Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanoj zalozi nalazi se u odeljku Obrasci i  sastoji se od:

 • opšteg dela (strana 1 do 4),
 • posebnog dela (prilozi A1 do A3, B1, V1 do V10, G1 i D1).

Prilikom podnošenja registracione prijave za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanoj zalozi, obavezno se podnosi opšti deo prijave (strana 1 do 4), kao i odgovarajući prilog, u zavisnosti od vrste izmene i/ili dopune koja se prijavljuje za registraciju, i to:

 • za subjekte založnog prava (prilog A1 do A3),
 • za potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom (prilog B1),
 • za predmete zaloge (prilog V1 do V10),
 • za budući poljoprivredni proizvod (prilog G1),
 • za drugo (prilog D1).

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA IZMENU I/ILI DOPUNU PODATAKA O REGISTROVANOJ ZALOZI

Registracionu prijavu za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanoj zalozi mogu podneti:

 • založni poverilac
 • zalogodavac

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Fizičko lice koje podnosi prijavu dužno je da uz prijavu podnese i dokaz o identitetu. Kada je u pitanju domaće fizičko lice, podnosi fotokopiju lične karte, a kada je u pitanju stranac, podnosi fotokopiju pasoša.

Pored založnog poverioca i zalogodavca, prijavu može podneti i lice koje ima određeni pravni interes da se podaci, čiju registraciju traži, registruju ili brišu iz Registra.

OPŠTI DEO PRIJAVE

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji, neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave obavezno označava broj pod kojim je založno pravo (čiji se podaci menjaju i/ili dopunjuju),  registrovano u Registru založnog prava.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za fizičko domaće lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt založnog prava strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta,
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt založnog prava  strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice - prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018. privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (založni poverilac lično, punomoćnik/zastupnik založnog poverioca, zalogodavac lično, punomoćnik/zastupnik zalogodavca, zainteresovano lice, punomoćnik/zastupnik zainteresovanog lica). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo u za to predviđeno polje.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke Registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra založnog prava.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strana 3 - Podnosilac prijave traži izmenu i/ili dopunu podataka koji se odnosi na: 

Na ovoj strani prijave podnosilac treba da naznači odgovarajuće polje pored priloga koji se dostavlja uz opšti deo obrasca, odnosno da li traži izmenu i/ili dopunu podataka koji se odnosi na subjekte založnog prava, potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom, predmet založnog prava ili drugo.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na subjekte založnog prava neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (A1-A3) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.   

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (B1) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.   

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na predmete založnog prava neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (V1-V10 i G1) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.   

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna predmeta zaloge označenog kao budući poljoprivredni proizvodi, neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (G1) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.   

U polju „Opis promene podnosilac prijave bi trebalo da navede precizno šta se od podataka menja.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna drugog podatka, neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (D1) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.

Strana 4 - Prilozi uz opšti deo obrasca

Uz registracionu prijavu obavezno se dostavlja uredno popunjen odgovarajući prilog u zavisnosti od vrste izmene i/ili dopune koja se prijavljuje za registraciju.

Na strani 4 prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje pored priloga koji se dostavlja uz opšti deo obrasca.

POSEBAN DEO PRIJAVE

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na subjekte, neophodno je koristiti odgovarajući prilog, i to:

 • Prilog A1 za založnog poverioca;
 • Prilog A2 za zalogodavaca;
 • Prilog A3 za dužnika.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka većeg broja subjekata, koristi odgovarajući broj priloga A1 (za založne poverioce), A2 (za zalogodavce) i A3 (za dužnike).       

Na svakoj strani obrasca sa podacima o subjektima obavezno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o subjektu o kome se daju podaci, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice popunjavaju se polja na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za fizičko domaće lice obavezno se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt založnog prava strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta.
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt založnog prava  strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Prilog B1 se koristi ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka većeg broja potraživanja koristi se odgovarajući broj priloga B1.

U prijavi se, štikliranjem odgovarajućeg polja, obavezno označava da li je potraživanje dospelo, buduće, uslovno ili dospeva u budućnosti.

Potrebno je naznačiti osnovni iznos obezbeđenog potraživanja i maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja, koji uključuje glavno potraživanje uvećano za iznos kamate i troškova ostvarivanja naplate potraživanja. Obavezno je označiti tačan iznos i valutu potraživanja, a podaci uneti u prijavu moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja se uz prijavu prilaže.

