Potvrde u vezi vođenja Registra finansijskih izveštaja izdaju se prema zahtevu korisnika za sva pravna lica i preduzetnike.

U okviru potvrda daju se informacije da pravno lice ili preduzetnik nije dostavio finansijski izveštaj za određenu godinu, informacije o veličini pravnog lica u određenoj godini, informacija da se ne može izdati izveštaj o bonitetu ili skoring za određeno pravno lice ili preduzetnika, i sl.

Način naručivanja

Potvrde se izdaju svim zainteresovanim korisnicima - pravnim i fizičkim licima, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

Zahtev za izdavanje potvrda može se dostaviti elektronski, na i-mejl bonitet@apr.gov.rs, kao i lično (na prijemnom mestu u Agenciji) ili poštom.

Zahtev se podnosi u slobodnoj formi, a potrebno je da sadrži:

  • elemente za identifikaciju korisnika - naziv pravnog lica/preduzetnika ili ime i prezime fizičkog lica, matični broj, adresu, podatke za kontakt
  • predmet potvrde i identifikacione podatke o pravnom licu ili preuzetniku o kome se daje informacija u potvrdi.

Po prijemu ispravnog zahteva, Agencija korisniku dostavlja obaveštenje sa svim potrebnim elementima za uplatu naknade (tekući račun, poziv na broj, iznos naknade), a potvrde se izdaju nakon evidentiranja uplate na računu Agencije (na osnovu dnevnih plaćanja), na način za koji se korisnik opredelio u svom zahtevu (lično ili poštom).

Naknada za izdavanje potvrda u vezi vođenja Registra finansijskih izveštaja iznosi 1.000 dinara.