Brisanje iz Registra udruženja, društava i saveza u oblasti  sporta može se izvršiti po četiri osnova:

 • nakon sprovedenog postupka likvidacije,
 • nakon zaključenja stečajnog postupka,
 • usled skraćenog postupka likvidacije
 • usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika iz Registra.

Brisanje iz Registra po sprovedenom postupku likvidacije

Odredbom člana 87. Zakona o sportu propisano je da se likvidacija sportskog udruženja sprovodi kada sportsko udruženje ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza, a da se na sprovođenje likvidacije sportskog udruženja shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje likvidacija privrednih društava, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Uz uredno popunjenu prijavu za brisanje iz Registra podnosi se:

 • izveštaj likvidacionog upravnika o toku likvidacije,
 • odluka skupštine o okončanju postupka likvidacije,
 • izjava likvidacionog upravnika da su sve obaveze po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv udruženja ne vode drugi postupci,
 • odluka skupštine o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica,
 • odluka skupštine o odobravanju finansijskog izveštaja sastavljenog sa danom završetka likvidacije i izveštaja o sprovođenju likvidacije,
 • izjava likvidacionog upravnika da skupština sportskog udruženja nije mogla da se sastane ili da se održi zbog nedostatka kvoruma, na kojoj bi se dalo odobrenje finansijskog izveštaja,
 • odluka o podeli likvidacionog ostatka,
 • izjava likvidacionog upravnika da je sva imovina sportskog udruženja podeljena u skladu sa zakonom i statutom sportskog udruženja,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada),
 • dokazi o prestanku poreskih obaveza izdati od strane nadležnog poreskog organa, koji nisu stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002- ispravka, 23/2003 – ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispravka, 93/2012 i 47/2013).

Brisanje po skraćenom postupku likvidacije

Odredbom člana 87. Zakona o sportu propisano je da sportsko udruženje može prestati i po skraćenom postupku likvidacije pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje likvidacija udruženja.

Uz uredno popunjenu prijavu za brisanje iz Registra podnosi se:

 • odluka skupštine sportskog udruženja o prestanku rada,
 • pisana izjava sa overenim potpisima članova skupštine da su izmirene sve poreske obaveze, obaveze sportskog udruženja prema poveriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima,
 • dokazi o prestanku poreskih obaveza izdati od strane nadležnog poreskog organa, koji nisu stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br.  80/2002, 84/2002 - ispr, 23/2003 - ispr, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019).
 • Dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Brisanje nakon zaključenja stečaja

Uz uredno popunjenu prijavu za brisanje iz Registra podnosi se:

 • pravnosnažno rešenje suda,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).