Privredna komora je  dužna da Agenciji prijavi svaku promenu podataka koji se upisuju u Registar, u roku od 15 dana od dana nastale promene. Ako se ne podnese registraciona prijava za upis promene u roku od 15 dana od dana nastale promene, podnosilac prijave je obavezan da uz naknadu za upis promene podataka u Registar, uplati i naknadu za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu (visine naknada).

Postupak upisa promene podataka pokreće se podnošenjem registracione prijave za promenu podataka. Prijava za upis promene podataka u Registar je predložena i može se preuzeti sa internet strane Agencije. Pravilnikom o sadržini Registra komora je propisana dokumentacija koja se podnosi uz prijavu promene.

Uz uredno popunjenu prijavu za upis promene podataka u Registar, podnosi se sledeća dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji:

 • odluka nadležnog organa o promeni podataka;
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o promeni podataka;
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka u Registar privrednih komora;
 • druga dokumenta u skladu sa zakonom.

Za registraciju pripajanja Regionalne privredne komore ili Privredne komore Beograda, Privrednoj komori Srbije, uz registracionu prijavu se dostavljaju dokumenta propisana članom 46. stav 1. Zakona o privrednim komorama i dokaz o uplati naknade za registraciju.

Za registraciju promene oblika organizovanja Regionalne privredne komore ili Privredne komore Beograda, uz registracionu prijavu se dostavljaju dokumenta propisana članom 46. stav 7. Zakona o privrednim komorama i dokaz o uplati naknade za registraciju.

Napomena:Ako se registracionom prijavom zahteva više promena podataka, naknada za upis promene se uvećava za 1.400,00 dinara po promeni.

Ako se prijava podnosi po isteku roka od 15 dana od dana nastale promene, dostavlja se i dokaz o uplati naknade za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu (visine naknada).

Podnosilac prijave je predsednik komore ili drugo lice ovlašćeno za zastupanje komore.Za upis određenih promena, pored napred navedene dokumentacije Registru se podnosi i:

Za promenu predsednika i/ili zastupnika: fotokopija isprave o identitetu  predsednika/zastupnika komore (fotokopija lične karte ili pasoša iz koje će se utvrditi i adresa novog zastupnika). Za promenu ličnih podataka ili adrese predsednika/zastupnika komore podnosi se: fotokopija lične karte ili pasoša zastupnika, a ako ona ne sadrži podatak o adresi i dokaz o adresi.

Za upis ili promenu broja računa u banci podnosi se: dokaz o otvorenom broju računa (fotokopija depo kartona, ugovora sa bankom ili dr.).

Za registraciju novog statuta/ izmena i dopuna statuta: uz prijavu za upis podataka o registraciji novog statuta/ izmenama i dopunama statuta, pored zapisnika sa održane skupštine, odluke o usvajanju novog statuta/ izmena i dopuna statuta i dokaza o uplati naknade, dostavljaju se i primerak novog odnosno prečišćenog  teksta statuta. U skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji propisano je da se statut i prečišćeni tekst statuta objavljuju u odeljku Pretraga privrednih komora i da su javno dostupni svim zainteresovanim licima.

Za upis članstva u savezima i drugim asocijacijama u zemlji i inostranstvu: uz prijavu za upis zabeležbe podataka o članstvu komore u savezima i drugim asocijacijama u zemlji i inostranstvu, dostavljaju se dokazi kojima se utvrđuju te činjenice (potvrda saveza o članstvu, ugovori, sporazumi, protokoli itd.).

LIKVIDACIJA

Zakonom o privrednim komorama je propisano da, ugovorna privredna komora prestaje sa radom ako se broj članova smanji ispod broja propisanog stavom 1. ovog člana, u neprekidnom trajanju od tri meseca. 

Prestanak rada ugovorne privredne komore uređuje se propisima kojima se uređuje postupak registracije privrednih komora. Brisanje ugovorne privredne komore vrši se po sprovedenom postupku stečaja ili likvidacije. Na postupak likvidacije ugovorne privredne komore primenjivaće se odredbe čl. 52.-58. Zakona o udruženjima. Primena Zakona o udruženjima na postupak likvidacije ugovorne privredne komore određene je članom 2. stav 2. Zakona o udruženjima.Uz registracionu prijavu pokretanja postupka likvidacije koja je predložena i može se preuzeti sa internet strane Agencije, podnosi se:

 • odluka nadležnog organa o pokretanju postupka likvidacije i imenovanju likvidacionog upravnika;
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka;
 • dokaz o identitetu likvidacionog upravnika – fotokopija lične karte ili pasoša (ako se za likvidacionog upravnika imenuje lice koje nije upisano kao zastupnik);
 • dokaz o uplati naknade za upis likvidacije u Registar privrednih komora;
 • druga dokumenta u skladu sa zakonom.

Likvidacija se sprovodi ako komora ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza i pokreće se odlukom nadležnog organa.

Likvidacija komore počinje danom objave odluke o prestanku rada privredne komore u Službenom glasniku Republike Srbije (član 53. stav 2. Zakona o udruženjima).

Stečaj

U Registar se upisuju podaci o otvaranju stečajnog postupka, promenama u toku stečajnog postupka i okončanju stečajnog postupka.

Za upis otvaranja stečajnog postupka prijavu za registraciju podnosi stečajni upravnik i uz prijavu dostavlja:

 • rešenje nadležnog stečajnog suda o pokretanju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika;
 • dokaz o uplati naknade.

Po osnovu ovog zahteva donosi se rešenje o upisu otvaranja stečajnog postupka, u nazivu se upisuje oznaka „u stečaju“ i upisuje se stečajni upravnik kao zastupnik. Prijavu za upis promena podataka u postupku stečaja podnosi stečajni upravnik i uz prijavu dostavlja dokumentaciju na osnovu kojih se utvrđuju nastale promene i dokaz o uplati naknade za upis promene podataka.