Opšte informacije

Od 17. oktobra 2018. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), a od 28. juna 2019. godine i osnivanje višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) elektronskim putem.    

Za eRegistraciju osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO potrebno je da podnosilac prijave poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (ukoliko već imate instaliranu NEXU aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju ovde),
 • Visa, MasterCard ili Dina platne kartice za plaćanje naknade.

eRegistracija osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO se vrši u aplikaciji Agencije za privredne registre.

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na Portalu eID.gov.rs.

Ukoliko ste sistemu već pristupali, isti korisnički nalog možete iskoristiti za eRegistraciju osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO. Potrebno je samo da uneste Vašu elektronsku poštu i lozinku. Za slučaj da ste zaboravili lozinku, pogledajte video uputstvo zaboravljena lozinka. Prijava APR nalogom biće omogućena do 01.06.2023 godine, a nakon toga će biti dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs.

eRegistraciju osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO Vam može olakšati Vodič u slikama kroz e-registraciju DOO (za slučaj kada član društva e-prijavu podnosi sam za sebe, nema uplaćenog uloga i upravljanje je jednodomno) ili uputstvo za korisnike u pdf formatu. Od pomoći Vam može biti i video uputstvo o osnivanju jednočlanog DOO.

Plaćanje naknade za osnivanje jednočlanog i višečlanog DOO vrši se u sistemu Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom. Način plaćanja objašnjen je u tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu. Potpisivanje dokumenata se zbog specifičnosti samog postupka vrši putem NEXU aplikacije za elektronsko potpisivanje, koju uz uputstvo za korišćenje možete preuzeti ovde (napomena: Ukoliko već imate instaliranu NEXU aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju sa prethodnog linka).

Rešenje o osnivanju u formi elektronskog dokumenta

Rešenje o osnivanju u formi е-dokumenta, potpisano e-potpisom registratora, dobija se na unetu imejl adresu ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon e-registracije.

Ni jedna institucija ne sme da uslovlјava sprovođenje određene procedure prilaganjem rešenja o osnivanju u papirnoj formi umesto rešenja u elektronskoj formi, ali za slučaj da je neophodno posedovanje rešenja u papirnoj formi, potrebno je APR-u podneti:

Pitanja u vezi sa eRegistracijom osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO možete uputiti i našem info centru na broj telefona 011 20 23 350 ili na imejl adresu info@apr.gov.rs. Na raspolaganju Vam je i tehnička podrška APR-a koja pruža pomoć oko aplikacije i njihova adresa je sd@apr.gov.rs.


Napomene i preduslovi za podnošenje e-prijave

Opšte napomene:

Sistem za podnošenje e-prijave osnivanja društva sa ograničeniom odgovornošću je osmišljen tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu.  Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora.

Napominjemo da registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju (u pogledu zauzetosti naziva, usklađenosti podataka unetih u prijavu i predviđenih osnivačkima aktom) tek nakon podnošenja registracione prijave. Iako aplikacija u velikoj meri sama opominje da je došlo do neispravnog unosa, prethodno navedene stavke ne proverava, pa se može desiti da  uspešno podnesete e-prijavu ali da ne dobijete pozitivnu odluku kojom se ona usvaja (npr. naziv već postoji u bazi podataka APR kao takav). U aplikaciji su posebno označenja polja koja se obavezno popunjavaju kao i dugme „i“ koje pruža više informacija. Podnosilac sâm mora da vodi računa o pravopisu pošto u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo.

PREDUSLOVI za podnošenje e-prijave:

Za podnošenje e-prijave postoje četiri važna preduslova. Podnosilac prijave mora da ima:

 • elektronski potpis (koji će kasnije svakako koristiti za podnošenje finansijskih izveštaja ili komunikaciju sa Poreskom upravom),
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (Ukoliko već imate instaliranu NEXU aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju. NEXU aplikacija je dizajnirana od strane Agencije za privredne registre i može služiti korisniku i za kreiranje svih budućih elektronskih dokumenata, faktura i sl. Njeno preuzimanje sa sajta APR je besplatno),
 • mogućnost plaćanja elektronskim putem korišćenjem Visa, Dina ili MasterCard platne kartice,
 • otvoren nalog na sistemu Agencije za privredne registre, radi pristupa aplikaciji.

