Osnov za sastavljanje finansijskih i drugih izveštaja za 2020. godinu propisanih starim Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) predstavljaju:

  • MSFI – Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija,
  • MSFI za MSP – Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica, čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija,
  • Pravilnik Ministarstva – Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Napomena:

Obveznici koji prvi put primenjuju standarde MSFI 9, MSFI 15 ili MSFI 16 i koji su iskoristili mogućnost da priznavanje efekata prve primene ovih standarda vrše bez korigovanja uporednih podataka u obrascima, potrebno je da se radi oslobađanja od primene kontrolnih pravila koji obezbeđuju istovetnost podataka u različitim obrascima (Bilans stanja i Izveštaj o promenama na kapitalu), obrate Agenciji na imejl adresu finizvestaji@apr.gov.rs podnošenjem Zahteva za oslobađanjem od kontrolnih pravila koja sprečavaju dostavlјanje finansijskog izveštaja obveznika koji ima prvu primenu MSFI uz priznavanje efekata bez korigovanja uporednih podataka.

Zahtev treba izraditi u  PDF formatu  i potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika primenom NexU-APR aplikacije koje je dostupna u Posebnom informacionom sistemu.

 Tek po dobijanju imejla od Agencije koji sadrži instrukcije za dalјe postupanje i postupanju u skladu sa istim, obveznik će moći da nastavi sa postupkom dostavlјanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu.

Obveznici (izuzev drugih pravnih lica) primenjuju računovodstvenu regulativu u zavisnosti od veličine utvrđene na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za 2019. godinu odnosno statusa, i to:

  • pravna lica i preduzetnici razvrstani kao velika pravna lica i javna društva, odnosno društva koje se pripremaju da postanu javna (nezavisno od veličine), kao i matična pravna lica koja imaju obavezu da sastavljaju konsolidovani godišnji finansijski izveštaj - obavezno primenjuju MSFI;
  • pravna lica i preduzetnici razvrstani kao srednja pravna lica i - obavezno primenjuju MSFI za MSP, a mogu se odlučiti da primenjuju MSFI;
  • pravna lica i preduzetnici razvrstani kao mala pravna lica i - obavezno primenjuju MSFI za MSP, a mogu se odlučiti da primenjuju MSFI;
  • mikro pravna lica (uključujući i mikro preduzetnike) - obavezno primenjuju Pravilnik Ministarstva, a mogu se odlučiti da primenjuju MSFI za MSP, odnosno MSFI.
  • Druga pravna lica (bez obzira na veličinu) obavezno primenjuju Pravilnik Ministarstva, a mogu se odlučiti i za MSFI za MSP odnosno MSFI. Druga pravna lica koja su se odlučila da primenjuju MSFI za MSP odnosno MSFI, kao i matična druga pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (obavezna primena MSFI) dužna su da vode poslovne knjige po kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike, a izveštaje sastavljaju na obrascima za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Napomena:

Za razliku od starog Zakona, članovima 24-26. novog Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon), malim i mikro pravnim licima i preduzetnicima, kao i drugim pravnim licima (bez obzira na veličinu) omogućeno je da za višu računovodstvenu regulativu osim MSFI za MSP mogu da odaberu primenu MSFI.

U slučaju kada je obveznik izabrao višu računovodstvenu regulativu u odnosu na regulativu određenu Zakonom, to pravno lice dužno je da istu primenjuje u kontinuitetu, odnosno najmanje pet godina od početka primene više regulative (izuzev kod otvaranja postupka stečaja ili likvidacije). Kada obveznik višu regulativu primenjuje najmanje 5 godina, može da zahteva promenu na nižu, tako što će se obratiti Registru finansijskih izveštaja na mejl finizvestaji@apr.gov.rs

Pravna lica i druga pravna lica koja po prvi put primenjuju MSFI ili MSFI za MSP dužni su da podnesu sve propisane obrasce izveštaja u skladu sa Zakonom i u istim obavezno iskažu i podatke za prethodnu godinu u punom obimu (uključujući i podatke označene arapskim brojevima). Izuzetno, u skladu sa Mišlјenjem Ministarstva finansija br. 011-00-00100/2021-16 od 03.02.2021. godine, preduzetnici koji primenjuju MSFI ili MSFI za MSP, bez obzira da li se radi o regulativi koja je opredelјena veličinom ili o „višoj“ regulativi koju su sami odabrali da primenjuju, podnose uži set obrazaca (Bilans stanja i Bilans uspeha), u kome iskazuju podatke na pozicijama označenim slovima i rimskim brojevima.