Obaveštavamo sva matična pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu, saglasno Zakonu o računovodstvu, da u sredu, 3. maja 2023. godine, ističe rok za njihovo dostavljanje Agenciji za privredne registre. Izuzetno, za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, taj rok ističe četiri meseca od datuma bilansa.

Pored toga, matična pravna lica imaju mogućnost da uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj istovremeno dostave i dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, putem zahteva „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“.

Ukoliko obveznici odluče da uz finansijski izveštaj ne dostave propisanu dokumentaciju, navedeno mogu učiniti, najkasnije do 31. jula 2023. godine, a nakon javnog objavljivanja finansijskog izveštaja na internet stranici Agencije kao potpunog i računski tačnog, putem odvojenog zahteva „Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“.

Za rešavanje konkretnih pitanja, obveznici se mogu obratiti na sledeće mejl adrese:

  • sd@apr.gov.rs - radi rešavanja pitanja u vezi sa primenom Posebnog infromacionog sistema Agencije, pristupa istom ili problema u vezi sa potpisivanjem zahteva, odnosno dokumentacije;
  • finizvestaji@apr.gov.rs za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa dostavljanjem izveštaja.
27. april 2023. Neradni dani za prvomajski praznik 12. maj 2023. Elektronski servis za registraciju osnivanja privrednog društva, preduzetnika i ponuđača neće biti dostupni od 12. maja zbog uspostavljanja novih servisa na portalu Agencije