Prilikom pretrage javno objavlјenih finansijskih izveštaja, obveznik bira vrstu finansijskog izveštaja (redovni, konsolidovani ili vanredni finansijski izveštaj) i izveštajnu godinu, nakon čega pristupa Pregledu svih dostavlјenih zahteva koji se odnose na tu vrstu izveštaja. Pregled sadrži podatke o prijemu konkretnog zahteva (npr. redovni godišnji finansijski izveštaj; za obveznike revizije - dokumentacija iz člana 45. Zakona i sl.), izveštajnom periodu i statusu finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije, zatim dokumenta kojima je Agencija okončala postupak obrade i javnog objavlјivanja finansijskog izveštaja odnosno dokumentacije (potvrda o javnom objavlјivanju, pregled utvrđenih nedostataka, dopis o nemogućnosti obrade izveštaja) i napomene u vezi sa konkretnim obveznikom (npr. da je obveznik dužan da dostavi dokumentaciju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, ili pak, da istu nije dostavio u zakonskom roku i sl.). Pregled je prikazan prema hronološkom redosledu dostavlјenih zahteva.

Klikom na status finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije, pristupa se svim dostavlјenim obrascima i Napomenama uz finansijski izveštaj, odnosno propisanoj dokumentaciji. Uz finansijski izveštaj, odnosno dokumentaciju se, zavisno od vrste zahteva, objavlјuju i posebni podaci (npr. o pružaocu računovodstvene usluge kome je obveznik poverio vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja, računovodstvenoj regulativi koju obveznik primenjuje, broju zaposlenih, veličini pravnog lica, odnosno preduzetnika i obavezi revizije finansijskih izveštaja za narednu godinu, veličini grupe pravnih lica, spisak pravnih lica obuhvaćenih konsolidacijom i dr.).

Agencija za privredne registre (Agencija) u roku od 60 dana od dana prijema potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije javno objavlјuje na svojoj internet stranici, u okviru Registra finansijskih izveštaja, podatke iz tih izveštaja i Statističkog izveštaja, kao potpune i računski tačne odnosno dokumentaciju, kao ispravnu. Finansijske izveštaje, odnosno dokumentaciju u kojima obveznik nije otklonio nedostatke u skladu sa obaveštenjem o nedostacima (objavlјeno u Listi primlјenih zahteva), Agencija objavlјuje, kao nepotpune i računski netačne finansijske izveštaje, odnosno neispravnu dokumentaciju po isteku roka za postupanje po obaveštenju o nedostacima, a najkasnije do 30. septembra naredne godine u odnosu na poslovnu godinu jednaku kalendarskoj. Za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, nepotpun i računski netačan finansijski izveštaj se objavlјuje u roku od 6 meseci od isteka zakonskog roka za dostavlјanje tog izveštaja, a neispravna dokumentacija u roku od tri meseca od isteka zakonskog roka za njeno dostavlјanje. U istim rokovima se objavlјuje i informacija da su obveznici finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju dostavili suprotno Zakonu (u papirnoj formi), kao i da nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavlјivanje istih.

Obveznici pretragu ranije objavlјenih finansijskih izveštaja (sa datumom pre 31.12.2021. godine) vrše putem linka Pretraga objavlјenih finansijskih izveštaja, u jednoj od dve kartice „Javno objavlјeni ispravni finansijski izveštaji“ i „Javno objavlјeni neispravni finansijski izveštaji“. U okviru svake kartice se, nakon izbora vrste finansijskog izveštaja i izveštajne godine, prikazuju finansijski izveštaj i propisana dokumentacija koja je dostavlјena istovremeno sa tim izveštajem, pri čemu se u okviru prve prikazuju još i potvrda o javnom objavlјivanju finansijskog izveštaja za tu godinu, podaci o broju zaposlenih i veličini za narednu poslovnu godinu, dok se u okviru druge kartice prikazuje Lista utvrđenih nedostataka za tu godinu. Pri dnu svake od tih kartica je moguće pristupiti Spisku obveznika koji su finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju dostavili suprotno Zakonu (u papirnoj formi), kao i Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavlјivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije.