Napomena:

Obveznici koji prvi put primenjuju standarde MSFI 9, MSFI 15 ili MSFI 16 uz priznavanje efekata njihove prve primene bez korigovanja uporednih podataka mogu se obratiti Agenciji radi oslobađanja od primene pojedinih kontrolnih pravila

Pravila računske i logičke kontrole finansijskih izveštaja za 2020.

Računska i logička kontrola podataka u finansijskim izveštajima i izveštaju za statističke potrebe vrši se u skladu sa pravilima računsko - logičke kontrole koju je utvrdio Registrator saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja. Pravila su izvedena iz podzakonskih akata kojima se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja, odnosno podzakonskih akata kojima se uređuju kontni okviri, i utvrđena su prema vrsti pravnih lica, posebno za:

Napomena:

Obveznici koji prvi put primenjuju standarde MSFI 9, MSFI 15 ili MSFI 16 i koji su iskoristili mogućnost da priznavanje efekata prve primene ovih standarda vrše bez korigovanja uporednih podataka u obrascima, potrebno je da se, radi oslobađanja od primene kontrolnih pravila koji obezbeđuju istovetnost podataka u različitim obrascima (Bilans stanja i Izveštaj o promenama na kapitalu), obrate Agenciji na i-meil adresu finizvestaji@apr.gov.rs podnošenjem Zahteva za oslobađanjem od kontrolnih pravila koja sprečavaju dostavljanje finansijskog izveštaja obveznika koji ima prvu primenu MSFI uz priznavanje efekata bez korigovanja uporednih podataka.

Zahtev treba izraditi u PDF formatu i potpisati kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika primenom NexU aplikacija koje je dostupna u Posebnom informacionom sistemu.

Tek po dobijanju i-meila od Agencije koji sadrži instrukcije za dalje postupanje i postupanju u skladu sa istim, obveznik će moći da nastavi sa postupkom dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu.