„U prethodnih pet godina, od 2014. do 2019, neto dobitak privrede je povećan za više od pet puta, sa promenlјivom godišnjom dinamikom rasta. Broj zaposlenih je porastao za 200.719 novih radnika, dok je broj privrednih društava porastao za 11.892 društava”, rekao je Milan Lučić, direktor Agencije za privredne registre povodom publikacije „Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2019. godini” koja je objavlјena danas na internet stranici Agencije i koja neće biti predstavlјena na uobičajenoj konferenciji za novinare, zbog nestabilne zdravstvene situacije izazvane korona-virusom.

Polazeći od 2014, to je bila poslednja godina u kojoj se domaća privreda još uvek postepeno oporavlјala od prethodne finansijske krize i suočavala se sa posledicama poplava. Republika Srbija je tada imala pad BDP za -1,8%, pad industrijske proizvodnje za -6,5%, najniži broj zaposlenih u privredi (971.171 radnika) i negativan neto rezultat od 132,6 milijardi dinara.

„Od 2014. godine, srpska privreda je u narednih pet godina postepeno rasla, na šta ukazuje više pokazatelјa. BDP je sa -1,8% porastao na 4,2%, odnosno 4,4% u poslednje dve godine, dok je ukupan obim poslovnih aktivnosti privrede porastao za skoro 40%. Poslovni prihodi i poslovni rashodi privrede su rasli skoro istom dinamikom, a za postizanje bolјe ekonomičnosti u poslovanju domaće privrede, potrebna je veća kontrola rashoda”, istakla je Ružica Stamenković, Registrator Registra finansijskih izveštaja, sagledavajući rezultate poslovanja privrede na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslednjih pet godina.

Profitabilno poslovanje je doprinelo povećanju finansijskih kapaciteta privrede za preko 1/4 (poslovna imovina je imala indeks 125,5, a kapital indeks 128,3), što je povećalo sopstvene izvore (Stopa prinosa na kapital -3,1 (2014), naspram 6,8 (2019)) i sposobnost privrede za servisiranje dugova (racio pokrića kamata 0,43 (2014) naspram 7,37 (2019)) neophodnih za dalјi razvoj. Postepeno je dolazilo do smanjenja nagomilanih gubitaka za 7,2 procentna poena kumulativno za poslednjih pet godina, jer je stopa izgublјenog kapitala opala sa 43,7% (2014) na 36,5% (2019).

„Svi ovi rezultati doprineli su postepenom uspotavlјanju ravnoteže u finansiranju privrede i smanjenju nelikvidnosti, koja još uvek nije na zadovolјavajućem nivou. Na to ukazuje nekoliko pokazatelјa. Stope likvidnosti su na polovini od zadovolјavajućeg nivoa, dok rast dugoročnih kredita, zajedno sa sopstvenim kapitalom, još uvek nije dovolјan za finansiranje stalne imovine”, zaklјučuje Milan Lučić.

Ružica Stamenković ističe da do smanjenja kratkoročnih kredita dolazi na račun povećanja obaveza iz poslovanja, koje se koriste kao dopuna u kratkoročnom finansiranju.

Ona je, takođe, naglasila da potrebna kratkoročna sredstva i dalјe nisu dovolјna za servisiranje tekućih obaveza, ali se broj privrednih društava koja su nelikvidna duže od 90 dana smanjio sa više od petine (na kraju 2014) na 12% (na kraju 2019).

Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2019. godini sadrži analizu uspešnosti poslovanja i finansijskog položaja sačinjenu za 104.487 privrednih društava, koja su zapošlјavala 1.171.890 radnika. Pored toga, sagledano je i poslovanje 1.475 ustanova i 108.557 preduzetnika.

Uporedna analiza i osnovni trendovi dati su u izveštaju na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, kao i zbirno obrađenih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Pored analize privrednih kretanja na ukupnom nivou, u okviru Godišnjeg izveštaja poseban osvrt dat je sa aspekta koncentracije finansijskih performansi prema sektorima i veličini privrednih društava, a takođe data je i analiza poslovanja određenih segmenata privrednih društava – javnih preduzeća i privrednih društava u stečaju i likvidaciji. Analiza je propraćena adekvatnim tabelarnim i grafičkim prikazima.

Kompletan tekst Poslovanje privrede u Republici Srbiji u 2019. godini, publikacija Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2019. godini i prezentacija Poslovanje privrede u 2019. godini objavlјeni su u odelјku Registri - Finansijski izveštaji – Publikacije / Makroekonomske analize.

18. jun 2020. Sporazum APR i PKS donosi značajnu korist za privrednike 01. jul 2020. Obaveštenje za ponuđače