Prijava za registraciju se može podneti samo ukoliko su popunjena sva obavezna polja i ako je:

 • plaćena naknada za e-registraciju,
 • prijava potpisana kvalifikovanim e-potpisom izdatim na teritoriji Republike Srbije,
 • JMBG ili evidencioni broj za stranca iz e-potpisa podnosioca identičan sa JMBG ili evidencionim brojem koji je unet kao podatak u odeljku podnosilac zahteva.

Za podnošenje prijave obavezno je i da priloženi elektronski dokumenti budu potpisani e-potpisom ovlašćenog lica (npr. potvrda banke o uplaćenom osnivačkom ulogu, ukoliko je isti predviđen osnivačkom aktom, mora biti potpisana e-potpisom ovlašćenog lica banke koja je potvrdu izdala).


Najčešća pitanja

1. Ko može da podnese e-prijavu za upis jednočlanog i višečlanog DOO u Registar privrednih subjekata?

E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući član društva) ili lice koje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji punomoćjem ovlasti budući član (punomoćnik).

Ukoliko je podnosilac budući član, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Ukoliko je podnosilac punomoćnik, on potpisuje prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a u prilogu mora biti punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane budućeg člana društva njegovim elektronskim potpisom).

2. Da li elektronskim putem može da se podnese prijava osnivanja višečlanog DOO?

Da, moguće je podnošenje e-prijave za registraciju višečlanog DOO.

3. Da li treba uz e-prijavu da priložim fotokopiju lične karte u PDF formatu?

Ne, identitet podnosioca i fizičkog lica proverava sama aplikacija, validacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa podnosioca.

4. Da li osnivački akt treba da bude overen kod notara?

Ne, osnivački akt koji se prilaže uz e-prijavu treba da bude u formi elektronskog dokumenta potpisan e-potpisom člana društva, odnosno zastupnika društva ukoliko je budući član domaće privredno društvo.

Nakon popunjavanja obaveznih elemenata, izvršite potpisivanje osnivačkog akta elektronskim potpisom člana društva u odgovarajućem programu ili pomoću NEXU aplikacije za elektronsko potpisivanje.

Ako se uz elektronsku prijavu dostavlja osnivački akt koji je prethodno sačinjen u papirnoj formi sa potpisima osnivača (članova) overenim od strane javnog beležnika, omogućeno je da digitalizaciju tog akta (konvertovanje u formu elektronskog dokumenta) izvrši advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom, uz uslov da je taj advokat istovremeno i podnosilac prijave. Takođe i potvrda banke, saglasnost nadležnog organa i bilo koji drugi dokument koji je izvorno nastao u papirnoj formi, može biti pretvoren u elektronski dokument od strane advokata koji svojim potpisom garantuje da je imao originalan dokument, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom.

5. Ukoliko uz prijavu pored osnivačkog akta želim da priložim još neki dokument, da li on može biti skenirana kopija?

Ne. Svi dokumenti koji se prilažu iz prijavu moraju biti u originalu, ukoliko nije izričito propisano da mogu biti u fotokopiji (npr. fotokopija lične karte kod „papirnih“ zahteva). Pošto se radi o e-prijavi priloženi dokumenti moraju biti u formi elektronskog dokumenta tj. potpisani e-potpisom izdavaoca dokumenta.

Na primer:

 • potvrda banke o uplaćenom osnivačkom ulogu (ukoliko je isti predviđen osnivačkom aktom) mora biti potpisana e-potpisom ovlašćenog lica banke koja je potvrdu izdala,
 • uverenje iz kaznene evidencije/potvrda o neosuđivanosti mora biti snabdevena e-potpisom ovlašćenog lica nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova.

6. Da li podnošenjem e-prijave mogu da podnesem zahtev za PIB Poreskoj upravi ili da obavestim PIO fond o zasnivanju radnog odnosa?

Podnosilac ima mogućnost da preko ove aplikacije podnese:

 • prijavu za dodelu PIB-a,
 • prijavu za PDV evidentiranje,
 • obavesti nadležnu instituciju da će član zasnovati radni odnos u privrednom društvu.

