Novi Zakon o zadrugama usvojen je 29. decembra 2015. godine. Stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u listu „Službeni glasnik RS“, broj 112/2015, od 30.12.2015. godine, odnosno 07.01.2016. godine.

Zakonom je propisano da danom stupanja na snagu ovog zakona, postojeće zadruge i zadružni savezi nastavljaju da rade na način i pod uslovima pod kojima su upisani u Registar, s tim da su dužni da usklade svoju organizaciju, poslovanje i opšte akte s odredbama ovog zakona najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona, a da su promene izvršene u postupku usklađivanja, a koje su predmet registracije, dužne da prijave Registru u roku od petnaest dana od dana njihovog nastanka.

Ovo podrazumeva da zadruge svoju organizaciju (poslovno ime, organe, opšta akta i druga statusna pitanja koja su predmet registracije prema članu 77. Zakona o zadrugama) mogu da usklađuju već od dana stupanja na snagu Zakona o zadrugama, a da su nakon što te promene izvrše, dužne da ih prijave registru u roku od 15 dana.

Usklađivanje podrazumeva da su zadruge u obavezi da na svojim sednicama donesu i usvoje usklađeni osnivački akt i zadružna pravila koji će u svojim obaveznim elementima biti u svemu upodobljeni sa odredbama Zakona o zadrugama, kao i da evenutalno donesu odluke kojim će biti izvršeno imenovanje ili razrešenje organa zadruge (u zavisnosti od vrste zadruge, broja zadrugara i sl.).

Usvajanjem usklađenog osnivačkog akta i zadružnh pravila, svi prethodni akti i zadružna pravila prestaju da važe. Osnivački akt donet u postupku usklađivanja, iako nije pravi „osnivački“ (tj. akt koji se donosi samo na osnivačkoj skupštini), treba da nosi taj naziv, ali iz samog akta mora biti moguće zaključiti da je donet u postupku usklađivanja.

Usklađeni akti zadruge i promene izvršene u postupku usklađivanja moraju biti prijavljeni Registru što podrazumeva:

Usklađivanje osnivačkog akta:

Obavezni elementi osnivačkog akta zadruge predviđeni su članom 18. Zakona i reč je o sledećim elementima:

1) poslovno ime i sedište zadruge;
2) lično ime i prebivalište, jedinstveni matični broj svakog osnivača, odnosno za stranca broj pasoša i državu izdavanja ili broj lične karte za stranca u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, odnosno poslovno ime, adresu sedišta i matični broj zadruge koja je pravno lice u slučaju složenih zadruga;
3) pretežna delatnost zadruge;
4) lično ime prvog direktora zadruge ili lično ime lica koje će zastupati zadrugu kao vršilac dužnosti direktora;
5) podatak da li zadruga posluje sa ulozima ili članarinama;
6) iznos osnovnog kapitala, iznos i vreme uplate novčanog uloga svakog osnivača, opis vrste, vrednost, način i vreme unošenja nenovčanog uloga svakog osnivača;
7) iznos, vreme i način plaćanja članarine za osnivače zadruge koja se osniva i posluje bez uloga;
8) način obezbeđenja sredstava za pokriće troškova osnivanja.

Budući da je ovde reč o usklađivanju osnivačkih akata zadruga koje su već osnovane, odredbu treba tumačiti tako da osnivački akt sadrži aktuelne podatke u trenutku usklađivanja, a ne osnivanja.

Novi Zakon o zadrugama predviđa novinu u pogledu overe osnivačkog akta kod nadležnog organa, ali je ona obavezna samo kod osnivanja novih zadruga, dok se osnivački akt koji se donosi u postupku usklađivanja može smatrati izmenom i ne podleže obavezi overe, osim ako zadruga sama odluči da će se i izmene osnivačkog akta ubuduće overavati i to ovim aktom predvidi (član 18. stav 5. Zakona). U ovom drugom slučaju, osnivački akt donet u postupku usklađivanja treba da bude overen (s tim što se overeva samo potpis predsednika skupštine, a ne svih zadrugara kao kod osnivanja) i ta obaveza se mora prijaviti Registru kao poseban podatak (dodatak 28).

