Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra založnog prava vrše se na račun: 840-29770845-52,  model 97, poziv na broj (obavezno pritisnite link Poziv na broj i dobijeni broj unesite u uplatnicu).

Visina naknada

Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Za registraciju založnog prava/ugovora o prodaji plaća se naknada prema visini glavnog potraživanja koje se obezbeđuje založnim pravom, odnosno prema visini ugovorene cene koju po ugovoru plaća kupac (obračun naknade vrši se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije, na dan podnošenja prijave), i to:

 1. za visinu glavnog potraživanja/ugovorene cene do 10.000 evra, naknada iznosi 2.200,00 dinara ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara,
 2. za visinu glavnog potraživanja/ugovorene cene preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.500,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elekronska 5.000,00 dinara,
 3. za visinu glavnog potraživanja/ugovorene cene preko 200.000 evra, naknada iznosi 11.000,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 10.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu stvar iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Naknada za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži promena registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Primer obračuna naknade za prijavu podnetu u papirnoj formi kada se registruje zaloga na većem broju predmeta:
Ukoliko se podnosi prijava za registraciju založnog prava u papirnoj formi, pri čemu ima pet predmeta zaloge, a osnovni iznos obezbeđenog potraživanja je 50.000 evra, naknada za registraciju iznosi ukupno 6.380,00 dinara i predstavlja zbir iznosa od 5.500,00 dinara, uvećan za 880,00 dinara (prvi predmet zaloge obuhvaćen je iznosom od 5.500,00 dinara, a za sledeća četiri predmeta se plaća iznos od po još 220,00 dinara). Isti način obračuna visine naknade primenjuje se kada ima više založnih poverilaca, više zalogodavaca, odnosno ukoliko se upisuju podaci za veći broj dužnika.

Naknada za registraciju zabeležbe iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara.

Naknada za brisanje registrovane zabeležbe iznosi 1.100,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Naknada za brisanje registrovane zaloge iznosi 1.100,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Kada se postupa po ranije odbačenoj prijavi, u smislu člana 17. stav 3. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, plaća se polovina iznosa naknade propisane za predmetnu registraciju.

Za objavljivanje skeniranog dokumenta koji sadrži detaljnije podatke o predmetu zaloge/predmetu ugovora o prodaji (specifikacija, i sl), obaveštenja poverioca o nameri da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava i obaveštenja o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje naknada iznosi 1.100,00 dinarapo dokumentu, ako je zahtev podnet u papirnoj formi, a ako je zahtev elektronski 1.000,00 dinara.

Naknada za izdavanje izvoda, potvrda i kopija dokumenta iz Registra iznosi:

 • za izdavanje izvoda koji sadrži sve podatke o registrovanom založnom pravu ili ugovoru o prodaji, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda 1.900,00 dinara u papirnoj formi, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu ili predmetu sadržani u Registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka o predmetu registracije u papirnoj formi 1.600,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.500,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o tome da registar ne sadrži podatke o založnom pravu ili ugovoru o prodaji na određenoj stvari u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara po upisu,
 • Ako se potvrda izdaje za veći broj subjekata ili pokretnih stvari, pri čemu se istom potvrđuje da su određeni subjekti ili pokretne stvari sadržani u registru, a neki nisu, za izdavanje potvrde plaća se naknada od 1.600,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, odnosno 1.500,00 dinara za potvrdu u elektronskoj formi, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara,
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada 1.900,00 dinara u papirnoj formi, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara,
 • za davanje registrovanih podataka u elektronskoj formi koji se obrađuju po posebnom zahtevu korisnika 35,00 dinara po upisu, za izveštaj koji sadrži do 50 upisa, odnosno za svaki naredni upis iznad 50 upisa, 10,00 dinara po upisu,
 • za izdavanje standardizovanih izveštaja sa unapred definisanom strukturom podataka 10.000,00 dinara po izveštaju, a za izveštaje koji sadrže podatke iz pojedinačnih upisa 5,00 dinara po upisu,
 • za dostavljanje zbirnih (statističkih) podataka sadržanih u registru, obrađenih po posebnom zahtevu korisnika, naknada se obračunava prema broju podataka i iznosi:
  (1) od 1 do 10 podataka, 500,00 dinara,
  (2) od 11 do 100 podataka, 50,00 dinara po podatku,
  (3) od 101 do 200 podataka, 40,00 dinara po podatku,
  (4) od 201 do 300 podataka, 30,00 dinara po podatku,
  (5) preko 300 podataka, 20,00 dinara po podatku.

Naknada se uvećava prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20% za svaki sledeći nivo, odnosno atribut po kome se vrši upit u odgovarajući registar, odnosno bazu podataka.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.