Postupak upisa i registracije u Registar ponuđača pokreće se i vodi u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, podnošenjem registracione prijave Agenciji (neposredno u sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom), a može biti pokrenut i po službenoj dužnosti ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

Lice ovlašćeno za podnošenje registracione prijave je zakonski zastupnik domaćeg pravnog lica ili lice koje on punomoćjem ovlasti, odnosno preduzetnik ili registrovani poslovođa preduzetnika.

Sva dokumentacija se podnosi u originalu ili overenoj fotokopiji i ne može biti starija od dva meseca u odnosu na dan podnošenja zahteva za upis u Registar ponuđača.

U skladu sa odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18), Registrator Registra ponuđača ima mogućnost pribavljanja dokumentacije, kojom se u smislu odredbe člana 121. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 91/19) dokazuje nepostojanje osnova za isključenje iz postupka javne nabavke, po službenoj dužnosti, na osnovu izjave ovlašćenog podnosioca registracione prijave koju možete preuzeti OVDE.

I UPIS PONUĐAČA

PREDUZETNICI

Uz registracionu prijavu upisa (ili ponovnog upisa) ponuđača prilaže se: 

 1. izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a (za domaća fizička lica), kojim se potvrđuje da fizičko lice registrovano kao preduzetnik nije osuđivano, SE DOSTAVLjA SAMO ako se lice NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se NE NALAZI registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti.
  • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku,
  • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov iz člana 111. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 91/2019) dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom. 

Registrator će odbaciti zahtev za izdavanje potvrde ukoliko se lice nalazi u kaznenoj evidenciji za sledeća krivična dela:

  • krivično delo poreske utaje; krivično delo prevare; krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti; krivično delo zloupotrebe službenog položaja; krivično delo trgovine lјudima (i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, krivična dela organizovanog kriminala; krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela; krivično delo trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita, krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo pranja novca – u slučaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiče iz svih navedenih krivičnih dela; krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela; krivično delo finansiranja terorizma; krivično delo terorizma; krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja, krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama;  krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela; krivično delo prevara u obavlјanju privredne delatnosti i krivično delo poreska utaja; krivično delo terorizam.
  • Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta fizičkog lica registrovanog kao preduzetnik. Stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi  prema teritoriji odobrenog boravka, Odelјenju za analitiku. Stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, dostavlјa uverenje o neosuđivanosti od nadležnog organa matične države.

Ukoliko ponuđač ima više registrovanih poslovođa dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

2. potvrdu nadležnog poreskog organa da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne,

3. potvrdu nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne, te ukoliko  preduzetnik obavlja delatnost i izvan sedišta, u skladu sa odredbom člana 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 47/11 i 93/12), neophodno je da priloži dokaz da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije od svih jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja delatnost.

4. dokaz o uplati naknade za registraciju ponuđača u iznosu od  2.800,00 dinara, shodno odredbi člana 11. stav 1. Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Napomena:

Sva dokumentacija se dostavlјa u originalu ili overenoj fotokopiji (kod notara) i ne sme biti starija od dva meseca od dana podnošenja dokumentacije Registru.

DOMAĆA PRAVNA LICA REGISTROVANA U APR 

Uz registracionu prijavu upisa ponuđača (ili ponovnog upisa) ponuđača prilaže se:

 1. potvrda nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo poreske utaje; krivično delo prevare; krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti; krivično delo zloupotrebe službenog položaja; krivično delo trgovine uticajem; krivično delo davanja mita; krivično delo trgovine lјudima (za oblike iz člana 388. st. 2, 3, 4, 6, 8 i 9) i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz člana 390. st. 1 i 2),
 2. potvrda nadležnog Višeg suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ako vrednost pribavlјene imovinske koristi prelazi 1.500.000,00 dinara; krivično delo trgovine lјudima (za oblike iz člana 388. st. 1, 5 i 7); krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvršeno prema maloletnom licu i krivično delo primanja mita,
 3. potvrda Posebnog odelјenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivična dela organizovanog kriminala; krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela; krivično delo zloupotrebe službenog položaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivlјeni odnosno lice kojem se daje mito službeno ili odgovorno lice koje vrši funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavlјenja od strane Narodne skupštine, predsednika Republike, opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca; krivična dela protiv privrede, ako vrednost imovinske koristi prelazi 200.000.000 dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800.000.000 dinara i to za: krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo pranja novca – u slučaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiče iz svih navedenih krivičnih dela; krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela; krivično delo finansiranja terorizma; krivično delo terorizma; krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja,
 4. potvrda Posebnog odelјenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kralјevu za suzbijanje korupcije (tačnije potvrdu onog suda na čijoj teritoriji se nalazi sedište privrednog subjekta), kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivično delo primanje mita u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo davanje mita u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama; krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično delo pranja novca,
 5. izvod iz kaznene evidencije (za domaća fizička lica), odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik nije osuđivan, SE DOSTAVLjA SAMO ako se zakonski zastupnik NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se NE NALAZI registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti.
  • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku,
  • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov iz člana 111. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 91/2019) dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom. 