Usklađivanje zadružnih pravila:

Obavezni elementi zadružnih pravila predviđeni su članom 19. Zakona i propisano je da obavezno sadrže odredbe o:

1) poslovnom imenu i sedištu zadruge;
2) delatnosti zadruge;
3) ciljevima i osnovnim smernicama poslovne politike zadruge;
4) uslovima i načinu sticanja i prestanka statusa zadrugara;
5) određivanju organa koji donose odluke o prihvatanju zahteva za pristupanje zadruzi i isključenju zadrugara iz zadruge u skladu sa odredbama ovog zakona;
6) pravima i obavezama zadrugara prema zadruzi i zadruge prema zadrugarima;
7) iznosu osnovnog kapitala zadruge u vreme osnivanja, kao i načinu i uslovima za njegovo povećanje i smanjenje;
8) minimalnoj vrednosti novčanog uloga, odnosno članarine osnivača i zadrugara koji pristupaju zadruzi posle osnivanja, načinu i vremenu njihove uplate odnosno načinu utvrđivanja vrednosti i načinu i vremenu unošenja nenovčanih uloga tih zadrugara;
9) načinu donošenja odluke o povećanju i smanjenju uloga i pravima i obavezama zadrugara u pogledu povećanja uloga, kao i načinu donošenja odluke o povećanju ili smanjenju visine članarine kod onih zadruga koje se osnivanju sa članarinama;
10) načinu utvrđivanja i isplate uloga zadrugarima, u slučaju prestanka statusa zadrugara;
11) broju članova, načinu izbora, odnosno, razrešenju članova organa upravljanja zadruge;
12) izboru, opozivu, pravima i obavezama predstavnika zadrugara, ako skupštinu čine njihovi predstavnici;
13) obrazovanju upravnog i nadzornog odbora ukoliko zadruga ima manje od 20 zadrugara;
14) sazivanju sednice organa zadruge, načinu rada i drugim pitanjima koja se odnose na rad i odlučivanje organa zadruge;
15) postupku i nadležnosti organa zadruge za izjavljivanje prigovora na izveštaj zadružnog revizora;
16) vrsti i iznosu jemstva, ukoliko je predviđeno obavezno jemstvo, izuzev za zadruge koje se osnivaju uplatom članarine;
18) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka zadruge;
19) knjizi zadrugara;
20) obaveštavanju zadrugara i poslovnoj tajni zadruge;
21) međuzadružnoj saradnji;
22) omogućavanju i finansiranju obrazovanja i informisanja zadrugara i drugih lica;
23) statusnim promenama i prestanku zadruge;
24) opštim aktima zadruge i načinu njihovog donošenja i
25) drugim pitanjima od značaja za upravljanje i poslovanje zadruge.

Kao i kod osnivačkog akta i ove odredbe treba tumačiti tako da sadrže aktulene podatke o zadruzi (poslovno ime, sedište), dok se ostala pitanja moraju urediti na način koji je upodobljen normama novog Zakona.

Usklađivanje statusnih podataka:

Usklađivanje statusnih podataka podrazumeva usaglašavanje podataka koji se odnose na status zadruge sa odredbama novog Zakona.

To se pre svega odnosi na poslovno ime, sedište, delatnost, vrstu zadruge, broj osnivača, izvor sredstava za poslovanje (ulozi ili članarina), minimalni osnovni kapital i organe zadruge.

Usklađivanje ovih podataka vrši se kroz osnivački akt i zadružna pravila, s tim što se imenovanje konkretnih lica u organe zadruge može vršiti posebnom odlukom skupštine zadruge (dakle, članovi organa ne moraju se poimence odrediti u aktima, već se to radi kroz odluku skupštine kao nadležnog organa).

Zakon je u članu 77. predvideo koji su sve obavezni podaci koji se upisuju u Registar, od čega sledeći podaci mogu (potencijalno) biti predmet usklađivanja:

1) oznaka vrste zadruge;
2) poslovno ime;
3) adresa sedišta;
4) šifra i opis pretežne delatnosti;
5) lično ime i jedinstven matični broj direktora ili vršioca dužnosti direktora;
6) lično ime i jedinstven matični broj zastupnika i granice njegovih ovlašćenja;
7) podatak o tome da li se zadruga osniva/posluje sa ulozima ili sa članarinama;
8) podaci o ulogu svakog pojedinog zadrugara;
9) lično ime i jedinstven matični broj članova upravnog odbora, odnosno nadzornog odbora;
10) podaci o ogranku zadruge;
11) adresa za prijem pošte;
12) skraćeno poslovno ime;
13) poslovno ime na stranom jeziku.

Od gore navedenog, samo su oznaka vrste zadruge i podatak o tome da li zadruga posluje sa ulozima i članarina novi predmeti registracije koji se po ranijem zakonu nisu upisivali i to su podaci koji će sve zadruge morati da prijave Registru uz dostavljanje novog usklađenog osnivačkog akta i zadružnih pravila. Oznaka vrste zadruge i podatak o izvoru sredstava za poslovanje upisuje se na novom, posebnom dodatku uz registracionu prijavu promene (dodatak 32) .

