Izvorni finansijski izveštaji sadrže izvorne podatke iz finansijskih izveštaja koje su pravna lica i preduzetnici dostavili u obimu i u skladu s propisima o računovodstvu koji su bili u primeni u godini za koju su ti izveštaji sastavljeni, a namenjeni su širokom krugu korisnika za donošenje poslovnih odluka.

Izvorni finansijski izveštaji izdaju se za sva pravna lica i preduzetnike, koji su bili u obavezi da ih sastavljaju i dostavljaju u skladu s propisima o računovodstvu, počev od izveštaja za 1994. godinu.

Izvorni finansijski izveštaji izdaju se kao komplet ili delovi – pojedini obrasci finansijskog izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, i sl.).

Način naručivanja

Izvorni finansijski izveštaji izdaju se svim zainteresovanim korisnicima - pravnim i fizičkim licima, na srpskom i engleskom jeziku, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

Zahtev za izdavanje izvornih finansijskih izveštaja može se dostaviti:

Po prijemu ispravno popunjenog zahteva, Agencija korisniku dostavlja obaveštenje sa svim potrebnim elementima za uplatu naknade (tekući račun, poziv na broj, iznos naknade). Izvorni finansijski izveštaji se izdaju nakon evidentiranja uplate na računu Agencije (na osnovu dnevnih plaćanja), na način za koji se korisnik opredelio u svom zahtevu (lično, poštom ili i-mejlom).

Korisnik može dostaviti zahtev za hitno izdavanje izveštaja (u toku dana kada je zahtev podnet), pri čemu se naknada uvećava (50%). Taj zahtev može se podneti do 13 časova za izveštaj koji se dostavlja lično ili i-mejlom odnosno do 10 časova ako se izveštaj dostavlja poštom.

Izvorni finansijski izveštaji važe bez pečata i potpisa, a na zahtev korisnika može se izvršiti overa izveštaja, uz uvećanje naknade (20%). Overeni izveštaji se dostavljaju lično ili poštom.