Dan dospelosti potraživanja označava se ukoliko u dokumentaciji postoji navedeni podatak.

U polju „Ostale napomene” mogu se označiti podaci koji su od značaja za potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom (npr. podaci o ugovoru na osnovu koga je nastalo potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom, način obračuna maksimalnog iznosa obezbeđenog potraživanja, podatak da potraživanje dospeva u ratama, i sl.).

Prilozi V1 - V10 i G1 namenjeni su podacima kojima se bliže opisuje predmet zaloge. U zavisnosti od vrste pokretne stvari koja je predmet izmene i/ili dopune, popunjava se odgovarajući prilog.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna za više pokretnih stvari ili prava, za svaku pokretnu stvar ili pravo koji su predmet zaloge neophodno je dostaviti uredno popunjen odgovarajući prilog. 

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

Prilog V1 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj. Obavezno se označava da li je u pitanju buduća stvar (stvar koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti). U polju „Vrsta pokretne stvari koja ima registarsku oznaku/broj” potrebno je označiti o kojoj vrsti stvari se radi, štikliranjem odgovarajućeg polja. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog V2 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava pokretna stvar koja nema  registarsku oznaku, a u pitanju je mašina i oprema. Obavezno se označava da li je u pitanju buduća stvar (stvar koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti).  Štikliranjem potrebno je označiti vrstu pokretne stvari koja je predmet zaloge, u zavisnosti od toga da li je u pitanju građevinska mašina, poljoprivredna mašina, proizvodna mašina, bela tehnika ili ostalo. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog V3 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava zbir pokretnih stvari. Obavezno se označava da li su u pitanju buduće stvari (stvari koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti). Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

*Ukoliko je predmet založnog prava opredeljen kao zbir pokretnih stvari, na internet strani Registra moguće je objaviti dokument koji sadrži detaljnije podatke o predmetu zaloge (specifikacija, zapisnik i sl.). Na internet strani Registra mogu se objaviti i fotografije predmeta zaloge. Više informacija možete dobiti u delu „Uputstvo za objavljivanje dokumenata”.

Prilog V4 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava pokretna stvar određena po vrsti. Obavezno se označava da li su u pitanju buduće stvari (stvari koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti). Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog V5 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava umetnički predmet ili dragocenost. Obavezno se označava da li je u pitanju buduća stvar (stvar koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti). Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog V6 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava ostalo, odnosno pokretna stvar koja ne odgovara opisu predmeta zaloge u prilozima od V1 do V6. Podatke je potrebno dati što detaljnije.

Prilog V7 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava životinja. Obavezno se označava da li su u pitanju buduće stvari (stvari koju će zalogodavac pribaviti u budućnosti). Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog V8 popunjava se ukoliko je predmet založnog prava pravo potraživanja. U obrascu je potrebno označiti da li je u pitanju buduće pravo (pravo koje će zalogodavac pribaviti u budućnosti).

Ukoliko je osnov nastanka prava potraživanja odluka državnog organa, obavezno se u prijavu upisuje naziv organa koji je doneo odluku, broj odluke i datum donošenja. U polju „Bliži podaci” mogu se navesti i drugi relevantni podaci kojima se potraživanje koje je predmet zaloge opisuje.

Ukoliko je osnov nastanka prava potraživanja ugovor, u prijavu se upisuje naziv ugovora, broj pod kojim je ugovor zaveden, datum zaključenja, a ukoliko je ugovor overen, broj  overe i datum overe. U polju „Bliži podaci” mogu se navesti i drugi relevantni podaci kojima se potraživanje koje je predmet zaloge opisuje.

Ukoliko je osnov nastanka prava potraživanja „Drugo”, u polju „Bliži podaci” unose se podaci kojima se bliže opisuje potraživanje koje je predmet zaloge.

Prilog V9 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava udeo u privrednom društvu. Obavezno se označava da li je u pitanju buduće pravo (udeo koji će zalogodavac pribaviti u budućnosti). U obrazac se obavezno unosi poslovno ime privrednog društva čiji se udeli zalažu, njegov matični broj i naziv registra, procentualno izražen suvlasnički udeo  koji se zalaže i adresa sedišta društva.