VAŽNO: U registru će svim postojećim zadrugama do podošenje prijave za usklađivanje sa novim zakonom kao vrsta zadruge biti označeno „druga“, a kao izvor sredstava za osnivanje i poslovanje „ulozi“. Ovi podaci biće izmenjeni u skladu sa podacima iz prijave usklađivanja kada bude bila podneta registru.

Ostali podaci se mogu pojaviti kao predmet registracije u postupku usklađivanja u zavisnosti od konkretnog slučaja ili ako su u međuvremenu promenjeni ili dodati.

Sada ćemo navesti uputstva za neke potencijalne situacije koje bi usklađivanje moglo da obuhvati:

- Podaci o poslovnom imenu: Zadruge koje u svom poslovnom imenu i dalje imaju registrovane reči koje ukazuju na oblik odgovornosti (iz prethodnih zakona) kao što su npr. „sa potpunom odgovornošću“ ili skraćeno „sa P.O.“ i sl, dužne su da u postupku usklađivanja urede i ove podatke tako što će ih brisati iz svog poslovnog imena jer stvaraju zabunu oko identiteta, odnosno pravne forme zadruge, budući da ovaj oblik odgovornosti više ne postoji. Zadruge koje imaju registrovano skraćeno poslovno ime u kojima je pravna forma označena uobičajenim skraćenicama kao što su npr."ZZ" za zemljoraničku zadrugu ili "OZ" za omladinsku zadrugu i sl. mogu da zadrže takvo skraćeno poslovno ime kao pravo stečeno po ranije važećem Zakonu, ali se takve skraćene oznake pravne forme ne mogu upisivati ako nisu od ranije postojale i bile registrovane.

- Pretežna delatnost: važno novo pravilo koje Zakon uvodi je da pretežna delatnost određuje vrstu zadruge. Ovo znači da pretežna delatnost (četvorocifrena šifra delatnosti iz važeće Uredbe o klasifikaciji delatnosti) mora da odgovara odabranoj vrsti zadruge po prirodi i smislu te delatnosti i opisu svake pojedine vrste zadruge koju Zakon određuje u članu 11. Pored posebno pobrojanih vrsta (zemljoradničke ili poljoprivredne, stambene, potrošačke, zanatske, radničke, studentsko-omladinske, socijalne, zdravstvene), zadruge mogu biti i druge vrste, ali i tada vrsta mora biti opredeljena (npr. frizerska) i mora biti usklađena sa pretežnom delatnošću, uz napomenu da ni zadruga ne može obavljati one delatnosti koje su drugim propisima rezervisane za druge pravne forme (kao npr. delatnost banaka, socijalnih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.). Dakle, zadruga svoju vrstu mora da opredeli u skladu sa registrovanom pretežnom delatnošću, a ako trenutna pretežna delatnost ne odgovara vrsti zadruge, ona mora biti promenjena.

- Podaci o zadrugarima: Zadruge koje uopšte nemaju upisana fizička lica kao pojedinačne zadrugare (zadruge kod kojih od prevođenja iz sudskog registra kao podatak stoji „zadrugari prema spisku“ i sl. ili je zadruga sama sebi upisana kao jedini zarugar i sl.), dužne su da uz prijavu usklađivanja dostave i dokumentaciju za upis zadrugara - knjigu zadrugara sa navedenim aktuelnim stanjem. Knjiga zadrugara obavezno mora da sadrži sve podatke potrebne za registraciju zadrugara (ime, prezime, JMBG ili drugi identifikacioni podatak i podatke o ulogu svakog zadrugara, a kako je i propisano u članu 32. Zakona). Ova mogućnost se ne odnosi na zadruge koje imaju registrovane zadrugare, ali je u međuvremenu došlo do promene (istupanjem, pristupanjem, smrću ili isključenjem) već se u ovom slučaju mora dostaviti uredna dokumentacija koja je osnov za nastale promene, budući da takve promene ne predstavljaju usklađivanje.

Zadruge koje kao zadrugare imaju upisana pravna lica (ili čak preduzetnike), dužne su da u postupku usklađivanja isključe zadrugare koji više ne ispunjavaju uslov za taj status i da eventualno uključe u svoj sastav nove zadrugare kako bi dostigli minimalni broj od 5 zadrugara. Za zadrugare koji se na ovaj način isključuju odnosno pristupaju, potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju koju Zakon propisuje za isključenje odnosno pristupanje zadrugara, odnosno nije dovoljno dostaviti samo knjigu zadrugara.

