Od 01.05.2017. godine, sportska udruženja koja budu htela da registruju obavljanje privrednih delatnosti koje su obuhvaćene Zakonom o turizmu: 01.70, 49.32, 50.10, 50.30, 52.22, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.30, 77.11, 79.11, 79.12 i 93.29, moraće da registruju ogranak bez obzira da li tu privrednu delatnost obavljaju na adresi sedišta sportskog udruženja ili na nekoj drugoj adresi. Naime Zakonom o turizmu je propisano da pravna lica koja registruju obavljanje napred navedenih delatnosti, ako tu delatnost ne obavljaju kao pretežnu, imaju obavezu da registruju ogranak za obavljanje te privredne delatnosti.

U slučaju sportskih udurženja, a kako se privredna delatnost obavlja u manjem obimu (odnosno nije pretežna delatnost sportskog udruženja), sportsko udruženje može obavljati jednu od napred navedenih delatnosti samo ako obrazuje ogranak bez obzira da li tu delatnost obavlja na adresi sedišta udruženja ili nekoj drugoj adresi.

Postupak registracije ovakvog ogranka u Registru sportskih udruženja je sledeći:

Sportsko udruženje određuje obavljanje privredne delatnosti OBAVEZNO u Statutu. Obrazovanje ogranka na adresi sedišta ili na drugoj adresi može se vršiti kroz Statut, ili donošenjem odluke o obrazovanju ogranka (ovu odluku donosi Skupština, ako Statutom nije drugačije propisano i mora da sadrži naziv ogranka, sedište i adresu ogranka, privrednu delatnost ogranka, lice ovlašćeno za zastupanje ogranka i kontakt podatke ogranka. Ako se odlukom ne odredi naziv ogranka, ogranak će nositi naziv sportskog udruženja uz dodatak: „Ogranak – 1“ ili drugi redni broj ako sportsko udurženje ima više ogranaka. Ako se odlukom ne odredi lice ovlašćeno za zastupanje, svi zastupnici sportskog udruženja će biti određeni i kao zastupnici ogranka). Napominjemo da sportsko udruženje može da registruje obavljanje samo jedne privredne delatnosti kroz jedan ili više ogranaka.

To znači da se Registru sportskih udruženja pored registracione prijave registracije Statuta podnosi i registraciona prijava registracije ogranka, a od dokumentacije se podnosi Statut (ili prečišćen tekst statuta), i odluka o obrazovanju ogranka ako ogranak nije propisan Statutom. Ako se za zastupnika imenuje lice koje nije registrovano kao zastupnik sportskog udruženja, onda se podnosi i fotokopija lične karte za zastupnika ogranka i izjava izabranog odnosno imenovanog lica ovlašćenog za zastupanje, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. stav 2. i 3. odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu. Podnosi se i dokaz o uplati odgovarajuće naknade (naknada za registraciju ogranka iznosi 2.800 dinara).