Brisanje iz Registra usled prestanka rada stranog udruženja (osnivača predstavništva)

Postupak brisanja predstavništva usled prestanka rada stranog udruženja iz Registra pokreće se podnošenjem prijave za brisanje iz Registra i propisane dokumentacije.

Uz uredno popunjenu prijavu za brisanje iz Registra stranih udruženja podnosi se dokumentacija na osnovu kojih se utvrđuju činjenice prestanka rada stranog udruženja:

  • original ili overena fotokopija akta i overen prevod akta matične države iz koje se utvrđuje da je strano udruženje prestalo sa radom ili original ili overena fotokopija potvrde (izjave) overene od strane javnog beležnika (od 1. marta 2017. za overu dokumentacije nadležni su samo notari, osim u jedinicama lokalne samouprave gde nema notara, pa se overa i dalje može vršiti u sudu ili opštini) i overeni prevod iste, da je strano udruženje prestalo sa radom
  • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka u Registru, u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada),
  • dokaz o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.  80/2002, 84/2002 - ispr, 23/2003 - ispr, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019).

Napomena: dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su: uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj: 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013.godine i uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.

Brisanje na osnovu odluke stranog udruženja (osnivača), da predstavništvo prestane sa radom

Postupak brisanja predstavništva iz Registra na osnovu odluke stranog predstavništva (osnivača), da predstavništvo prestane sa radom, pokreće se podnošenjem prijave za brisanje iz Registra i propisane dokumentacije.

Uz uredno popunjenu prijavu za brisanje iz Registra stranih udruženja podnosi se dokumentacija na osnovu kojih se utvrđuju činjenice prestanka rada stranog udruženja:

  • original ili overena fotokopija odluke i overen prevod odluke nadležnog organa stranog udruženja o prestanku rada predstavništva stranog udruženja sa izjavom da su izmirene sve obaveze prema državnim i drugim organima i zaposlenim licima;
  • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka u Registru, u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada),
  • dokaz o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.  80/2002, 84/2002 - ispr, 23/2003 - ispr, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019).

Napomena: dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su: uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj: 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013.godine i uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.

Podnosilac prijave je zastupnik predstavništva ili lice koje zastupnik ovlasti.

Po prijemu prijave registrator proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za brisanje iz Registra. Ako utvrdi da je podneta uredna prijava i dokumentacija, registrator u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne prijave donosi Rešenje o brisanju iz Registra.

Napomena:

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, registrator u roku od 5 radnih dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu promene podataka u registar udruženja, i rešenje objavljuje na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju promene nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na internet strani Agencije. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave. Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem. Ako registrator ne odluči o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga: ako je registrator nenadležan za postupanje po prijavi; ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije; ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.  

Zabrana rada

Upis zabeleške o pokretanju postupka za zabranu rada predstavništva stranog udruženja

Upis pokretanja postupka za zabranu rada predstavništva u Registar pokreće se podnošenjem prijave za upis promene (zabeleške) i propisane dokumentacije.

Uz uredno popunjenu prijavu upisa zableške u Registar podnosi se:

  • predlog nadležnog organa za zabranu rada predstavništva u originalu ili overenoj fotokopiji;
  • dokaz o uplati naknade u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

Upis zabeleške Odluke Ustavnog suda kojom je zabranjen rad predstavništvu stranog udruženja

Upis zabeleške Odluke Ustavnog suda kojom je zabranjen rad predstavništvu stranog udruženja pokreće se podnošenjem prijave za upis zabeleške i propisane dokumentacije.

Uz uredno popunjenu prijavu upisa zabeleške u Registar podnosi se:

  • odluka ustavnog suda o zabrani rada predstavništva stranog udruženja u originalu ili overenoj fotokopiji
  • dokaz o uplati naknade u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

Napomena:Po upisu zabeleške Odluke Ustavnog suda o zabrani rada predstavništva stranog udruženja registrator po službenoj dužnosti briše predstavništvo iz Registra stranih udruženja.