Registrator će odbaciti zahtev za upis ukoliko se lice nalazi u kaznenoj evidenciji za sledeća krivična dela:

  • krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;
  • krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanje mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanje mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotreba službenog položaja, krivično delo trgovina uticajem, krivično delo primanje mita i krivično delo davanje mita; krivično delo prevara, krivično delo neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevara u obavlјanju privredne delatnosti i krivično delo poreska utaja; krivično delo terorizam, krivično delo javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističko udruživanje; krivično delo pranje novca, krivično delo finansiranje terorizma; krivično delo trgovina lјudima i krivično delo zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu.

Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika. Stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi  prema teritoriji odobrenog boravka, Odelјenju za analitiku. Stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, dostavlјa uverenje o neosuđivanosti od nadležnog organa matične države.

Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

 1. potvrda nadležnog poreskog organa da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne,
 2. potvrda nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne, te ukoliko privredno društvo ima registrovane ogranke čija se adresa sedišta razlikuje od registrovanog sedišta društva, u skladu sa odredbom člana 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 47/11 i 93/12), neophodno je priložiti dokaz da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije od svih jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji ima registrovane ogranke,
 3. dokaz o uplati naknade za registraciju ponuđača u iznosu od  2.800,00 dinara, shodno odredbi člana 11. stav 1. Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Ako se pravno lice nalazi u postupku privatizacije, umesto dokaza iz stava 1. tačke 4) i 5) ovog člana, pravno lice prilaže potvrdu Ministarstva privrede da se nalazi u postupku privatizacije.

Napomena:

Sva dokumentacija se dostavlјa u originalu ili overenoj fotokopiji (kod notara) i ne sme biti starija od dva meseca od dana podnošenja dokumentacije Registru.

DOMAĆA PRAVNA LICA KOJA NISU REGISTROVANA U APR-U

Uz registracionu prijavu upisa ponuđača, pravnih lica koja nisu registrovana u APR-u, prilaže se:

 1. izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa,
 2. dokaz o matičnom broju,
 3. potvrda o poreskom identifikacionom broju,
 4. fotokopija lične karte, odnosno za stranca fotokopija pasoša, zakonskog zastupnika. 

Kao i:

 • potvrda nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo poreske utaje; krivično delo prevare; krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti; krivično delo zloupotrebe službenog položaja; krivično delo trgovine uticajem; krivično delo davanja mita; krivično delo trgovine lјudima (za oblike iz člana 388. st. 2, 3, 4, 6, 8 i 9) i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz člana 390. st. 1 i 2),
 • potvrda nadležnog Višeg suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ako vrednost pribavlјene imovinske koristi prelazi 1.500.000,00 dinara; krivično delo trgovine lјudima (za oblike iz člana 388. st. 1, 5 i 7); krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvršeno prema maloletnom licu i krivično delo primanja mita,
 • potvrdu Posebnog odelјenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivična dela organizovanog kriminala; krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela; krivično delo zloupotrebe službenog položaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivlјeni odnosno lice kojem se daje mito službeno ili odgovorno lice koje vrši funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavlјenja od strane Narodne skupštine, predsednika Republike, opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca; krivična dela protiv privrede, ako vrednost imovinske koristi prelazi 200.000.000 dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800.000.000 dinara i to za: krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo pranja novca – u slučaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiče iz svih navedenih krivičnih dela; krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela; krivično delo finansiranja terorizma; krivično delo terorizma; krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja,
 • potvrda Posebnog odelјenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kralјevu za suzbijanje korupcije (tačnije potvrdu onog suda na čijoj teritoriji se nalazi sedište privrednog subjekta), kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivično delo primanje mita u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo davanje mita u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama; krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično delo pranja novca,
 • izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a (za domaća fizička lica), kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik nije osuđivan, SE DOSTAVLjA SAMO ako se zakonski zastupnik NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se NE NALAZI registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti.   
  • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku,
  • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov iz člana 111. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 91/2019) dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom. 

