Posebni informacioni sistem Agencije obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja i dokumentacije propisane Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“ br. 62/2013 i 30/2018), u elektronskom obliku.

Navedeni Zakon obavezuje sva pravna lica i preduzetnike da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju dostavljaju Agenciji isključivo putem interneta u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Način unosa izveštaja za statističke potrebe, finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije u posebni informacioni sistem Agencije i odgovarajuća kontrola unetih podataka objašnjeni su:

Potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u elektronskom obliku putem interneta objašnjeno je:

Privredna društva, preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, kao i ostala pravna lica koja imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre, od ove godine, plaćanje naknade za uslugu obrade i objavljivanja izveštaja mogu izvršiti Visa, MasterCard ili DinaCard platnom karticom putem posebne aplikacije Agencije za elektronsko plaćanje, što je objašnjeno:

Važno:
Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće aplikacije izvrše potpisivanje zahteva i dokumentacije koja se prilaže uz izveštaj, pre njenog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije, a u cilju izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Korisnici koji koriste sertifikate MUP-a izdate do 18. avgusta 2014. godine, za potrebe potpisivanja zahteva i dokumentacije pored osnovne NexU aplikacije moraju instalirati i njenu nadogradnju (NexU-APR nadogradnja za Windows - verzija 1.06 - 22 MB) .