Upis promene podataka

Udruženje je dužno da Registru prijavi svaku promenu podataka i to u roku od 15 dana od dana nastale promene podataka ili dokumenata koji su predmet registracije. Ako se propusti navedeni rok, podnosilac prijave je dužan da, pored naknade za registraciju određene promene, plati i dodatnu naknadu od 6.000 dinara.

Postupak upisa promene podataka o udruženju/savezu udruženja pokreće se podnošenjem registracione prijave promene podataka-obavezni podaci i propisane dokumentacije.

Pored prijave za upis promene podataka, podnosi se odgovarajući dodatak, a u zavisnosti od vrste promene koja se registruje.

Uz uredno popunjenu registracionu prijavu promene podataka-obavezni podaci podnosi se sledeća dokumentacija:

 • odluka nadležnog organa o promeni podataka - odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora ili drugi organ ovlašćen statutom) i snabdevena pečatom udruženja,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa za donošenje odluke o promeni podataka, u originalu odnosno overenom prepisu,
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Podnosilac prijave je zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.

Napomena:

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, registrator u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu osnivanja udruženja i objavljuje statut na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju promene nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na stranici Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama.

Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja podnese:

 • novu registracionu prijavu za upis podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, pozove se na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni utvrđene nedostatke,
 • podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem,

plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju.

Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. To znači da registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja podnese:

 • registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena,
 • dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i
 • plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave,

zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem.

Ako registrator ne odluči o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga:

 • ako je registrator nenadležan za postupanje po prijavi;
 • ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije;
 • ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Napomena:

Za određene podatke o udruženju/savezu udruženja koji se upisuju u Registar, Zakonom o udruženjima je propisano da moraju biti predviđeni Osnivačkim aktom (vreme na koje se osniva udruženje) ili Statutom udruženja (naziv udruženja na jeziku nacionalne manjine, naziv udruženja u prevodu na jedan ili više stranih jezika, skraćeni naziv, obavljanje privredne delatnosti itd). U tom smislu, ako statutom nisu predviđeni, za upis ovih podataka je potrebno dostaviti izmene i dopune statuta. Ako su predviđeni statutom, dostavlja se zakonom propisana dokumentacija. Prečišćeni tekst statuta se registruje i objavljuje na internet strani Agencije uz rešenje o usvajanju prijave.

Vrste promena

Promena naziva /skraćenog naziva/ naziva na jeziku nacionalne manjine/ naziva na stranom jeziku udruženja:

Ova vrsta promene se vrši kroz izmene i dopune statuta, odnosno kroz usvajanje novog statuta udruženja. Za ovu vrstu promene plaća se posebna naknada, a s obzirom na to da se zbog promene ovog podatka svakako menja i statut udruženja, potrebno je uplatiti i naknadu za registraciju novog statuta udruženja.

 • registraciona prijava promene podataka (obavezni podaci + dodatak 01 + dodatak 04),
 • zapisnik sa sednice skupštine,
 • odluka skupštine o izmenama i dopunama statuta /usvajanju novog statuta udruženja,
 • prečišćen tekst statuta ili novi statut udruženja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju dve promene (visine naknada).

Promena sedišta i adrese udruženja:

Kada se menjaju podaci o sedištu udruženja razlikujemo dve situacije:

I - Ako se vrši promena adrese (ulice i broja), a mesto sedišta (grad) ostaje isto kako je u registrovanom statutu, onda se ova promena vrši tako što se Registru dostavlja:

 • registraciona prijava promene podataka (obavezni podaci + dodatak 02),
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o promeni sedišta,
 • odluka nadležnog organa o promeni sedišta,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

II - Ako se vrši promena mesta sedišta (grad) u odnosu na mesto sedišta (grad) koje je upisano u registrovan statut, a kako se ova promena vrši kroz promenu statuta (bilo da se radi o izmenama i dopunama bilo da se radi o novom statutu), Registru se dostavlja:

 • registraciona prijava promene podataka (obavezni podaci + dodatak 02 + dodatak 04),
 • zapisnik sa sednice skupštine,
 • odluka skupštine o usvajanju izmena i dopuna statuta/usvajanju novog statuta udruženja,
 • prečišćen tekst statuta ili novi statut udruženja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju dve promene (visine naknada).

Promena zastupnika:

 • registraciona prijava promene podataka (obavezni podaci + dodatak 03),
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa za donošenje odluke o promeni podataka,
 • odluka o promeni podataka, doneta na sednici nadležnog organa,
 • overena fotokopija lične karte novoimenovanog zastupnika udruženja odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu,
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Napomena: Nadležni organ koji donosi odluku propisan je statutom udruženja.

Promena prebivališta zastupnika:

Ova vrsta promene se registruje samo u slučaju promene prebivališta (opština/grad/mesto). Adresa zastupnika (ulica i broj) nije predmet registracije.

 • registraciona prijava promene podataka (obavezni podaci + dodatak 03),
 • overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu,
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Promena ličnih podataka zastupnika:

 • registraciona prijava promene podataka (obavezni podaci + dodatak 03),
 • overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu,
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Napomena: Promena ličnih podataka zastupnika odnosi se na promenu imena, prezimena, JMBG-a, pasoša (za zastupnika koji je strani državljanin).