Registrator će odbaciti zahtev za upis ukoliko se lice nalazi u kaznenoj evidenciji za sledeća krivična dela:

  • krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;
  • krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanje mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanje mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotreba službenog položaja, krivično delo trgovina uticajem, krivično delo primanje mita i krivično delo davanje mita; krivično delo prevara, krivično delo neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevara u obavlјanju privredne delatnosti i krivično delo poreska utaja; krivično delo terorizam, krivično delo javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističko udruživanje; krivično delo pranje novca, krivično delo finansiranje terorizma; krivično delo trgovina lјudima i krivično delo zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu.

Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika. Stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi  prema teritoriji odobrenog boravka, Odelјenju za analitiku. Stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, dostavlјa uverenje o neosuđivanosti od nadležnog organa matične države.

Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika. 

 • potvrda nadležnog poreskog organa da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne,
 • potvrda nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne, te ukoliko privredno društvo ima registrovane ogranke čija se adresa sedišta razlikuje od registrovanog sedišta društva, u skladu sa odredbom člana 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 47/11 i 93/12), neophodno je priložiti dokaz da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije od svih jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji ima registrovane ogranke,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju ponuđača u iznosu od  2.800,00 dinara, shodno odredbi člana 11. stav 1. Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Napomena:

Sva dokumentacija se dostavlјa u originalu ili overenoj fotokopiji (kod notara) i ne sme biti starija od dva meseca od dana podnošenja dokumentacije Registru.

II UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PROMENE REGISTROVANIH PODATAKA O POSLOVNOM/ REGISTROVANOM IMENU PONUĐAČA, sa dodatkom 01, koju podnose samo domaća pravna lica koja nisu registrovana u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre, prilaže se:

 • izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač promenio poslovno/registrovano ime;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju.

Promena podataka o poslovnom/registrovanom imenu ponuđača koji je upisan u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre vrši se automatski, preuzimanjem podataka od nadležnog registra.  

III UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PROMENE REGISTROVANIH PODATAKA O ADRESI SEDIŠTA PONUĐAČA, sa dodatkom 02koju podnose samo domaća pravna lica koja nisu registrovana u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre, prilaže se:

 • izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač promenio adresu sedišta;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju.

Promena podataka o adresi sedišta ponuđača koji je upisan u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre vrši se automatski, preuzimanjem podataka od nadležnog registra.

 IV UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PROMENE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA PONUĐAČA, sa dodatkom 03, prilaže se:

 • izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a (za domaća fizička lica), kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik nije osuđivan, SE DOSTAVLjA SAMO ako se zakonski zastupnik NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se NE NALAZI registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti.  
  • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku,
  • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov iz člana 111. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 91/2019) dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom. 

  Registrator će odbaciti zahtev za upis ukoliko se lice nalazi u kaznenoj evidenciji za sledeća krivična dela:

  • krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;
  • krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanje mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanje mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotreba službenog položaja, krivično delo trgovina uticajem, krivično delo primanje mita i krivično delo davanje mita; krivično delo prevara, krivično delo neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevara u obavlјanju privredne delatnosti i krivično delo poreska utaja; krivično delo terorizam, krivično delo javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističko udruživanje; krivično delo pranje novca, krivično delo finansiranje terorizma; krivično delo trgovina lјudima i krivično delo zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu. 

Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika. Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

 • izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač promenio zakonskog zastupnika, koji podnose samo domaća pravna lica koja nisu registrovana u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju.

Registraciona prijava promene zakonskog zastupnika podnosi se u roku od 15 dana od dana promene zakonskog zastupnika u nadležnom registru, a u skladu sa odredbom člana 10. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. U protivnom će, po isteku navedenog roka, Agencija za privredne registre po službenoj dužnosti brisati ponuđača iz Registra ponuđača.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU  PROMENE UPISA ZABELEŽBE, sa dodatkom 04, prilaže se:

 • dokument kojim se utvrđuju činjenice od značaja za pravni promet;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju.

VI UZ REGISTRACIONU PRIJAVU  BRISANjA PONUĐAČA IZ REGISTRA, prilaže se:

 • izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač brisan iz registra (koji podnose samo domaća pravna lica koja nisu registrovana u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre) ili odluka nadležnog organa domaćeg pravnog lica/preduzetnika o brisanju iz Registra ponuđača;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju.

Brisanje ponuđača koji je brisan iz jednog od registara koji vodi Agencija za privredne registre vrši se automatski, preuzimanjem podataka od nadležnog registra.

Ponuđač se briše iz Registra na osnovu zahteva ili po službenoj dužnosti ako prestane da ispunjava neki od zakonom propisanih uslova.