Od 01.05.2017. godine, zadužbine i fondacije koje budu htele da registruju obavljanje privrednih delatnosti koje su obuhvaćene Zakonom o turizmu: 01.70, 49.32, 50.10, 50.30, 52.22, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.30, 77.11, 79.11, 79.12 i 93.29, moraće da registruju ogranak bez obzira da li tu privrednu delatnost obavljaju na adresi sedišta ili na nekoj drugoj adresi. Naime Zakonom o turizmu je propisano da pravna lica koja registruju obavljanje napred navedenih delatnosti, ako tu delatnost ne obavljaju kao pretežnu, imaju obavezu da registruju ogranak za obavljanje te privredne delatnosti.

U slučaju zadužbina i fondacija, a kako se privredna delatnost obavlja kao sporedna (odnosno nije pretežna delatnost zadužbine i fondacije), zadužbina ili fondacija može obavljati jednu od napred navedenih delatnosti samo ako obrazuje ogranak bez obzira da li tu delatnost obavlja na adresi sedišta ili nekoj drugoj adresi.

Postupak registracije ovakvog ogranka u Registru zadužbina i fondacija je sledeći:

Zadužbina i fondacija određuju obavljanje privredne delatnosti kao sporedne OBAVEZNO u Statutu. Obrazovanje ogranka na adresi sedišta ili na drugoj adresi može se vršiti kroz Statut, ili donošenjem odluke o obrazovanju ogranka (ovu odluku donosi upravni odbor, ako Statutom nije drugačije propisano i mora da sadrži naziv ogranka, sedište i adresu ogranka, privrednu delatnost ogranka, lice ovlašćeno za zastupanje ogranka i kontakt podatke ogranka. Ako se odlukom ne odredi naziv ogranka, ogranak će nositi naziv zadužbine/fondacije uz dodatak: „Ogranak – 1“ ili drugi redni broj ako zadužbina/fondacija ima više ogranaka. Ako se odlukom ne odredi lice ovlašćeno za zastupanje, svi zastupnici zadužbine/fondacije će biti određeni i kao zastupnici ogranka). Napominjemo da zadužbina/fondacija može da registruje obavljanje samo jedne privredne delatnosti kroz jedan ili više ogranaka.

To znači da se Registru zadužbina i fondacija pored registracione prijave registracije Statuta podnosi i registraciona prijava registracije ogranka, a od dokumentacije se podnosi Statut (ili prečišćen tekst statuta), i odluka o obrazovanju ogranka ako ogranak nije propisan Statutom. Ako se za zastupnika imenuje lice koje nije registrovano kao zastupnik zadužbine/fondacije, onda se podnosi i fotokopija lične karte za zastupnika ogranka. Naknada za registraciju ogranka iznosi 2.800 dinara.