Dostavljanje podataka bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave

Agencija za privredne registre (APR) ustupa bez naknade određenoj grupi korisnika  registrovane i evidentirane podatke i dokumenta na osnovu člana 5a st. 3. i 4. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011) i Odluke o vrsti, obimu i načinu isporuke podataka i dokumenata koji se ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, usvojene  24. aprila 2012. godine na sednici UO.

Korisnici kojima se registrovani i evidentirani podaci i dokumenta ustupaju bez naknade su:

  • Državni organi i organizacije
  • Organi autonomnih pokrajina
  • Jedinice lokalne samouprave

Pored toga, APR može da dostavlja podatke bez naknade i međunarodnim organizacijama sa kojima Republika Srbija ostvaruje saradnju na osnovu članstva, uzajamnosti ili sporazuma

Sporazumom ili protokolom se imenuje ovlašćeno lice korisnika koje je odgovorno za korišćenje i zaštitu podataka.

Ukoliko korisnik zahteva isporuku podataka i dokumenata na osnovu pojedinačnog zahteva, bez zaključenja posebnog sporazuma ili protokola, uz zahtev treba da dostavi i pojedinačni akt o imenovanju lica koje je ovlašćeno za podnošenje zahteva.

U slučaju da korisnik podataka imenuje više ovlašćenih lica, podaci i dokumenta se dostavljaju jednom od navedenih lica.


Važno

Podatke i dokumenta dobijene na ovaj način od APR-a, korisnik je dužan da koristi samo u svrhu navedenu u zahtevu za podatke, kao i da preduzme sve raspoložive mere osiguranja u cilju sprečavanja neovlašćenog korišćenja dobijenih podataka.

Podaci i dokumenta se ne smeju umnožavati i distribuirati u komercijalne svrhe.

Ako se podaci i dokumenta koriste za izradu sopstvenog dokumenta ili drugog proizvoda, korisnik je dužan da Agenciju navede kao izvor podataka.

Jedinica lokalne samouprave može da traži podatke samo sa teritorije svoje nadležnosti.


Podnošenje zahteva

Ovlašćeno lice korisnika podnosi APR-u zahtev na obrascu koji je propisan i sastoji se iz opšteg i posebnog dela.

Opšti deo koji se obavezno popunjava je:

Poseban deo sadrži listu standardizovanih izveštaja, gde je potrebno da se izabere izveštaj prema kriterijumima izbora podatka:

Zahtevi se dostavljaju Agenciji lično ili poštom, ili se mogu predati u nekoj od organizacionih jedinica APR-a.

Posebne zahteve korisnika za podatke i izveštaje koji po svojoj strukturi, složenosti i obimu nisu predviđeni Odlukom o vrsti, obimu i načinu isporuke podataka i dokumenata koji se  ustupaju bez naknade državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave i čija izrada zahteva dodatnu obradu izvornih i zbirnih podataka, odnosno kombinaciju podataka iz različitih registara i evidencija kao i posebno angažovanje ljudskih i materijalnih potencijala, odobrava direktor Agencije, na obrazloženi zahtev korisnika, vodeći računa o mogućnostima Agencije.

Ako se zahtevom traži obrada i isporuka podataka i dokumenata, a iz obrazloženog zahteva se ne može utvrditi da li su traženi podaci i dokumenti od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti korisnika, takav zahtev se neće obraditi o čemu će korisnik biti obavešten u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva.


Dostavljanje podataka

Agencija za privredne registre (APR) isporučuje izvorne i zbirne podatke u formi standardizovanih izveštaja iz svakog pojedinačnog registra u elektronskom obliku.


Rokovi za obradu i dostavu podataka

Agencija vrši obradu zahteva i isporuku podataka i dokumenata u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, odnosno od dana objavljivanja podataka na internet stranici APR-a.

Rokove za dostavljanje podataka po posebnim zahtevima određuje direktor Agencije, o čemu blagovremeno obaveštava podnosioca zahteva.


Rečnik pojmova

REGISTAR jeste jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka koji su propisani kao predmet registracije kao i dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija.

BAZA PODATAKA jeste skup podataka i dokumenata sistematizovanih po posebnoj metodologiji na način koji obezbeđuje dostupnost pojedinačnim podacima elektronskim ili drugim putem, a na kojima Republika Srbija preko Agencije ostvaruje autorska prava, shodno domaćim i međunarodnim propisima i standardima.

IZVORNI PODATAK jeste činjenica koja je propisana kao predmet registracije ili evidencije i koja se pojedinačno iz svakog registra ili evidencije Agencije dostavlja korisnicima.

STANDARDIZOVANI IZVEŠTAJ predstavlja grupisanje izvornih i zbirnih podataka iz baza podataka registara, odnosno evidencija, po utvrđenoj strukturi i kriterijumima, datih u Listi standardizovanih izveštaja, koja je sastavni deo ove odluke.

DOKUMENT predstavlja akt utvrđen materijalnim propisima, na osnovu koga se vrši upis činjenica, odnosno podataka u registre i evidencije koje vodi Agencija, a koji se kao sastavni deo arhivske građe i registraturskog materijala ustupa korisnicima za potrebe vršenja poslova iz njihove nadležnosti.

OBJAVLjIVANjE jeste elektronsko prikazivanje, na internet strani Agencije, podataka i dokumenata koji su predmet pojedinačne registracije, evidencije, kao i prikazivanje izveštaja ili saopštenja iz baza podataka Agencije.

OVLAŠĆENO LICE KORISNIKA jeste fizičko lice označeno u zahtevu korisnika za podacima, odnosno sporazumu ili protokolu zaključenom na osnovu ove odluke između korisnika i Agencije koje je odgovorno za korišćenje i zaštitu podataka u skladu sa ovom odlukom.