Zakonom o stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 104/09) propisano je da Vlada bliže propisuje sadržinu i način upisa i vođenja Registra stečajnih masa, kao i vrste i visinu naknada za registraciju i druge usluge koje pruža organ nadležan za vođenje ovog registra.

Registar stečajnih masa započeo je sa radom 23. januara 2010. godine.

Registar stečajnih masa je jedinstvena, centralizovana, elektronska baza podataka o stečajnim masama stečajnih dužnika u odnosu na koje je stečajni postupak pokrenut i sproveden po odredbama novog Zakona o stečaju koji se primenjuje od 23.01.2010. godine.

U Registar se registruju:

 • poslovno ime, sedište i matični/registarski broj stečajnog dužnika,
 • matični broj,
 • poreski identifikacioni broj,
 • naziv suda, broj i datum rešenja nadležnog suda kojim se utvrđuje postojanje stečajne mase,
 • brojevi računa u bankama,
 • lično ime i matični broj stečajnog upravnika,
 • datum i vreme registracije,
 • datum i vreme registracije promene podataka,
 • podataka o brisanju stečajne mase iz Registra,
 • zabeležbe podataka od značaja za pravni promet.

Registar može da sadrži i sledeće podatke:

 • vrednost stečajne mase, ukoliko je procenjena,
 • druge podatke u skladu sa zakonom.

U Registar se registruju i sve promene podataka saržanih u Registru.