7. Koje su najčešće greške koje mogu da se naprave prilikom e-registracije jednočlanog i višečlanog DOO-a?

 • Prilikom navođenja predmeta poslovanja u poslovnom imenu ili prilikom unosa slova Č, Ć, Ž, Š i Đ, podnosioci često ne koriste dijakritike (npr. PETROVIĆ i PETROVIC, ČAČIĆ i CACIC, ŠUŠA i SUSA, ĐURIĆ i DJURIĆ) ili „progutaju“ neko slovo (npr. DRUŠTVO ZA DIZJN umesto DRUŠTVO ZA DIZAJN). Kako  u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno e-prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo, izuzetno je važno voditi računa o pravopisu.
 • Naziv ne sme biti zauzet ili sličan već registrovanom nazivu, što podnosilac može utvrditi pre podnošenja prijave pretragom registrovanih privrednih subjekata i njihovih naziva u objedinjenoj pretrazi podataka. U praksi, podnosioci često propuste da se informišu oko pravila koja se tiču naziva (pogledati odeljak Opšta uputstva).
 • Poslovno ime je na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Pri tome je važno voditi računa da ukoliko se odabere jedno pismo u osnivačkom aktu ili odluci, istim pismom mora biti upisano i poslovno ime u registracionu prijavu. U suprotnom, postojaće nesaglasnost između registracione prijave i priložene dokumentacije, što predstavlja razlog za odbacivanje zahteva. Takođe, treba voditi računa kako je uneta oznaka pravne forme u apikaciju, a kako je predviđeno poslovno ime u aktu. Npr. u aplikaciji je navedeno BONUS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PARAĆIN, a u aktu BONUS DOO PARAĆIN. Dakle, postoji nesaglasnost u pogledu oznake pravne forme, što je razlog za odbačaj.
 • Podatak o osnivačkom ulogu mora biti istovetno naveden u prijavi i aktu, u suprotnom ukoliko je u prijavi navedeno da je samo upisan, a u aktu i da je upisan i uplaćem, postojaće nesaglasnost između registracione prijave i priložene dokumentacije, što predstavlja razlog za odbacivanje zahteva.

8. Mogu li u nekom trenutku registracije da odustanem, izmenim ili dopupnim e-prijavu?

Korisnik može nakon podnošenja prijave, a do donošenja odluke nadležnog registratora da:

 • izmeni zahtev,
 • dopuni zahtev,
 • odustane od zahteva.

Ukoliko, podnosilac nakon plaćanja naknade i podnošenja prijave, uvidi da je napravio neku grešku, može do donošenja odluke registartora da izmeni zahtev tako što će na početnom ekranu veb aplikacije za podnošenje e-prijave osnivanja izabrati NOVI ZAHTEV, pa Započnite popunjavanje e-zahteva, onda PreduzetnikPrivredno društvo, ali će u ekranu UNOS NOVOG ZAPISA kao tip zahteva izabrati iz padajuće liste Dopuna/izmena prijave za registraciju privrednog društva (najčeće se greškom bira ponovo Registraciona prijava osnivanja privrednog društva). Nakon odabira Dopune/izmene prijave za registraciju privrednog društva potrebno je polju Prethodni - polazni zahtev (veza), uneti broj osnovnog zahteva. Nakon izvršene akcije, aplikacija će prepisati sve podatke iz osnovnog zahteva te je dovoljno izvršiti izmenu samo u spornim poljima ili obrisati postojeći pa priložiti novi osnivački akt (potpisan elektronskim potpisom člana društva).

9. Kada imam pravo na prijavu po pravu prioriteta?

Ukoliko je u postupku registracije utvrđeno da nisu bili ispunjeni uslovi za registraciju, registrator donosi odluku kojom odbacuje prijavu.

Podnosilac ima mogućnost  da:

 • podnese novu prijavu kojom će da otkloni utvrđene nedostatke i
 • plati polovinu propisane naknade za registraciju.

Na taj način stiče pravo prioriteta i može pristupiti kreiranju „prijave za registraciju jednočlanog i višečlanog DOO po pravu prioriteta“.

Rok za podnošenje prijave po pravu prioriteta je 30 dana od dana objavljivanja odluke registratora.

10. Da li osnivački akt koji se prilaže prilikom elektronske registracije osnivanja doo mora da bude određene veličine?

Da. Osnivački akt prvo treba kreirati u pdf formatu, a zatim elektronski potpisati, s tim što treba voditi računa da njegova veličina nakon potpisivanja ne prelazi 15 MB.