U skladu sa odredbama  člana 111. 121. i  247. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/19), i odredbom člana 6. stav 1. tač. 3, 4 i 5, Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Sl. glasnik RS“, br. 17/20 i 94/20), preduzetnici registrovani u Registru ponuđača, u obavezi su da u periodu od 1. marta do 1. jula 2020. godine, podnesu zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke podnosi fizičko lice registrovano kao preduzetnik ili lice ovlašćeno za podnošenje zahteva od strane fizičkog lica registrovanog kao preduzetnik.

Uz zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama, preduzetnici registrovani u Registru ponuđača dostavlјaju sledeće dokaze:

  • izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a (za domaće fizičko lice), kojim se potvrđuje da fizičko lice registrovano kao preduzetnik nije osuđivano, SE DOSTAVLjA SAMO ako se lice NALAZI U KAZNENOJ EVIDENCIJI, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se NE NALAZI registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti,
    • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku,
    • za strana fizička lica (strane državljane) - stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov iz člana 111. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 91/2019) dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom. 

Registrator će odbaciti zahtev za izdavanje potvrde ukoliko se lice nalazi u kaznenoj evidenciji za sledeća krivična dela:

- krivično delo poreske utaje; krivično delo prevare; krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti; krivično delo zloupotrebe službenog položaja; krivično delo trgovine lјudima (i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, krivična dela organizovanog kriminala; krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela; krivično delo trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita, krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo pranja novca – u slučaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiče iz svih navedenih krivičnih dela; krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela; krivično delo finansiranja terorizma; krivično delo terorizma; krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja, krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama;  krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela; krivično delo prevara u obavlјanju privredne delatnosti i krivično delo poreska utaja; krivično delo terorizam.

Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta fizičkog lica registrovanog kao preduzetnik. Stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi  prema teritoriji odobrenog boravka, Odelјenju za analitiku. Stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, dostavlјa uverenje o neosuđivanosti od nadležnog organa matične države. Ukoliko ponuđač ima više registrovanih poslovođa dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

  • potvrdu nadležnog poreskog organa da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne,
  • potvrdu nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne, te ukoliko  preduzetnik obavlja delatnost i izvan sedišta, u skladu sa odredbom člana 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 47/11 i 93/12), neophodno je da priloži dokaz da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije od svih jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja delatnost.
  • dokaz o uplati propisane naknade za izdavanje potvrde u iznosu od 1.000 dinara - račun: 840-29770845-52, model 97poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od dva meseca od dana podnošenja dokumentacije Registru.

U skladu sa odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18), Registrator Registra ponuđača ima mogućnost pribavljanja dokumentacije, kojom se u smislu odredbe člana 121. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 91/19) dokazuje nepostojanje osnova za isključenje iz postupka javne nabavke, po službenoj dužnosti, na osnovu izjave ovlašćenog podnosioca registracione prijave koju možete preuzeti OVDE.

Preduzetnici  registrovani u Registru ponuđača, koji do 1. jula 2020. godine, ne dostave navedena dokumenta, biće brisana iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 128. stav 8. Zakona o javnim nabavkama.

U skladu sa odredbama članova 239. i 240. novog Zakona o javnim nabavkama, postupci javnih nabavki koji su započeti pre početka primene Zakona (pre 1.7.2020. godine) okončaće se po propisima po kojima su započeti, a isti propisi će se primenjivati i na postupke zaštite prava ponuđača. U svim takvim slučajevima status registrovanog ponuđača, posle 1.7.2020.godine, dokazuje se potvrdom registratora Registra ponuđača da je ponuđač registrovan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 69/15), a što će biti moguće utvrditi i uvidom na internet strani APR-a.