa radom. Fondovi od dana početka primene ovog zakona nastavljaju sa radom pod nazivom po kojim su upisani u registar, kao fondacije.

Zadužbine i fondacije stiču svojstvo pravnog lica upisom u Registar i ne mogu otpočeti sa delovanjem pre upisa u Registar. Predstavništvo strane zadužbine i fondacije može da obavlja svoju delatnost na teritoriji Republike Srbije nakon upisa u Registar.