Pravna lica i preduzetnici mogu, putem posebne vrste zahteva, da zahtevaju preduzimanje određenih aktivnosti u vezi sa finansijskim izveštajem, odnosno dokumentacijom iz člana 45. Zakona o računovodstvu (Zakon) koju su već podneli ili nameravaju da dostave Agenciji za privredne registre (Agencija), radi javnog objavlјivanja.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Poseban zahtev obveznika“, pravna lica i preduzetnici dostavlјaju dokument kojim opredelјuju vrstu zahteva koju podnose, a koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika:

  • Zahtev za izmenu podataka u finansijskom izveštaju, odnosno dokumentaciji koja nije objavlјena, kojim obveznik inicira promenu podataka, odnosno dokumentacije u već dostavlјenom, a neobjavlјenom finansijskom izveštaju, odnosno dokumentaciji;
  • Zahtev za promenu računovodstvene regulative, kojim obveznik zahteva promenu računovodstvene regulative u Evidenciji obveznika (npr. po isteku pet godina primene više računovodstvene regulative u kontinuitetu, matično pravno lice je u 2022. godini izgubilo kontrolu nad svim svojim zavisnim pravnim licima ili je izuzeto od obaveze sastavlјanja tog izveštaja saglasno članu 32. Zakona),
  • Zahtev za odustanak od podnetog finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije, kojim obveznik odustaje od dostavlјenog finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije koju je dostavio uz finansijski izveštaj ili od Izjave o neaktivnosti, ukoliko isti već nisu javno objavlјeni;
  • Zahtev za izmenu korisničkog naloga, kojim obveznik zahteva zamenu korisničkog naloga putem kojeg su finansijski izveštaji i dokumentacija, odnosno Izveštaj za statističke potrebe dostavlјeni za prethodne dve izveštajne godine, kako bi novo lice koje vodi poslovne knjige i sastavlјa finansijske izveštaje obveznika moglo da pristupi istim u Posebnom informacionom sistemu Agencije (PIS FI Agencije) putem novog korisničkog naloga.

Pored navedenog, u okviru zahteva „Poseban zahtev obveznika“, obveznik može da dostavi i dokumente kojima inicira preduzimanje drugih radnji u vezi sa dostavlјanjem finansijskih izveštaja (npr. zahtev za ažuriranje podataka u Evidenciji obveznika i sl. 

Svaki od navedenih konkretnih dokumenata koje obveznik prilaže u okviru zahteva, sastavlјa se u slobodnoj formi (ne postoji obrazac), s tim da je potrebno navesti sledeće podatke:

  • naziv i matični broj obveznika;
  • razlog podnošenja konkretne vrste zahteva (npr. raskid ugovora sa licem koje vodi poslovne knjige i sastavlјa finansijske izveštaje obveznika, osnov za promenu računovodstvene regulative);
  • FIN broj zahteva koji su već dostavlјeni Agenciji, a u vezi sa kojima se podnosi Poseban zahtev obveznika;
  • dodatni podaci kod konkretne vrste Posebnog zahteva obveznika (npr. koju računovodstvenu regulativu obveznik želi da prijavi- kod zahteva za promenu računovodstvene regulative, mejl adresu novog korisničkog naloga- kod zahteva za izmenu korisničkog naloga);
  • ime i prezime zakonskog zastupnika obveznika.
Za obveznike kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, neophodno je da zahtev ili dokument koji zakonski zastupnik donosi (npr. Zahtev za promenu računovodstvene regulative), bude potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisima zakonskog zastupnika i supotpisnika. Izuzetno, ukoliko supotpisnik nema kvalifikovani elektronski sertifikat, u okviru zahteva je neophodno dostaviti saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavlјen finansijski izveštaj, odnosno propisana dokumentacija. Osim toga, dokumenta koja donosi zakonski zastupnik treba da budu potpisana svojeručno od strane tog lica i supotpisnika, a potom verifikovana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.
  • Pored navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavlјivanja konkretnog zahteva (npr. izvod iz nadležnog statusnog registrakoji dostavlјaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u evidenciji obveznika nije ažuran).

Način dostavlјanja

Poseban zahtev obveznika i dokumentacija se dostavlјaju primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavlјanje posebnog zahteva obveznika

Da bi se izbegli problemeproblemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku, zahtevi i dokumentacija koji se dostavlјaju Agenciji moraju biti potpisani putem posebne besplatne aplikacije Agencije (NexU-APR aplikacija) ili putem aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na stranici „Usluge - Servis desk – tehnička podrška eServisima - Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Zahtev „Poseban zahtev obveznika“ može biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika obveznika ili nekog drugog lica. Dodatno, konkretna vrsta zahteva koja se prilaže u vidu dokumenta (npr. Zahtev za promenu računovodstvene regulativemora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika obveznika.

Naknada

Za obradu Posebnog zahteva obveznika se ne plaća naknada.

Obrada zahteva

U slučaju da dostavlјeni „Poseban zahtev obveznika ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima  se objavlјuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registar) i istog dana se obvezniku dostavlјa informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Obveznik bez odlaganja treba da postupi po objavlјenom Obaveštenju. U suprotnom, zahtev neće biti odobren i aktivnost koju je obveznik zahtevao neće biti realizovana.

O konačnoj odluci u vezi sa podnetim posebnim zahtevom obveznika, Agencija izrađuje dopis koji objavlјuje na internet stranici Agencije i istog dana obvezniku dostavlјa informacija o tome na napred navedene mejl adrese.