Registraciona prijava za upis založnog prava nalazi se u odeljku „Obrasci” i  sastoji se od:

 • opšteg dela (strana 1 do 7);
 • posebnog dela (prilozi A1 do A3, B1, V1 do V10, G1 i D1).

Prilikom podnošenja registracione prijave za upis založnog prava obavezno se podnosi opšti deo prijave (strana 1 do 7), kao i odgovarajući prilog za predmete zaloge (prilozi V1 do V10, G1), u zavisnosti od vrste predmeta zaloge. 

Ostali prilozi  se dostavljaju samo ako postoji veći broj subjekata založnog prava (odgovarajući broj priloga A1 do A3) ili se obezbeđuje veći broj potraživanja (odgovarajući broj priloga B1).

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS ZALOŽNOG PRAVA

Registracionu prijavu za upis založnog prava mogu podneti:

 • založni poverilac i
 • zalogodavac.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Fizičko lice koje podnosi prijavu dužno je da uz prijavu podnese i dokaz o identitetu. Kada je u pitanju domaće fizičko lice, podnosi fotokopiju lične karte, a kada je u pitanju stranac, podnosi fotokopiju pasoša.

OPŠTI DEO PRIJAVE

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji, neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za fizičko domaće lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt založnog prava strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt založnog prava strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice - prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018. privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (založni poverilac lično, punomoćnik/zastupnik založnog poverioca, zalogodavac lično, punomoćnik/zastupnik zalogodavca). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo u za to predviđeno polje.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke Registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra založnog prava.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strana 3, 4. i 5. - Podaci o subjektima založnog prava

Podaci o založnom poveriocu unose se na strani 3. obrasca.
Podaci o zalogodavcu unose se na strani 4. obrasca.
Podaci o dužniku unose se na strani 5. obrasca. Ova strana se popunjava samo ako dužnik nije istovremeno i zalogodavac.

Na svakoj od strana obrasca sa podacima o subjektima obavezno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o subjektu o kome se daju podaci, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice popunjavaju se polja na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za fizičko domaće lice obavezno se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt založnog prava strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta.
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt založnog prava strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko se registruje veći broj subjekata, koristi se odgovarajući broj priloga A1 (za založne poverioce), A2 (za zalogodavce) i A3 (za dužnike).       

Strana 6 - Podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom

U prijavi se, štikliranjem odgovarajućeg polja, obavezno označava da li je potraživanje dospelo, buduće, uslovno ili dospeva u budućnosti.

Potrebno je naznačiti osnovni iznos obezbeđenog potraživanja i maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja, koji uključuje glavno potraživanje uvećano za iznos kamate i troškova ostvarivanja naplate potraživanja. Za buduće ili uslovno potraživanje, navodi se podatak o iznosu iz člana 7. stav 4. Zakona. Obavezno je označiti tačan iznos i valutu potraživanja, a podaci uneti u prijavu moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja se uz prijavu prilaže.

Dan dospelosti potraživanja označava se ukoliko u dokumentaciji postoji navedeni podatak.

U polju „Ostale napomene” mogu se označiti podaci koji su od značaja za potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom (npr. podaci o ugovoru na osnovu koga je nastalo potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom, način obračuna maksimalnog iznosa obezbeđenog potraživanja, podatak da potraživanje dospeva u ratama, i sl.).

Ukoliko se založnim pravom obezbeđuje veći broj potraživanja koristi se odgovarajući broj priloga B1.

Strana 7 - Prilozi uz opšti deo obrasca

Na strani 7 prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje pored priloga koji se dostavlja uz opšti deo obrasca.

POSEBAN DEO PRIJAVE

Ukoliko se traži upis založnog prava sa većim brojem subjekata, neophodno je koristiti potreban broj priloga, i to:

Prilog A1 ukoliko ima više založnih poverilaca;
Prilog A2 ukoliko ima više zalogodavaca;
Prilog A3 ukoliko ima više dužnika.

*Za popunjavanje ovih priloga koristi se uputstvo za popunjavanje opšteg dela registracione prijave koje je dato za stranu 3, 4. i 5. - Podaci o subjektima založnog prava.

Prilog B1 se koristi ukoliko založnim pravom obezbeđuje veći broj potraživanja.

*Za popunjavanje ovog priloga koristi se uputstvo za popunjavanje opšteg dela prijave dato za stranu 6. - Podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom.

Prilozi V1 - V10 i G1 namenjeni su podacima kojima se bliže opisuje predmet zaloge. U zavisnosti od vrste pokretne stvari koja je predmet zaloge, popunjava se odgovarajući prilog.

Ukoliko se zalaže više pokretnih stvari ili prava, za svaku pokretnu stvar ili pravo koji su predmet zaloge neophodno je dostaviti uredno popunjen odgovarajući prilog.