Registracija izmena i dopuna statuta/ Registracija novog statuta udruženja:

 • registraciona prijava promene podataka (obavezni podaci + dodatak 04),
 • zapisnik sa sednice skupštine,
 • odluka skupštine o izmenama i dopunama statuta/usvajanju novog statuta udruženja,
 • prečišćen tekst statuta ili novi statut udruženja,
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Promena oblasti ostvarivanja ciljeva udruženja:

Ova vrsta promene se vrši kroz izmene i dopune statuta, odnosno kroz usvajanje novog statuta udruženja. Za ovu vrstu promene plaća se posebna naknada, a s obzirom na to da se zbog promene ovog podatka svakako menja i statut udruženja, potrebno je uplatiti i naknadu za registraciju novog statuta udruženja.

 • registraciona prijava promene podataka (obavezni podaci + dodatak 04 + dodatak 05),
 • zapisnik sa sednice skupštine,
 • odluka skupštine o izmenama i dopunama statuta/usvajanju novog statuta udruženja,
 • prečišćen tekst statuta ili novi statut udruženja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju dve promene (visine naknada).

Statusne promene:

 • Prijava upisa statusne promene pripajanja udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnete prijave upisa zabeleške pripajanja udruženja (pripojioca) i prijave brisanja udruženja (pripojenika), s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluka skupštine udruženja pripojioca o prihvatanju zaključenja ugovora o pripajanju, ugovor o pripajanju, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijave svih učesnika statusne promene.
 • Prijava upisa statusne promene spajanja udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnetih prijava upisa osnivanja novog udruženja i prijava brisanja udruženja koja se spajaju, s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluke skupština udruženja o prihvatanju zaključenja ugovora o spajanju, ugovor o spajanju, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijave brisanja udruženja za udruženja koja statusnom promenom spajanja prestaju da postoje a dokumentacija propisana za osnivanje udruženja uz prijave osnivanja novog udruženja.
 • Prijava upisa statusne promene podele udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnete prijave brisanja udruženja koje podelom prestaje i prijave upisa osnivanja novih udruženja koja podelom nastaju, s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluka skupštine udruženja o prihvatanju zaključenja ugovora o podeli, ugovor o podeli, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijavu brisanja udruženja koje statusnom promenom podele prestaje da postoji, a dokumentacija propisana za osnivanje udruženja se dostavlja uz prijave osnivanja novih udruženja.

Registracija kontakt podataka udruženja:

Napomena: Upis, promena i brisanje kontakt podataka udruženja vrši se bez naknade.

Registracija članstva udruženja u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu:

 • registraciona prijava promene podataka (obavezni podaci + dodatak 09),
 • za registraciju pristupanja: Dokaz o prijemu u članstvo od strane saveza kome udruženje pristupa,
 • za registraciju istupanja: Zapisnik sa sednice skupštine i Odluka skupštine o istupanju iz članstva,
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka (visine naknada).

Upis/brisanje privredne delatnosti udruženja:

 • Upis ili brisanje privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja i kojom stiče dobit u skladu sa Zakonom o udruženjima, pokreće se podnošenjem posebne prijave za upis ili brisanje privredne delatnosti u Registar privrednih subjekata.
 • Pre podnošenja prijave Registru privrednih subjekata za upis privredne delatnosti udruženja, potrebno je da se privredna delatnost (šifra i odgovarajući opis) upiše u statut udruženja, odnosno da se ova promena sprovede kroz promenu statuta i prijavi Registru udruženja. Tek po dobijanju rešenja Registra udruženja podnosi se prijava Registru privrednih subjekata za registraciju privredne delatnosti udruženja.
  • Ukoliko se iz Registra privrednih subjekata briše prethodno registrovana privredna delatnost udruženja, ovo brisanje se prvo sprovodi u Registru privrednih subjekata, pa se tek nakon donošenja rešenja o brisanju privredne delatnosti udruženja iz Registra privrednih subjekata, podnosi prijava i dokumentacija Registru udruženja za registraciju izmena i dopuna statuta udruženja (iz koga se izostavlja prethodno obrisana privredna delatnost).
 • Uz prijavu se podnosi i dokaz o uplati naknade za upis podataka u Registru privrednih subjekata u iznosu od 3.100,00 dinara, na račun broj 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni broj obavezno unesite u uplatnicu); primalac APR, svrha uplate: naknada za upis.

Upis likvidacije udruženja/saveza udruženja u Registar:

 • registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije,
 • zapisnik sa sednice skupštine,
 • odluka skupštine udruženja o prestanku udruženja likvidacijom i imenovanju likvidacionog upravnika,
 • ako se za likvidacionog upravnika imenuje lice koje nije registrovani zastupnik: dokaz o identitetu likvidacionog upravnika (fotokopija lične karte ili pasoša overena od strane nadležnog organa – javnog beležnika),
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Registracija stečaja udruženja/saveza udruženja:

Registracija stečaja udruženja vrši se na osnovu rešenja nadležnog suda. Sud je u obavezi da rešenje o otvaranju stečajnog postupka dostavi Registru po službenoj dužnosti.