Napomena:

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika vrši se u skladu sa kriterijumima i graničnim vrednostima propisanim u novom Zakonu o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon - novi Zakon).

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika prema veličini vrši se u skladu sa kriterijumima i graničnim vrednostima iz člana 6. novog Zakona, na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu. Privredna društva, zadruge, privatni investicioni fondovi, ustanove koje obavlјaju delatnost radi sticanja dobiti, druga pravna lica u smislu Zakona, ogranci stranih pravnih lica i preduzetnici razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika pravna lica, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa izveštaja.

Pravno lice, odnosno preduzetnik se razvrstava na osnovu podataka unetih u poseban informacioni sistem Agencije, a utvrđenu veličinu koristi za narednu poslovnu godinu.

Novoosnovana pravna lica, odnosno preduzetnici veličinu, utvrđenu na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, koriste za 2020. i 2021.godinu.

Narodna banka Srbije, banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovolјni penzijski fondovi, društva za upravlјanje dobrovolјnim penzijskim fondovima, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, investicioni fondovi,  društva za upravlјanje investicionim fondovima, berze i brokersko - dilerska društva, platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i faktoring društva smatraju se velikim pravnim licima, neposredno na osnovu novog Zakona.

Razvrstavanje grupa pravnih lica

Razvrstavanje grupa pravnih lica prema veličini vrši se u skladu sa kriterijumima i graničnim vrednostima iz člana 7. novog Zakona, na osnovu podataka iz konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu. Grupe pravnih lica koje se sastoje od matičnog i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja razvrstavaju se na male, srednje i velike grupe, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa tog izveštaja.

Izuzetno, grupa u kojoj je matično pravno lice finansijska institucija iz člana 6. stav 12. Zakona, nema obavezu razvrstavanja već se ista, saglasno Mišljenju Ministarstva finansija br. 011-00-00013/2020-16 od 15.01.2020. godine, smatra velikom.

Razvrstavanje grupe u skladu sa navedenim kriterijumima vrši matično pravno lice,  na osnovu podataka unetih u poseban informacioni sistem Agencije, na datum bilansa konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za 2020. godinu.

  • Kriterijum za razvrstavanje i granične vrednosti
  • Pomoć pri razvrstavanju - kalkulatori - Agencija je obezbedila kalkulator za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika i grupa pravnih lica na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2020. godinu. Isti kalkulator mogu da koriste i obveznici koji nisu dostavili redovne godišnje finansijske izveštaje za 2019. godinu ili su dostavili neispravne izveštaje, radi razvrstavanja na osnovu podataka iz tih izveštaja, a za potrebe utvrđivanje veličine koja sa primenjuje u 2020. godini. Takođe, za ove obveznike Agencija je pripremila i kalkulator za utvrđivanje postojanja obaveze vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu.