Pretraživanje podataka koji su upisani u Registar založnog prava vrši se prema četiri osnovna kriterijuma, i to:

 • subjektima založnog prava,
 • vlasniku predmeta zaloge (novi vlasnik se registruje ako je nakon registracije založnog prava predmet zaloge promenio vlasnika, a obavezu upisa ovog podatka imaju zalogodavac i nov vlasnik).
 • predmetu založnog prava,
 • broju pod kojim je registraciona prijava zavedena u Registru založnog prava (Zl. br).

Pretraživanje prema subjektima založnog prava

Ako se pretraživanje vrši prema zalogodavcu, u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice, strano ili domaće lice, kriterijumi za pretraživanje su različiti.

 • Za domaće fizičko lice, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili matičnom broju
 • Za strano fizičko lice unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili broju pasoša
 • Za domaće pravno lice unose se podaci o poslovnom imenu i/ili matičnom broju
 • Za strano pravno lice unose se podaci o poslovnom imenu i/ili oznaka pod kojom se vodi u stranom registru privrednih subjekata.

NAPOMENA:

Kada se pretraživanje podataka vrši prema poslovnom imenu privrednog subjekta, obavezno treba izvršiti i pretraživanje po matičnom broju tog privrednog subjekta.

Prilikom pretraživanja po zalogodavcu, ako je u pitanju fizičko lice koje je vlasnik preduzetničke radnje, pretraživanje treba dvostruko izvršiti: prema kriterijumima za fizičko lice i prema kriterijumima za privredni subjekt (preduzetničku radnju).

Pretraživanje podataka prema podacima o vlasniku predmeta zaloge vrši se na isti način.

Pretraživanje prema predmetu založnog prava

Ako se pretraživanje vrši prema predmetu založnog prava kriterijumi za pretraživanje zavise od vrste predmeta.

Za predmet založnog prava koji ima registracioni broj, kriterijumi za pretraživanje su:

 • registarska oznaka/broj,
 • marka,
 • tip/model,
 • broj šasije (ukoliko postoji),
 • broj motora.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Za predmet založnog prava koji nema registracioni broj, na primer za mašinu ili opremu, kriterijumi za pretraživanje su:

 • marka,
 • tip/model,
 • proizvodna oznaka/serijski broj.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Za umetnički predmet ili dragocenost, kriterijumi su:

 • vrsta/naziv,
 • autor/proizvođač.

Kriterijume za pretraživanje je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Ako je predmet zaloge životinja, kriterijumi za pretraživanje su:

 • bliže određenje,
 • vrsta,
 • broj ušne markice,
 • registarska oznaka/broj,
 • broj pasoša,
 • ID broj životinje.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Ako je predmet zaloge udeo, kriterijumi su:

 • matični broj privrednog društva čiji su udeli predmet zaloge,
 • naziv privrednog društva čiji su udeli predmet zaloge.

*Prilikom pretraživanja neophodno je izvršiti proveru podataka koji su sadržani na listi udela istaknutoj na ekranu preko koga se pristupa pretrazi udela.

Ako je predmet zaloge polјoprivredni proizvod, kriterijumi za pretraživanje su:

 • naziv kulture,
 • tip/klasa,
 • sorta,
 • katastarska opština,
 • broj katastarske parcele,
 • opština,
 • mesto,
 • ulica,

*Ukoliko pretraživanje vršite po broju katastarske parcele unesite samo osnovni broj (bez označavanja podbroja).

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Pretraživanje prema Zl. br.

Kada se pretraživanje vrši prema Zl. br, potrebno je uneti broj koji je dodelјen od strane Agencije za privredne registre (tzv. Zl. br). Ovde se unosi samo format xxxx/xx, bez dodatka –x.

NAPOMENA:

Kada se vrši pretraživanje podataka, pored pretraživanja prema predmetu založnog prava, poželјno je izvršiti i pretraživanje po zalogodavcu. Treba imati u vidu da pokretne stvari koje su predmet zaloge mogu biti registrovane kao zbir pokretnih stvari. U tom slučaju u bazu podataka se ne unose podaci za svaku od pokretnih stvari pojedinačno, već su precizni podaci o njima  najčešće sadržani u dokumentaciji koja je podneta uz registracionu prijavu, kao što su zapisnik o popisu i proceni, specifikacija i slično. U ovakvim slučajevima, možete se obratiti Službi arhive Agencije za privredne registre, radi zakazivanja termina za uvid u spise konkretnog predmeta.

Video uputstvo pretraživanje podataka u Registru založnog prava možete pogledati ovde.

Pretraživanje podataka oglasne table – Započeti postupci namirenja i vansudska prodaja

Na oglasnoj tabli dostupna su obaveštenja o započinjanju postupka namirenja i obaveštenja o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje koja su objavljena počev od 7. maja 2019. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u Registar („Službeni glasnik RS”, broj 31/2019).

Filtriranje objavlјenih podataka moguće je po sledećim podacima:

 • zalogodavcu – imenu i prezimenu i matičnom broju, za domaće fizičko lice; imenu i prezimenu i broju pasoša, za strano fizičko lice; poslovnom imenu, odnosno nazivu i matičnom broju, za domaće pravno lice; poslovnom imenu, odnosno nazivu i oznaci pod kojom se to lice vodi u stranom registru, za strano pravno lice;
 • zavodnom broju – Zl. broju osnovnog predmeta pod kojim je registrovano založno pravo ili Zl. broju pod kojim je zavedeno objavljeno obaveštenje;
 • datumu objavljivanja obaveštenja.

Objavljenom dokumentu se pristupa klikom na odgovarajući link u tabeli, a kompletnom pregledu registrovanih podataka i svim objavljenim dokumentima klikom na osnovni Zl. broj pod kojim je založno pravo registrovano.