Obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja propisana je članom 26. Zakona o reviziji, za pravna lica, odnosno preduzetnike koji ispunjavaju uslove propisane tim zakonom, kao i Zakonom o javnim preduzećima za sva javna preduzeća.

Obveznici revizije finansijskih izveštaja za 2023. godinu su:

  • Narodna banka Srbije, banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravlјanje dobrovolјnim penzijskim fondovima, berze, brokersko - dilerska društva, društva za upravlјanje investicionim fondovima, investicioni fondovi, faktoring društva, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita;
  • privredna društva, zadruge, ustanove koje obavlјaju delatnost radi sticanja dobiti, druga pravna lica (udruženja, komore, zadužbine, fondacije, političke organizacije i sl.) ogranci stranih pravnih lica i preduzetnici, koji su razvrstana kao velika ili srednja pravna lica, prema podacima iz finansijskih izveštaja za prethodnu 2022. godinu, kao i novoosnovani obveznici iz navedenih grupa, ako su razvrstani kao velika ili srednja pravna lica, prema podacima iz finansijskih izveštaja za izveštajnu 2023. godinu;
  • javna društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od njihove veličine;
  • sva pravna lica i preduzetnici razvrstani kao mala i mikro pravna lica, čiji ukupni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj 2022. godini prelazi iznos od 4,4 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 516.219 hilјada dinara);
  • matična pravna lica za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje;
  • javna preduzeća (nezavisno od veličine).

Obveznici revizije dužni su da u skladu sa članom 45. Zakona o računovodstvu, u sklopu dokumentacije iz tog člana koja se odnosi na redovni, odnosno konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, dostave Agenciji i revizorski izveštaj, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera i sastavlјen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije. Uz revizorski izveštaj obavezno se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

Prema izveštajima za 2023. godinu, utvrdiće se obveznici revizije finansijskih izveštaja za 2024. godinu. U tom smislu, u okviru javno objavlјenih finansijskih izveštaja za 2023. godinu prikazaće se informacija da je ostvaren ukupan prihod veći od 4,4 miliona evra (515.564 hilјada dinara), kod svih pravnih lica i preduzetnika kod kojih je ovaj uslov ispunjen.