- Podaci o članovima upravnog i nadzornog odbora: zadruge koje imaju više od 20 zadrugara, kao i one koje su svojim usklađenim aktima predvidele da će imati upravni i nadzorni odbor kao organe zadruge, dužne su da uz prijavu usklađivanja dostave i odluke skupštine o izboru članova ovih organa. Ako su članovi upravnog i/ili nadzornog odbora ranije već izabrani, a mandat im još uvek nije istekao, mogu se dostaviti odluke kojim se potvrđuje izbor istih lica. Takođe, iako Zakon ne predviđa eksplicitno, predsednici upravnog i/ili nadzornog odbora registruju se u tom svojstvu ako su izabrani.

- Podaci o kapitalu, ulozima i članarini zadrugara: Kapital zadruge u smislu zbira uloga zadrugara i zvanično više nije predmet registracije, već su to sada samo pojedinačni ulozi zadrugara koji mogu biti i različite visine. Takođe, procentualno izraženi udeli zadrugara nisu predmet registracije, budući da svi zadrugari imaju jednako pravo glasa (princip „jedan zadrugar – jedan glas“) i procentualno iskazana vrednost uloga u odnosu na druge zadrugare nije od značaja za pravni promet.

Zadruge su u postupku usklađivanja dužne da se opredele da li posluju sa ulozima ili sa članarinama. One zadruge koje posluju sa članarinom, a eventualno imaju u Registru upisane podatke o članarini kao da je reč o ulozima, treba uz prijavu usklađivanja da podnesu i zahtev za brisanje podataka o članarini jer se ona ne registruje.

Posledice neusklađivanja:

Novi Zakon o zadrugama predvideo je kao posledicu neusklađenosti prinudnu likvidaciju zadruge koju Registar pokreće po službenoj dužnosti, a na osnovu obaveštenja nadležnog Revizijskog saveza.

Rok za usklađivanje određen je na godinu dana od dana stupanja zakona na snagu (to znači do 07.01.2017. godine), s tim da se usklađeni dokumenti, odnosno izvršene promene prijavljuju Registru u roku od 15 dana od dana njihovog stupanja na snagu.

Ovde treba imati u vidu da je reč o dva roka, pri čemu kašnjenje u podnošenju prijave registru (prijava nakon isteka roka od 15 dana) ima za posledicu samo plaćanje uvećane naknade za registraciju u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre, a da jedino propuštanje roka od godinu dana za usklađivanje ima za posledicu prinudnu likvidaciju.

Najzad, Zakon je predvideo da će registrator u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona po službenoj dužnosti i bez donošenja posebnog akta, izvršiti brisanje registrovanih podataka kod zadruga koje u registru imaju upisan podatak o imovini zadruge koja ne predstavlja udeo zadrugara. Ovde je reč o obavezi registratora da obriše sa spiska zadrugara podatke o imovini zadruge koja je upisana kao zadružni udeo ili društveni i državni kapital, a što je nastalo kao posledica različitog vođenja registarskih uložaka od strane Privrednih sudova različite mesne nadležnosti do 2005. godine. Registrator je ovu obavezu izvršio zaključno sa 14.1.2016. godine.

Shodna primena odredbi Zakona o privrednim društvima:

Zakon o zadrugama predviđa shodnu primenu Zakona o privrednim društvima na sva pitanja koja se odnose na zadruge, a koja nisu posebno uređena ovim zakonom, i to u delu kojim se uređuje pravni položaj društava sa ograničenom odgovornošću, kao najsrodnijoj pravnoj formi privrednog subjekta.

Ova shodna primena, odnosno upućivanje na Zakon o privrednim društvima biće najznačajnija kod pitanja povećanja i smanjenja kapitala (zadruga koje posluju sa ulozima), statusnih promena, sprovođenja postupka likvidacije, ali i kod pitanja kao što su obrazovanje ogranka, davanje prokure, pretežna delatnost itd.

Najzad, treba imati u vidu da se i u postupku usklađivanja podnose prijave na koje se imaju primeniti:

- Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne ,
- Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju – uz uvažavanje napomena datih u ovom uputstvu, i
- Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre.

i da se uz prijavu obavezno podnose dokumenti u originalu ili overenoj fotokopiji i dokaz o uplati naknade za registraciju.

Posebno napominjemo svim zadrugama da ne postoji posebna prijava (obrazac) za usklađivanje zadruga sa novim zakonom, već da se prijava podnosi na ponuđenim obrascima za registraciju promene podataka o privrednim subjetima uz prilaganje potrebnih dodataka u zavisnosti od promena koje će zadruga sprovesti u ovom postupku, a da se naknada obračunava po broju vrsta promena koje se prijavljuju za registraciju.