Prilog V10 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava drugo imovinsko pravo. Obavezno se označava da li je u pitanju buduće pravo (pravo koje će zalogodavac pribaviti u budućnosti). U obrazac se obavezno unosi podatak o pravnom osnovu nastanka imovinskog prava, u polje „Bliži podaci” unose se podaci kojima se to pravo opisuje, a u polje „Napomene” svi ostali podaci koje podnosilac prijave smatra relevantnim za registraciju.

Prilog G1 se popunjava ukoliko su predmet založnog prava budući poljoprivredni proizvodi. 

U polju „Opis nepokretnosti” navode se podaci kojima se bliže opisuje nepokretnost na kojoj su zasejani budući poljoprivredni proizvodi.

Prilog D1 se popunjava ukoliko je predmet založnog prava neka druga pokretna stvar ili pravo, odnosno ako se traži izmena i/ili dopuna nekog drugog podatka koji nije obuhvaćen prethodnim prilozima.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji je dostupan u odeljku „Propisi”.

Za registraciju novih podataka, izmenu postojećih ili brisanje nekih od registrovanih podataka prilaže se sledeća dokumentacija:

 • aneks ugovora o zalozi i/ili drugi ugovor ili dokument u skladu sa zakonom, ako je predmet registracije ugovorno založno pravo;
 • odluka nadležnog državnog organa kojom se vrši izmena odluke koja je bila osnov za registraciju ili drugi odgovarajući akt ili dokument, ako su predmet registracije sudsko ili zakonsko založno pravo;
 • drugi odgovarajući dokument iz koga se sa sigurnošću može utvrditi da je došlo do promene registrovanih podataka.

Ako se registracija izmene i/ili dopune registrovanih podataka vrši na osnovu aneksa ugovora iz člana 7. stav 2. Pravilnika o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, aneks ugovora mora biti overen.

Ukoliko je ugovor o zalozi na osnovu koga je izvršena registracija založnog prava overen, aneks ugovora o zalozi koji se prilaže radi registracije novih podataka, izmene postojećih ili brisanja nekih od registrovanih podataka, takođe mora biti overen.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija” se zahteva ako zemlja, na čijoj teritoriji je izdata javna isprava, nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille”. U slučaju kada  sa zemljom,  na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije, nije potrebna ni legalizacija kao ni pečat „Apostille”.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

Ako je posebnim zakonom kao uslov za uspostavljanje, izmenu i/ili dopunu upisanog  založnog prava propisana dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, uz prijavu, pored dokumentacije koja je propisana ovim Pravilnikom, prilaže se i odgovarajuća dozvola, saglasnost, odnosno drugi akt nadležnog organa.

NAKNADA ZA IZMENU I/ILI DOPUNU PODATAKA O REGISTROVANOJ ZALOZI

Visina naknade za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara. Ako se jednom prijavom traži promena registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Primer obračuna naknade za prijavu podnetu u papirnoj formi kada se prijavom traži izmena ili dopuna podataka, pri čemu se u Registar unose podaci za više predmeta zaloge:
Ukoliko se prijavom traži registracija pet novih predmeta zaloge u papirnoj formi, pri čemu je osnovni iznos obezbeđenog potraživanja 50.000 evra, naknada za registraciju podataka iznosi ukupno 3.080,00 dinara i predstavlja zbir iznosa od 2.200,00 dinara, uvećan za 880,00 dinara (prvi predmet zaloge obuhvaćen je iznosom od2.200,00, a za sledeća četiri predmeta se plaća iznos od po još 220,00 dinara).
Isti način obračuna visine naknade primenjuje se kada se registruju podaci o više subjekata zaloge (založnih poverilaca, zalogodavaca ili dužnika), kao i kada se prijavom traži brisanje dela registrovanih podataka, pri čemu se traži brisanje većeg broja subjekata, odnosno predmeta zaloge.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Za objavljivanje skeniranog dokumenta koji sadrži detaljne podatke o predmetu zaloge (specifikacija, i sl.) naknada iznosi 1.100,00 dinara, ako je zahtev podnet u papirnoj formi, a ako je zahtev elektronski 1.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za izmenu i/ili dopunu upisanog založnog prava koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANJE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da, u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

 U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene:

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani se obavezno navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.