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

Prilog V1 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj. Obavezno se označava da li je u pitanju buduća stvar (stvar koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti). U polju „Vrsta pokretne stvari koja ima registarsku oznaku/broj” potrebno je označiti o kojoj vrsti stvari se radi, štikliranjem odgovarajućeg polja. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog V2 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava pokretna stvar koja nema  registarsku oznaku, a u pitanju je mašina i oprema. Obavezno se označava da li je u pitanju buduća stvar (stvar koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti).  Štikliranjem potrebno je označiti vrstu pokretne stvari koja je predmet zaloge, u zavisnosti od toga da li je u pitanju građevinska mašina, poljoprivredna mašina, proizvodna mašina, bela tehnika ili ostalo. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog V3 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava zbir pokretnih stvari. Obavezno se označava da li su u pitanju buduće stvari (stvari koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti). Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

*Ukoliko je predmet založnog prava opredeljen kao zbir pokretnih stvari, na internet strani Registra moguće je objaviti dokument koji sadrži detaljnije podatke o predmetu zaloge (specifikacija, zapisnik i sl). Na internet strani Registra mogu se objaviti i fotografije predmeta zaloge. Više informacija možete dobiti u delu „Uputstvo za objavljivanje dokumenata”.

Prilog V4 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava pokretna stvar određena po vrsti. Obavezno se označava da li su u pitanju buduće stvari (stvari koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti). Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog V5 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava umetnički predmet ili dragocenost. Obavezno se označava da li je u pitanju buduća stvar (stvar koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti). Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog V6 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava ostalo, odnosno pokretna stvar koja ne odgovara opisu predmeta zaloge u prilozima od V1 do V6. Podatke je potrebno dati što detaljnije.

Prilog V7 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava životinja. Obavezno se označava da li su u pitanju buduće stvari (stvari koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti). Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog V8  popunjava se ukoliko je predmet založnog prava pravo potraživanja. U obrascu je potrebno označiti da li je u pitanju buduće pravo (pravo koje će zalogodavac pribaviti u budućnosti).

Ukoliko je osnov nastanka prava potraživanja odluka državnog organa obavezno u prijavu se upisuje naziv organa koji je doneo odluku, broj odluke i datum donošenja. U polju „Bliži podaci mogu se navesti i drugi relevantni podaci kojima se potraživanje koje je predmet zaloge opisuje.

Ukoliko je osnov nastanka prava potraživanja ugovor u prijavu se upisuje naziv ugovora, broj pod kojim je ugovor zaveden, datum zaključenja, a ukoliko je ugovor overen, broj  overe i datum overe. U polju Bliži podaci” mogu se navesti i drugi relevantni podaci kojima se potraživanje koje je predmet zaloge opisuje.

Ukoliko je osnov nastanka prava potraživanja „Drugo”, u polju Bliži podaci” unose se podaci kojima se bliže opisuje potraživanje koje je predmet zaloge.

Prilog V9 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava udeo u privrednom društvu. Obavezno se označava da li je u pitanju buduće pravo (udeo koji će zalogodavac pribaviti u budućnosti). U obrazac se obavezno unosi poslovno ime privrednog društva čiji se udeli zalažu, njegov matični broj i naziv registra, procentualno izražen suvlasnički udeo  koji se zalaže i adresa sedišta društva.

Prilog V10 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava drugo imovinsko pravo. Obavezno se označava da li je u pitanju buduće pravo (pravo koje će zalogodavac pribaviti u budućnosti). U obrazac se obavezno unosi podatak o pravnom osnovu nastanka imovinskog prava, u polje Bliži podaci unose se podaci kojima se to pravo opisuje, a u polje Napomene” svi ostali podaci koje podnosilac prijave smatra relevantnim za registraciju.

Prilog G1 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava budući poljoprivredni proizvod.

U polju „Opis” navode se podaci kojima se bliže opisuje nepokretnost na kojoj su zasejani budući poljoprivredni proizvodi.

Prilog D1 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava neka druga pokretna stvar ili pravo koje nije obuhvaćeno prethodnim prilozima.

U polju „Opis navode se podaci kojima se bliže opisuje pokretna stvar ilipravo koje je predmet zaloge, pri čemu se daju što detaljniji podaci, kako bi predmet zaloge bio odrediv.

Video uputstvo za popunjavanje registracione prijave za upis založnog prava možete pogledati ovde.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS”, br. 31/19), koji je dostupan u odeljku „Propisi”.

Uz uredno popunjenu prijavu prilažu se:

 • dokument koji predstavlja pravni osnov za registraciju;
 • drugi odgovarajući dokument iz koga se mogu utvrditi podaci koji su propisani članom 3. Pravilnika;
 • dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Vrsta dokumentacije koja se prilaže zavisi od vrste založnog prava čija se registracija traži.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija” se zahteva ako zemlja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille”. U slučaju kada  sa zemljom,  na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille”.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

Ako je posebnim zakonom kao uslov za uspostavljanje založnog prava propisana dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, uz prijavu, pored dokumentacije koja je propisana Pravilnikom o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, prilaže se i odgovarajuća dozvola, saglasnost, odnosno drugi akt nadležnog organa.

