UZ REGISTRACIONU PRIJAVU BRISANјA PONUĐAČA IZ REGISTRA, na zahtev ponuđača prilaže se:

  1. odluka nadležnog organa domaćeg pravnog lica/preduzetnika o brisanju iz Registra ponuđača ili izvod iz registra nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz da je ponuđač brisan iz registra (koji podnose samo domaća pravna lica koja nisu registrovana u jedan od registara koji vodi Agencija za privredne registre),
  2. dokaz o uplati naknade za brisanje ponuđača (naknade).

Brisanje ponuđača koji je brisan iz jednog od registara koji vodi Agencija za privredne registre vrši se automatski, preuzimanjem podataka od nadležnog registra.

Ponuđač se briše po službenoj dužnosti ako prestane da ispunjava neki od zakonom propisanih uslova.