Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za izvode, potvrde, prepise rešenja i kopije dokumenata vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Izdavanje izvoda

Za dobijanje izvoda iz Registra predstavništava stranih udruženja potrebno je da:

Zahtev za izdavanje izvoda može da podnese, a izvod može da preuzme bilo koje fizičko i pravno lice.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd.

Zakonski rok za izdavanje izvoda je 2 dana, ali se u praksi izvod odmah dobija u Agenciji i njenim organizacionim jedinicima (ukoliko se zahtev preda lično i ukoliko je priložen ispravan dokaz o uplati).

Agencija vam izvod može poslati i poštom na adresu navedenu u zahtevu.

Izdavanje potvrda

Za dobijanje potvrde iz Registra predstavništava stranih udruženja potrebno je da:

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd ili na adresu neke od organizacionih jedinica APR-a.

Svako zainteresovano lice može da podnese zahtev za izdavanje potvrde.

Rok za dobijanje svih potvrda je 2 radna dana od dana prijema zahteva za izdavanje potvrde.

Agencija za privredne registre izdaje sledeće vrste potvrda:

 • Potvrda da strano udruženje nije registrovano u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je u skladu sa zakonom, predmet registracije

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 1.100,00 dinara.

 • Potvrda o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 550,00 dinara po podatku.

Izdavanje prepisa rešenja

Za izdavanje prepisa rešenja iz Registra predstavništava stranih udruženja potrebno je da:

Prepis se izdaje samo zastupniku predstavništva stranog udruženja odnosno licu koje je on ovlastio.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd ili na adresu neke od organizacionih jedinica APR-a.

Ukoliko se zahtev predaje lično, prepis rešenja se odmah dobija u Agenciji i njenim organizacionim jedinicima.

Kopije dokumenata i uvid u arhivu

Korisnicima se u arhivi APR-a pružaju sledeće usluge:

 • besplatan uvid u originalnu dokumentaciju u papirnoj formi i u skenirana dokumenta,
 • izdavanje kopija akata i drugih dokumenata u posedu APR-a uz dokaz o plaćenoj naknadi.

Uvid u originalnu dokumentaciju koju čuva APR

Uvid u dokumentaciju koju čuva Agencija možete ostvariti podnošenjem zahteva u slobodnoj formi ili zahteva za uvid u dokumentaciju koji se dobija u APR-u. Na oba načina, uvid je besplatan.

Ukoliko podnosite zahtev u slobodnoj formi, on treba da sadrži:

 • Naziv predstavništva stranog udruženja,
 • Matični broj predstavništva stranog udruženja,
 • Datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • Broj predmeta (opciono).

Zahtev može da podnese bilo koje zainteresovano lice i to:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) ili u kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 (ili organizacionim jedinicama APR),
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.

U kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25, vrši se uvid samo u skenirana dokumenta arhive, dok u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) možete pregledati i papirnu i skeniranu dokumentaciju.

Kopije dokumenata

Svako zainteresovano lice može da dobije kopije svih akata i dokumenta koje čuva i o kojima se stara Arhiv APR-a.

Potrebno je da:

 • podnesete zahtev u slobodnoj formi ili popunite zahtev za izdavanje dokumenata (dobija se besplatno u Agenciji),
 • platite naknadu od 30 din/strani.

Zahtev u slobodnoj formi treba da sadrži:

 • Naziv predstavništva stranog udruženja,
 • Matični broj predstavništva stranog udruženja,
 • Datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • Broj predmeta (opciono).

Zahtev se može predati:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) ili u kancelariji br. 3 u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 ili organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,

na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.