Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja

Prilikom pretrage Evidencije obveznika prikazuju se statusni podaci o obvezniku na datum bilansa, podaci o aktuelnim zakonskim zastupnicima i ostali podaci o obvezniku koji su od značaja za dostavlјanje izveštaja za 2022. godinu (veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa i obrasci na kojima obveznik sastavlјa izveštaje).

Osim toga, obveznicima koji nemaju finansijske izveštaje za prethodnu izveštajnu godinu javno objavlјene kao ispravne ili te izveštaje uopšte nisu dostavili, kao i novoosnovanim obveznicima, odnosno preduzetnicima koji su u 2022. godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva mogu, uz pomoć kalkulatora, da izračunaju veličinu i obavezu revizije za 2022. godinu.

Ako podaci u Evidenciji obveznika nisu ažurni, obveznik treba, u cilјu stvaranja uslova za nesmetano dostavlјanje finansijskih izveštaja odnosno propisane dokumentaciju putem Posebnog informacionog sistema Agencije za privredne registre, da uputi reklamaciju na mejl adresu obveznicifi@apr.gov.rs. Preporuka je da obveznici koji se ne registruju u registrima Agencije, a radi ubrzanja postupka ispravke podataka, u prilogu dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz reklamacije (kopija izvoda ili rešenja iz nadležnog registra ili drugog dokumenta i sl.).