Kriterijumi za razvrstavanje i granične vrednosti koje koriste pravna lica i preduzetnici utvrđeni su članom 6, a za grupe pravnih lica članom 7. Zakona o računovodstvu:

Pravno lice ili preduzetnik/ grupa pravnih lica

Prosečan broj zaposlenih

Poslovni prihod
(u EUR)

Ukupna vrednost aktive
na datum bilansa (u EUR)

 

MIKRO*

≤  10

≤    700.000

≤    350.000

 

MALO

>  10
≤  50

>     700.000
≤  8.000.000

>     350.000
≤  4.000.000

 

SREDNјE

>  50
≤ 250

>  8.000.000
≤ 40.000.000

>   4.000.000
≤ 20.000.000

 

VELIKO

> 250

> 40.000.000

> 20.000.000

 

* važi samo za pravna lica i preduzetnike

Ukoliko ispunjava najmanje dva od tri navedena kriterijuma, pravno lice i preduzetnik se razvrstavaju u mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice, dok se grupa pravnih lica (ekonomska celina) razvrstava u malu, srednju ili veliku grupu.

Grupa pravnih lica koja zadovolјava najmanje dva od tri kriterijuma za dobijanje oznake "mikro", razvrstava se kao mala grupa pravnih lica.

Obveznik koji ne ispunjava dva od tri kriterijuma za razvrstavanje, već ima različite pokazatelјe po svakom od kriterijuma, razvrstava se prema sledećem:

  • u malo pravno lice, odnosno malu grupu pravnih lica razvrstava se i obveznik koji utvrdi kombinaciju pokazatelјa: veliko-malo-mikro ili srednje-malo-mikro;
  • u srednje pravno lice, odnosno srednju grupu pravnih lica razvrstava se i obveznik koji utvrdi kombinaciju pokazatelјa: veliko-srednje-malo ili veliko-srednje-mikro.

Pri utvrđivanju graničnih vrednosti, obveznici primenjuju zvanični srednji kurs dinara (koji utvrđuje Narodna banka Srbije) na poslednji dan poslovne godine za koji se sastavlјa godišnji finansijski izveštaj. U nastavku su date preračunate granične vrednosti obveznika čija se poslovna godina završava 31.12.2023. godine, kada je kurs dinara iznosio 1 EUR=117,1737 RSD.

I Granične vrednosti za razvrstavanje po veličini obveznika koji je poslovao 12 meseci, a čiji je datum bilansa 31.12.2023. godine, iskazane u hilјadama dinara 

Grupa obveznika:

Prosečan broj zaposlenih (ceo broj)

Poslovni prihod

(u 000 RSD)

Ukupna vrednost aktive na datum bilansa (u 000 RSD)

Privredna društva, zadruge i preduzetnici; Matična pravna lica

AOP  9005, kol. 3 Statističkog izveštaja

AOP  1001, kol. 5
Bilansa uspeha

AOP  0059, kol. 5
Bilansa stanja

Druga pravna lica

AOP  9004, kol. 3 Statističkog izveštaja

AOP  1001, kol. 5
Bilansa uspeha

AOP  0024, kol. 5
Bilansa stanja

MIKRO*

≤  10

≤       82.022

≤       41.011

MALO

>  10
≤  50

>       82.022
≤    937.390

>       41.011
≤    468.695

SREDNјE

>  50
≤ 250

> 937.390

≤ 4.686.695

> 468.695
≤ 2.343.474

VELIKO

> 250

> 4.686.948

> 2.343.474

* važi samo za pravna lica i preduzetnike, a ne i za grupe pravnih lica

Napomena: Vrednost poslovnog prihoda novosnovanih obveznika, odnosno preduzetnika koji su u izveštajnoj 2023. godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, utvrđuje se srazmerno broju meseci poslovanja u toj godini.

II Granične vrednosti za razvrstavanje po veličini novoosnovanog obveznika koji je poslovao kraće od 12 meseci, a čiji je datum bilansa 31.12.2023. godine, iskazane u hilјadama dinara 

Pravno lice ili preduzetnik/
grupa pravnih lica

Prosečan broj zaposlenih (ceo broj)

Poslovni prihod (u 000 RSD)

Ukupna vrednost aktive na datum bilansa (u 000 RSD)

Br. meseci poslovanja

Poslovni prihod srazmerno
broju meseci poslovanja

MALO

> 10
≤ 50

1

> 6.835 i ≤ 78.116

>   41.011
≤ 468.695

2

> 13.670 i ≤ 156.232

3

> 20.505 i ≤ 234.347

4

> 27.341 i ≤ 312.463

5

> 34.176 i ≤ 390.579

6

> 41.011 i ≤ 468.695

7

> 47.846 i ≤ 546.811

8

> 54.681 i ≤ 624.926

9

> 61.516 i ≤ 703.042

10

> 68.351 i ≤ 781.158

11

> 75.186 i ≤ 859.274

12

> 82.022 i ≤ 937.390

SREDNјE

>  50
≤ 250

1

>  78.116 i ≤ 390.579

>    468.695
≤ 2.343.474

2

> 156.232 i ≤ 781.158

3

> 234.347 i ≤ 1.171.737

4

> 312.463 i ≤ 1.562.316

5

> 390.579 i ≤ 1.952.895

6

> 468.695 i ≤ 2.343.474

7

> 546.811 i ≤ 2.734.053

8

> 624.926 i ≤ 3.125.632

9

> 703.042 i ≤ 3.515.211

10

> 781.158 i ≤ 3.905.790

11

> 859.274 i ≤ 4.296.369

12

> 937.390 i ≤ 4.686.948