Za registraciju ugovornog založnog prava bez predaje predmeta zaloge u državinu, prilaže se:

 • Ugovor o zalozi (ugovor o zalozi mora biti overen kada je predmet zaloge udeo);
 • Izjava zalogodavca da pristaje da poverilac upiše založno pravo u Registar, ako poverilac podnosi zahtev, pri čemu izjava mora biti overena pred organom nadležnim za overu potpisa, ukoliko je zalogodavac fizičko lice (izjava može biti sadržana i u ugovoru o zalozi);
 • Izvod nadležnog registra za pravno lice, ukoliko ono nije registrovano u registru koji vodi Agencija za privredne registre, odnosno izvod nadležnog stranog registra za subjekt založnog prava koji je strano pravno lice, odnosno drugi odgovarajući dokument iz koga se sa sigurnošću mogu utvrditi podaci o založnom poveriocu, zalogodavcu ili dužniku koji su propisani članom 3. stav 4. Pravilnika o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (izvod nadležnog stranog registra mora biti legalizovan u skladu sa zakonom i uz nju se dostavlja prevod ovlašćenog sudskog tumača);
 • Dokaz o identitetu za fizičko lice koje je subjekt založnog prava, ukoliko prijavu podnosi fizičko lice (fotokopija lične karte za domaće fizičko lice, odnosno fotokopija pasoša za strano fizičko lice);
 • Druga dokumentacija iz koje se mogu utvrditi podaci koji su predmet registracije.

Za registraciju sudskog založnog prava prilaže se:

 • Rešenje o izvršenju doneto u skladu sa zakonom kojim se reguliše postupak izvršenja i obezbeđenja i/ili zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari;
 • Odluka kojom je izrečena mera kojom se stiče založno pravo u skladu sa zakonom koji uređuje postupak izvršenja i obezbeđenja;
 • Druga odluka suda i/ili javnog izvršitelja podobna za upis sudskog založnog prava.

Za registraciju zakonskog založnog prava prilaže se:

Za registraciju zakonskog založnog prava u postupku prinudne naplate:

 • Rešenje nadležnog organa poreske uprave kojim se nalaže upis založnog prava u Registar, i/ili druga odluka podobna za registraciju zakonskog založnog prava doneta u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak;
 • Zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari.

Za registraciju zakonskog založnog prava ustanovljavanjem privremene mere u poreskom postupku:

 • Rešenje nadležnog organa poreske uprave kojim se ustanovljava privremena mera;
 • Zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari.

Za registraciju zakonskog založnog prava u postupku odlaganja plaćanja poreskog duga:

 • Zapisnik o usaglašenom stanju poreskog duga ili sporazum nadležnog organa i poreskog obveznika ili drugi dokument iz koga se nesumnjivo može utvrditi da postoji saglasnost strana za zasnivanje založnog prava na pokretnim stvarima poreskog obveznika radi obezbeđenja naplate poreskog duga;
 • Zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari ili drugi dokument kojim je izvršena procena pokretnih stvari.

Za registraciju zakonskog založnog prava u postupku obezbeđenja plaćanja poreskog duga od strane drugog lica (jemca):

 • Sporazum nadležnog organa i poreskog jemca;
 • Zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari ili drugi dokument kojim je izvršena procena pokretnih stvari.

NAKNADA ZA REGISTRACIJU ZALOŽNOG PRAVA

Visina naknade za registraciju založnog prava propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Za registraciju založnog prava plaća se naknada prema visini glavnog potraživanja koje se obezbeđuje založnim pravom (obračun naknade vrši se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije, na dan podnošenja prijave), i to:

 • za potraživanje do 10.000 evra, naknada iznosi 2.200,00 dinara, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara
 • za potraživanje preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.500,00 dinara, a ako je prijava elektronska 5.000,00 dinara
 • za potraživanje preko 200.000 evra, naknada iznosi 11.000,00 dinara, a ako je prijava elektronska 10.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Primer obračuna naknade za prijavu podnetu u papirnoj formi kada se registruje zaloga na većem broju predmeta:
Ukoliko se podnosi prijava za registraciju založnog prava u papirnoj formi, pri čemu ima pet predmeta zaloge, a osnovni iznos obezbeđenog potraživanja je 50.000 evra, naknada za registraciju iznosi ukupno 6.380,00 dinara i predstavlja zbir iznosa od 5.500,00 dinara, uvećan za 880,00 dinara (prvi predmet zaloge obuhvaćen je iznosom od 5.500,00 dinara, a za sledeća četiri predmeta se plaća iznos od po još 220,00 dinara). Isti način obračuna visine naknade primenjuje se kada ima više založnih poverilaca, više zalogodavaca, odnosno ukoliko se upisuju podaci za veći broj dužnika.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Za objavljivanje skeniranog dokumenta koji sadrži detaljne podatke o predmetu zaloge (specifikacija, i sl.) naknada iznosi 1.100,00 dinara, a za zahtev podnet u elektronskoj formi 1.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za registraciju založnog prava koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANЈE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani se obavezno navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.