Novine predviđene Zakonom o sportu

ZAKON O SPORTU se primenjuje od 16.02.2016 godine.

ZASTUPNIK

Zastupnik sportskog udruženja se bira odnosno imenuje na način utvrđen statutom, što znači da se statutom sportskog udruženja određuje organ u čijoj nadležnosti će biti odlučivanje o izboru zastupnika.

Organ koji imenuje zastupnika može ga razrešiti i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Zastupnik može u svako doba dati ostavku sportskom udruženju pisanim putem.

Ostavka zastupnika se registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u APR-u, što znači da pored registracione prijave podnosi se i ostavka zastupnika uz dokaz da je sportsko udruženje obavešteno o ostavci.

Zastupnik  i likvidacioni upravnik kao i članovi uprave sportske ogranizacije ne mogu biti sledeća lica:

 • osnivači, vlasnici udela ili akcija, zastupnici, likvidacioni upravnici, zaposleni ili članovi sportske organizacije koja se takmiči u istom rangu takmičenja,
 • članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno  službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom,
 • lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke,
 • vlasnici i članovi organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici,
 • sportski posrednici u odgovarajućoj grani sporta,
 • koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, dok traju pravne posledice osude,
 • koja ne mogu biti članovi organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanju javnih dužnosti.

Takođe, propisano je i da predsednik uprave ili zastupnik nacionalnog granskog sportskog saveza ili drugog nacionalnog sportskog saveza ne može biti član uprave, predsednik ili zastupnik druge organizacije u oblasti sporta, osim uprave Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog zavoda i Pokrajinskog zavoda.

Prilikom osnivanja, prijave upisa novoizabranog zastupnika ili likvidacionog upravika prilaže se i izjava izabranog odnosno imenovanog lica ovlašćenog za zastupanje, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. stav 2. odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu.

NAZIV

Naziv novosnovanog sportskog udrženja mora se jasno razlikovati od naziva drugoh sportskih udruženja  koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar.

Iz naziva sportskog udruženja mora biti vidljivo da je u pitanju sportska organizacija.

Naziv sportskog udruženja ne sme dovoditi u zabludu u pogledu grane ili oblasti sporta kome pripada sportsko udruženje ili o tome o kakvoj se vrsti pravnog lica radi ili o kom pravnom licu se radi.

Izuzetak je da novosnovano sportsko udruženje može koristiti naziv ili deo naziva sportskog udruženja koje je već upisano u Registar pod uslovom da naziv novoosnovanog sportskog udruženja sadrži sedište novosonovanog sportskog udruženja koje nije identično sedištu sportskog udruženja koje je već upisano ili uredno prijavljeno u Registar.

Pri osnivanju sportska organizacija ne može koristiti reč „klub“. Reč „klub“ se može uneti u naziv uz dostavljanje rešenje nadležnog sportskog inspektora da sportsko udruženje ispunjava uslove da u svom nazivu koristi reč "klub".

Sportska organizacija koja učestvuje u  sportskim takmičenjima obavezno u nazivu ispred reči „klub“ sadrži i naziv sportske grane ili discipline u kojoj se takmiči, a  ako učestvuje u sportskim takmičenjima u više sportskih grana ili disciplina, u nazivu obavezno sadrži reči „sportski klub“.

Oblik organizovanja „sportsko udruženje“ ne može u svom nazivu koristiti reč „društvo“ osim ako se radi o sportskom udruženju za planinarski sport koje u svom nazivu može koristiti reč „društvo“ ako ispred reči „društvo“ koristi reč „planinarsko“.

PRIVREDNA DELATNOST

Sportsko udruženje može neposredno da obavlja privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti. Sportsko udurženje registruje samo jednu privrednu delatnost pod sledećim uslovima:

 • da je privredna delatnost u vezi sa stautarnim ciljevima tog sportskog udruženja,
 • da je privredna delatnost predviđena statutom,
 • da je privredna delatnost manjeg obima, odnosno da se obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva sportskog udruženja,
 • da je privredna delatnost upisana u registar.

Sportsko udruženje može otpočeti sa neposrednim obavljanjem privredne delatnosti tek nakom upisa u registar.

SPORTSKA GRANA, DISCIPLINA I OBLAST SPORTA

Sportsko udruženje može ostvarivati sportske ciljeve u određenoj oblasti sporta, sportskoj grani ili sportskoj disciplini, koje se obavezno uređuju statutom sportskog udruženja i predstavljaju predmet registracije.

BRISANjE IZ REGISTRA

Pored likvidacije sportsko udruženje može prestati i po skraćenom postupku likvidacije pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o udruženjima.Za brisanje sportskog udruženja usled skraćenog postupka likvidacije podnosi se sledeća dokumentacija:

 • registraciona prijava brisanja sportskog udruženja iz Registra,
 • odluka Skupštine sportskog udruženja o prestanku rada udruženja,
 • pisana izjava većine članova Skupštine udruženja da su izmirene sve poreske obaveze, obaveze udruženja prema poveriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima - ova izjava mora da sadrži lična imena i prebivalište odnosno naziv i sedište članova Skupštine koji su je potpisali i svi potpisi moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa rukopisa i prepisa,
 • dokaz o uplati naknade u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada),
 • dokaz o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002- ispravka, 23/2003 – ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispravka, 93/2012 i 47/2013).