U prva tri meseca ove godine, kroz Centralnu evidenciju objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih i drugih dozvola u građevinarstvu, primlјeno je ukupno 25.410 zahteva, za 16,8% više nego u istom periodu prošle godine, kada je primlјeno 21.760 zahteva.

Od ukupnog broja podnetih zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola, kao i drugih vrsta zahteva za izgradnju, 15.033 zahteva je usvojeno, što je za 25,7% više pozitivno rešenih zahteva nego u istom periodu prošle godine, kada je pozitivno rešeno 11.963 zahteva.

U okviru nadležnosti koje ima, Agencija za privredne registre je u prva tri meseca ove godine izvršila kontrolu poštovanja propisanih rokova u 11.285 predmeta, a u 707 predmeta je od odgovornih lica u nadležnim organima traženo izjašnjenje o razlozima kašnjenja u postupanju po zahtevima za izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola i priklјučenju na komunalnu i drugu infrastrukturu. Cilј kontrole je praćenje rada nadležnih organa i postizanja što veće efikasnosti.

Ovo su podaci iz Centralne evidencije objedinjenih procedura, koju vodi APR i koja predstavlјa jedinstvenu, javnu, elektronsku bazu sa podacima o toku svakog pojedinačnog predmeta po zahtevima za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata, zatim sa odlukama i drugim aktima koji nastaju u postupku objedinjene procedure, kao i sa svom dokumentacijom koja je priložena i pribavlјena u tim postupcima.

Od uspostavlјanja Centralne evidencije 2016. godine i prelaska na potpuno elektronski način rada, uočlјiv je trend porasta broja zahteva. Tako je 2017. godine za 45,5% povećan priliv zahteva u odnosu na 2016, 2018. je primlјeno 8,6% više zahteva nego 2017, dok je u 2019. godini zabeleženo povećanje od čitavih 15% u odnosu na 2018. godinu.

Podaci iz nedavno objavlјenog Godišnjeg biltena finansijskih izveštaja pokazuju da je poslovanje građevinskog sektora u 2019. godini bilo izuzetno uspešno. Tako je pozitivan rezultat od 37,42 milijardi dinara povećan za 49,2% u odnosu na 2018. godinu, dok je ukupan broj zaposlenih od 77.770 radnika porastao na godišnjem nivou za 5.291 radnika.

29. april 2020. APR počinje sa pružanjem usluga boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2019. 30. april 2020. Info centar i Servis desk APR-a neće raditi u petak, 1. maja